Bliv ph.d.

Ph.d.-uddannelsen ved KADK's ph.d.-skole kvalificerer den ph.d.-studerende til selvstændigt at varetage forsknings-, udviklings- og undervisningsopgaver i den private og offentlige sektor, hvor der forudsættes et bredt kendskab til forskning på et internationalt niveau. Ph.d.-uddannelsen gennemføres hovedsageligt ved udøvelse af forskning under vejledning.

Om ph.d.-uddannelsen

Hvis du ønsker at blive ph.d.-studerende ved KADK's ph.d.-skole, er der en række ting, som det er godt at vide noget om inden.

Indskrivning og gennemførelse af ph.d.-uddannelsen ved KADK sker i henhold til de til enhver tid gældende regler for ph.d.-uddannelse i Danmark, pt. Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen) fra august 2013.

Uddannelsen er normeret til 180 ECTS-point, hvilket svarer til tre års fuldtidsstudier. De tre år regnes fra indskrivningsdatoen til og med den dag, du indleverer afhandlingen. Bedømmelses-processen er altså ikke inkluderet i de tre år.

Du kan enten blive indskrevet som ph.d.-studerende på fuld tid i en periode på tre år, eller du kan være ph.d.-studerende på deltid i op til maksimum seks år. 

De fleste ph.d.-studerende er samtidig ansat ved KADK, mens andre er ansat i en privat eller offentlig organisation eller virksomhed. 

Hvis du på anden måde har erhvervet tilsvarende kvalifikationer, kan du søge om merit, så ph.d.-uddannelsen forkortes.

Ph.d.-Uddannelsen omfatter:

  • Selvstændig forskning under vejledning
  • Ph.d.-kurser eller andre lignende uddannelseselementer af et samlet omfang svarende til ca. 30 ECTS-point
  • Deltagelse i danske/udenlandske forskningsmiljøer i den private eller offentlige sektor
  • Undervisning/formidling af viden der er relaterer sig til ph.d.-projektet
  • Udarbejdelse af ph.d.-afhandling

Inden for de første tre måneder af et ph.d.-forløb, laver den ph.d.-studerende en ph.d.-plan og får den godkendt af ph.d.-udvalget. Ph.d.-uddannelsen skal gennemføres i overensstemmelse med denne plan. Ph.d.-planen indeholder bl.a. en oversigt over, hvilke kursusaktiviteter den studerende vil deltage i, omfanget og hyppigheden af vejledningen, miljøskift, afvikling af undervisningsvirksomhed eller anden form for videnformidling, samt hvornår den studerende forventer at indlevere ph.d.-afhandlingen. 

Du kan finde opslag om ph.d.-stipendier ved KADK, Innovationsfonden og Det Frie Forskningsråd her:

Bedømmelse og eventuel ansættelse af ph.d.'er

Inden man kan starte som ph.d.-studerende på KADK skal man igennem en bedømmelsesproces.

Hvis man også skal ansættes som ph.d.-stipendiat ved KADK, så skal man også igennem en ansættelsesproces.

Det er ikke alle ph.d.-studerende, der er ansat ved KADK.

Nogen er ansat i en privat virksomhed, nogen på et museum, en anden uddannelsesinstitution eller en kommune f.eks.

Bedømmelsesprocessen
Når et ph.d.-projekt og en kandidat skal bedømmes, sker det på baggrund af en projektbeskrivelse på fem normalsider ekskl. litteraturliste og tidsplan for projektet, kandidatens eksamensbeviser og CV, et budget samt evt. portfolio.

Ph.d.-skolelederen nedsætter et bedømmelsesudvalg bestående af to-tre forskere på minimum lektor niveau, som tager stilling til kvaliteten af projektet, kandidaten og om det er den rette kandidat til det rette projekt.

Når bedømmelsesudvalget har vurderet ansøgningen, modtager kandidaten sin bedømmelse i høring. Høringen er en mulighed for, at kandidaten kan gøre opmærksom på eventuelle faktuelle misforståelser, fejl og/eller mangler i bedømmelsesgrundlaget.

Ansættelsesprocessen
Hvis kandidaten også skal ansættes ved et institut, nedsætter rektor et ansættelsesudvalg, som minimum består af institutleder samt nærmeste fagkyndige professor/lektor inden for det pågældende fagområde efter indstilling fra ph.d.-skolelederen. Der sidder som regel to-tre personer i ansættelsesudvalget.

Ansættelsesudvalget tager stilling til de kvalificerede ansøgninger, hvis der er flere som f.eks. ved et opslag, og de høringssvar der måtte være.

Der udvælges en kandidat som ansættes på AC-overenskomsten for ph.d.-stipendiater i staten.

