Ansøgning om optagelse

Ansøg med adgangsgivende eksamen

Ansøg uden adgangsgivende eksamen

Din ansøgning på Optagelse.dk

Dansk A - krav til dit niveau i dansk

Dansk A - krav til dit niveau i dansk
Undervisningen på bacheloruddannelserne foregår på dansk. Derfor skal du beherske dansk både mundtligt og skriftligt på højt niveau for at kunne gennemføre uddannelsen. Ansøgere der ikke har dansk i den adgangsgivende eksamen, skal bestå en prøve i dansk.
Nordiske ansøgere, der har dansk, svensk eller norsk i deres adgangsgivende eksamen (gymnasieeksamen) er undtaget fra denne regel.

Studieprøven
KADK godkender ”Studieprøve i dansk som fremmedsprog for voksne udlændinge” (kaldet ”Studieprøven”). Studieprøven udbydes af kommunale sprogskoler og Studieskolen og består af fire discipliner. Du skal bestå alle fire discipliner minimum med karakteren 2. KADK accepterer kun en bestået Studieprøve – ikke Danskprøve 3 for udlændinge eller andre lavere trin inden for danskundervisning.

Når du søger, skal du vedhæfte dokumentation for at du har bestået Studieprøven. Er du tilmeldt Studieprøven i maj-juni 2019, skal du vedhæfte dokumentation for tilmeldingen. Vi skal have dokumentation for at du har bestået Studieprøven senest den 5. juli 2019.

Bergenstesten fra Norge og Tinus-testen fra Sverige KADK godkender begge disse tests som erstatning for Studieprøven, hvis de er bestået efter de nationale krav.

Dispensation:
Hvis du mener, at dine kvalifikationer i dansk er på tilsvarende niveau som Dansk A el. Studieprøven, har du mulighed for at søge dispensation. I din ansøgning skal du redegøre for dit niveau i dansk og for de forhold som du mener, giver grundlag for dispensation. Du skal vedhæfte din ansøgning om dispensation som bilag til din ansøgning. Fristen for at søge om dispensation er den 15. marts kl. 12. Du skal uploade din ansøgning om dispensation til din ansøgning om optagelse på optagelse.dk.

Du skal være opmærksom på, at KADK kun sjældent giver dispensation for kravet om Dansk A el. Studieprøven.
Alle ansøgninger om dispensation for Dansk A behandles af Studieadministrationen på KADK.

Hvordan foregår det i den daglige undervisning?
KADK har mange nordiske studerende. Alle mundtlige eksaminer foregår på dansk og skriftlige opgaver afleveres på dansk. KADK accepterer, at studerende taler svensk eller norsk til eksamen, og at opgaver afleveres på svensk eller norsk i stedet for dansk. Men hverken i undervisningen eller til eksamen kan studerende forvente, at der tales svensk eller norsk.

Dispensation - øvrige dispensationsansøgninger

Dette afsnit er henvendt til dig der ønsker at søge dispensation for en regel, en frist eller andet f.eks fagkrav som Engelsk B, Matematik C, overskridelse af frist mv.

Ønsker du at søge dispensation skal du uploade din skriftlige dispensationsansøgning som én samlet pdf.fil til din ansøgning om optagelse på optagelse.dk inden 15. marts kl. 12.00

Har du spørgsmål om dispensationsansøgninger er du velkommen til at kontakte studieadministrationen.

Dobbeltuddannelse - har du en bacheloruddannelse i forvejen?

Gældende for optagelse 2020:
Reglen om begrænsning af dobbeltuddannelser blev med den just vedtagne finanslov afskaffet.
KADK er blevet orienteret om at de regler, der gjalt før 2017, vil blive genindført. Dette indbefatter, at kandidatreglen genindføres.
KADK afventer dog de nærmere lov-bestemmelser, og derfor forbeholder vi os ret til ændringer og omformuleringer.
Information om detaljer og evt. ny lovgivning vil blive lagt på disse sider, så snart vi kender dem.

 

Gældende for optagelse 2019:
Reglen om dobbeltuddannelse gælder kun, hvis du har taget en bacheloruddannelse i Danmark tidligere.