Finansiering af ph.d.-projekt

Når et ph.d.-projekt skal sættes i gang, kan man finansiere det på flere forskellige måder. Her er et par eksempler på ph.d.-finansieringsmodeller, som vi aktuelt har erfaring med ved KADK's ph.d.-skole.

Nedenstående finansieringsmodeller tager udgangspunkt i, at de ph.d.-studerende gennemfører ph.d.-uddannelsen inden for de beskrevne rammer. Såfremt den ph.d.-studerende har behov for at få forlænget indskrivningsperioden, kan det medføre yderligere udgifter for ansættende institution eller privatisten.

Samarbejdsstipendium med andre forsknings-, uddannelses- eller kulturinstitutioner
- Ansættelse ved samarbejdspartneren - den pågældende er som regel allerede ansat, inden indskrivning som ph.d.-studerende ved KADK finder sted.
- Studieplads mellem halvandet og to år på KADK og resten af tiden hos samarbejdspartneren.
- Undervisning og formidling afvikles både ved KADK og samarbejdspartneren efter nærmere aftale.

Budget

Indskrivningstakst: 45.000 kr.

Ph.d.-administration: 180.000 kr.

Ph.d.-kurser: 45.000 kr.

Vejledning: 100.000 kr.

Tryk og bedømmelse af afhandling: 30.000 kr.

Drift: 90.000 kr.

Arbejdsplads mv.: 285.000 kr.

I alt: 775.000 kr.


Privatist
- Ingen ansættelse
- Studieplads fuld tid på KADK i tre år
- Underviser/formidler 840 timer ved KADK

Budget

Indskrivningstakst: 45.000 kr.

Ph.d.-administration: 180.000 kr.

Ph.d.-kurser: 45.000 kr.

Vejledning: 100.000 kr.

Tryk og bedømmelse af afhandling: 30.000 kr.

Drift: 90.000 kr.

Arbejdsplads mv.: 570.000 kr.

I alt: 1.050.000 kr.

840 timers undervisning: - 252.000 kr.

Netto, i alt: 798.000 kr.


ErhvervsPhD

- Ansat i offentlig/privat virksomhed på fuld tid i tre år.
- Studieplads halv tid på KADK i tre år.
- Ingen undervisning/formidling ved KADK.

Budget

Ph.d.-kurser: 45.000 kr.

Vejledning, 240 timer: 100.000 kr.

Tryk og bedømmelse af afhandling: 30.000 kr.

Arbejdsplads mv.: 570.000 kr.

Bidrag til ph.d.-administration: 180.000 kr.

I alt: 925.000 kr.

Tilskud fra Innovationsfonden til KADK: 252.000 kr.

Netto omkostninger i alt: 673.000 kr.

 

Gæste-ph.d.

Hvis du gerne vil indskrives som gæste-ph.d.-studerende, så skal du indsende et indskrivningsbrev fra dit værtsuniversitet samt en kort beskrivelse af dit ph.d.-projekt, dit CV og en evt. publikationsliste.

På den baggrund kan vi afgøre, om der på KADK er et forskningsfagligt miljø, som vil kunne understøtte dit projekt samt, om der er ressourcer til rådighed for vejledning mv.

Gæste-ph.d.-studerende er typisk indskrevet i en periode på to-seks måneder, og kan maksimalt være indskrevet som gæste-ph.d. i et år.

Den årlige studieafgift for at være indskrevet som gæste-ph.d.-studerende er 53.000 kr. (2015 priser).

Indlevering af afhandling uden forudgående indskrivning ved ph.d.-skolen

Hvis du ønsker at få bedømt en ph.d.-afhandling uden forudgående indskrivning som ph.d.-studerende ved KADK, kan du indsende en ansøgning.

Ansøgningen skal indeholde et eksemplar af afhandlingen.

Derudover skal du vedlægge dokumentation for, at du har erhvervet kvalifikationer svarende til et 3-årigt studieforløb som beskrevet i ph.d.-bekendtgørelsen § 7:

-       Tre års forskervirksomhed

-       Ph.d.-kurser til alt ca. 30 ECTS point

-       Deltagelse i aktive forskermiljøer

-       Erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden videnformidling

Det koster 45.000 kr. i alt, at få bedømt en afhandling uden forudgående indskrivning.

De første 5000 kr. betales i forbindelse med indlevering af ansøgning og dækker udgifter i forbindelse med den indledende vurdering og administrationen forbundet hermed.

Hvis KADK vurderer, at afhandlingen kan tages under bedømmelse, skal der betales yderligere 40.000 kr. Dette beløb dækker tryk af afhandlingen, to eksterne bedømmere samt én intern, herunder rejser og ophold i forbindelse med forsvarshandlingen.