Lovgivningen siger kort sagt, at du ikke kan optages på en uddannelse, hvis du allerede har gennemført én dansk uddannelse på samme – eller højere – niveau tidligere. Søger du om optagelse på KADK, skal du altså være på vagt, hvis du allerede har en dansk bacheloruddannelse, en dansk professionsbacheloruddannelse eller en dansk kandidatuddannelse.
Reglen gælder også, hvis du først gennemfører din bacheloruddannelse efter, at du søger om optagelse på KADK. KADK må ganske enkelt ikke optage dig, hvis du ved studiestart den 1. september har gennemført en fuld bacheloruddannelse.

Dispensation
Du kan søge om dispensation fra dobbeltuddannelsesreglen, men kun hvis du opfylder én af følgende betingelser:

 • Hvis du af helbredsmæssige grunde ikke kan bruge din uddannelse på arbejdsmarkedet.
 • Hvis din uddannelse er afsluttet mindst 6 år før studiestart 1. september.
 • Hvis din uddannelse er ændret væsentligt eller bortfaldet.

KADK kan ikke dispensere på baggrund af andre forhold end ovenstående. Du er velkommen til at ringe til os, hvis du er i tvivl.

Hvis du søger dispensation for dobbeltuddannelsesreglen, skal du uploade fyldestgørende dokumentation, samt en meget kort beskrivelse af hvilken af ovenstående betingelser du opfylder, upload det hele som én samlet pdf fil til din ansøgning på optagelse.dk. Opfylder du en af betingelserne meddeler vi dig dispensation på den baggrund.

Fristen for at søge dispensation er 15. marts kl. 12.00

Dokumentation - krav til dine dokumenter

Skal du oversætte dokumenter til dansk?
KADK kan som udgangspunkt læse og acceptere dokumenter på dansk, svensk, norsk og engelsk samt islandsk, tysk og fransk.

Men der er nogle formelle krav til den dokumentation, du giver os:

 • Dit eksamensbevis skal uploades på originalsproget. Og det skal være underskrevet og stemplet af den uddannelsesinstitution, hvor du tog din eksamen.
 • Du skal også uploade en certificeret oversættelse af det originale bevis, hvis det er på et andet sprog end de ovennævnte.
 • Oversættelser skal være på dansk, norsk, svensk eller engelsk.


Krav til dokumenter
De dokumenter, du uploader på optagelse.dk, skal uploades som pdf. filer. Al dokumentation skal være uploadet inden den 15. marts kl. 12.

Dit eksamensbevis skal uploades som én fil, og du må meget gerne navngive den: eksamensbevis. Vi anbefaler, at du uploader en læselig scanning af dit bevis.
KADK accepterer dog undtagelsesvis fotos af beviser som dokumentation, men du skal sørge for, at billedet er i så god kvalitet, at vi kan læse, hvad der står. Vi anbefaler, at du lægger dit bevis fladt ned, når du tager dit foto. Hvis dit billede kun vanskeligt kan aflæses, kontakter vi dig, og du får 24 timer til at uploade en acceptabel indscanning.
De samme krav stiller vi til dokumentation ved dispensationsansøgninger: vi foretrækker indscannet dokumentation, men fotos accepteres, hvis dokumentets kvalitet er almindeligt læsbart.
KADK skal kontrollere de oplysninger, du giver os. Vi har pligt til at politianmelde dig og annullere din ansøgning, hvis du har brugt forfalsket eller vildledende dokumentation.

TIPS til dokumentation:

 • Tjek dine filer før du uploader dem. Kontroller at vi let kan læse alle nødvendige oplysninger.
 • Tjek at dit fulde navn og cpr-nr eller fødselsdato fremgår af alle dokumenter.
 • Navngiv dine filer så det er forståeligt. Brug ord der beskriver indholdet. Fx ”eksamensbevis”, ”tilmelding til supplering i engelsk”, ”Studieprøven bestået” eller ”fuldmagt”.
 • Forbered dine dokumenter i god tid.

 

Klagevejledning - ønsker du at klage?

Overvejer du at klage over en afgørelse?
Hvis du overvejer at klage, kan det være en fordel for dig at kontakte os først. Det gælder næsten uanset, hvad du tænker at klage over.
Hvis du først har mailet en klage, går klageprocessen i gang. Du kan ikke klage og stille spørgsmål samtidig. Det forhindrer f.eks. at du kan stille afklarende spørgsmål eller få rettet en simpel misforståelse hurtigt.

Hvad kan du klage over?
Du har mulighed for at klage over KADKs afgørelser, hvis du får afslag på din ansøgning om optagelse eller afslag på din dispensationsansøgning. Det er kun muligt at klage over det retslige grundlag. Det vil sige, hvis du mener, at vi har begået en fejl i vores anvendelse af de regler, der gælder for optagelse på KADK.
Du kan ikke klage over faglige vurderinger, dvs. de bedømmelser af dit materiale, som optagelsesudvalgene har foretaget.

Klageprocessen

 • Når KADK mailer dig en afgørelse, vil der sidst i vores mail fremgå en klagevejledning.
 • Fristen for at klage er 14 dage efter, du har modtaget vores mail.
 • Når vi modtager din klage, får du en kvittering.
 • KADK har herefter 14 dage til at svare på din klage. Vi laver et svar, som vi sender i høring til dig.
 • Du har 1 uge til at kommentere vores klagesvar.
 • Efter 1 uge samler KADK alle sagens dokumenter, dvs. det du har skrevet og det KADK har skrevet i sagen, og sender det samlede klagemateriale til klageinstansen. Det vil i langt de fleste tilfælde være Uddannelsesministeriet/Styrelsen for Forskning og uddannelse, som træffer afgørelse i din sag.

Du skal være opmærksom på, at klagesager tit tager lang tid. Oftest flere måneder og nogle gange halve år. Det er derfor langt fra sikkert, at din klage vil have opsættende virkning.

Konservering - særlige krav

Kemi B
Du skal have bestået kemi på B niveau. Supplering skal være afsluttet inden den 5. juli kl. 12 det år du søger optagelse.
Hvis du har en udenlandsk eksamen og er i tvivl fagniveauet så kontakt os for vejledning.

Dokumentation for normalt farvesyn
Du skal vedhæfte dokumentation for normalt farvesyn bedømt efter Ishiharas system. Du kan få lavet en test hos en optiker eller en læge.
Hvis du er i tvivl om farvesynstest så kontakt os for vejledning.

Merit - har du optjent ECTS-point på en anden uddannelse?

Merit – har du optjent ECTS-point på en anden uddannelse?
Når du søger om optagelse, har du pligt til at oplyse om tidligere studieresultater, hvor du har optjent ECTS-point. Det gælder både danske og udenlandske ansøgere. Oplysninger om tidligere studieresultater skal KADK bruge til at afklare, om du skal have nogle af disse resultater overført. På dansk kalder vi det at få ”overført merit”.  Det svarer til ”transfer of credits”.
Hvis du lige har taget din gymnasieeksamen, er det ikke relevant for dig.

Du skal oplyse om alle uddannelsesaktiviteter, du har taget på videregående niveau /bacheloruddannelser, og hvor du har fået tildelt ECTS-point. På din digitale ansøgning skal du notere det under punktet/fanebladet: Beståede og forventede beståede prøver ud over adgangsgivende eksamen.
Du skal notere både de aktiviteter du er i gang med og dem, du allerede har bestået. Og det er vigtigt, at du er præcis med oplysningerne på din ansøgning.


Hvis du har bestået hvad der svarer til første studieår på arkitektuddannelsen i Aarhus eller designuddannelsen i Kolding, kan du ikke søge om almindelig optagelse via Optagelse.dk. Se afsnittet om Overflytning.

Proceduren trin for trin – frister og svar

 • Du udfylder din digitale ansøgning på optagelse.dk og uploader al relevant dokumentation.
 • Hvis du får tilbud om en studieplads, sender vi dig også en mail, hvis vi mangler dokumentation eller vil have dig til at uddybe noget. De eksaminer, du har bestået, dette forår, skal du maile til os senest 2. august.
 • KADK foretager en faglig vurdering for at afgøre, om du skal have merit for tidligere beståede fag og kurser. Det sker ca. midt i august på et møde i KADKs meritudvalg.
 • Senest 1. september får du svar på, om du har fået merit, dvs. om der er fag og kurser, du tidligere har bestået, som erstatter dele af din nye uddannelse.


Hvilken dokumentation skal du uploade?
KADK skal bruge følgende dokumentation fra dig, for at vi kan foretage en faglig vurdering af de fag og kurser, du tidligere har bestået og fået ECTS-point for:
Bemærk: Det er ikke tilstrækkelig dokumentation, at du fx linker til en studieordning på nettet.

 • Eksamensbevis, eksamensudskrift eller karakterblad med dato for beståelse af hvert enkelt fag eller kurser indeholdende:
 • kursusniveau og antal ECTS-point, punkter, points, credits eller vægttal alt efter, hvad der står på dit bevis.
 • Fagbeskrivelse af de fag og kurser, du har bestået, indeholdende: Undervisningsformer (forelæsninger, klasse-/holdundervisning, øvelser)
 • Timetal for hver af de forskellige kurser/fag
 • Studiemål/kompetencer, der tilstræbes gennem faget eller kurset
 • De anvendte bøger fra undervisningen (pensumliste)


Du kan læse mere om den lovmæssige pligt til at søge om merit for tidligere uafsluttede uddannelser under § 17 og 18 i bacheloradgangsbekendtgørelsen på Retsinformation.dk.

Læs tidligere års meritafgørelser
Du kan læse tidligere års meritafgørelse på denne side (ny side).

Overflytning og genindskrivning - har du studeret på AAA eller DSKD?

Skal du søge om overflytning eller genindskrivning?

Hvis du er indskrevet på en bacheloruddannelse på Arkitektskolen Aarhus eller Designskolen i Kolding, og ønsker at skifte til en den tilsvarende bacheloruddannelse på KADK, skal du søge om overflytning. Overflytning kræver, at der er ledige studiepladser.

Pr. 1. marts 2019 er det opgjort at der ikke er ledige pladser på bacheloruddannelserne i arkitektur, design eller konservering i 2019. Dette gælder på alle programmer og alle årgange. Det betyder det ikke er muligt at søge om overflytning eller genindskrivning.

Hvis du tidligere har været studerende på KADK og har gennemført 1. studieår, skal du søge om genindskriving. Hvis du tidligere har været studerende på KADK og har gennemført mindre end 60 ECTS-point (1.år), skal du også søge om optagelse via optagelse.dk.

Husk at du i ansøgningen har pligt til at oplyse, om du er tilmeldt skolerne i Aarhus eller Kolding. Eller at du tidligere har været studerende på KADK.

Overflytning og genindskrivning kræver ledige studiepladser
Overflytning kræver, at der er ledige studiepladser. Det afgøres senest 1. marts 2019, om vi har ledige pladser. Som ved overflytning kræver genindskrivning, at der er ledige pladser på det studietrin, du ønsker genindskrivning på.

Pr. 1. marts 2019 er det opgjort at der ikke er ledige pladser på bacheloruddannelserne i arkitektur, design eller konservering i 2019. Dette gælder på alle programmer og alle årgange. Det betyder det ikke er muligt at søge om overflytning eller genindskrivning.

Blev du ufrivilligt udmeldt af studiet, kan du hverken søge genindskrivning eller optagelse.

Hvis du har gået på KADK for mere end 10 år siden, vil vi bede dig om at kontakte os for konkret vejledning.

Standby-plads

Der er ikke standbypladser på bacheloruddannelserne i arkitektur, design og konservering i 2019.

Generel tekst:
Når du søger om optagelse på en bacheloruddannelse kan du også vælge at ansøge om en standby-plads. Det er en venteliste plads vi kan tilbyde til ganske få ansøgere som ikke blev tilbudt en studieplads. Hvis du bliver tilbudt  en standby-plads, vil du ikke blive tilbudt en studieplads på uddannelser du har prioriteret lavere. 

Du får besked om vi kan tilbyde dig en standby-plads den 28. juli. Herefter står du på venteliste og kan derfor blive tilbudt en studieplads med start i september 2019 helt frem til den 12. august 2019. Bliver du ikke tilbudt en studieplads efter du har fået tilbudt en standby-plads, er du sikret en studieplads i 2020 under forudsætning af at du søger uddannelsen igen i 2020. Hvis du siger nej til en studieplads efter tilbud om standby-plads du bliver tilbudt i 2019 mister du tilsagnet om en studieplads i 2020. Du kan ikke reservere en studieplads til året efter.

Du kan søge om en standby-plads når du opretter din ansøgning inden 15. marts. Beslutter du senere at søge eller fjerne ansøging om standby-plads kan du ændre det i din ansøgning frem til den 5. juli. Du skal kontakte os for at lave ændringen i din ansøgning hvis det er efter den 15. marts.