Bliv ph.d.

Ph.d.-uddannelsen ved KADK's ph.d.-skole kvalificerer den ph.d.-studerende til selvstændigt at varetage forsknings-, udviklings- og undervisningsopgaver i den private og offentlige sektor, hvor der forudsættes et bredt kendskab til forskning på et internationalt niveau. Ph.d.-uddannelsen gennemføres hovedsageligt ved udøvelse af forskning under vejledning.

Om ph.d.-uddannelsen

Hvis du ønsker at blive ph.d.-studerende ved KADK's ph.d.-skole, er der en række ting, som det er godt at vide noget om inden.

Indskrivning og gennemførelse af ph.d.-uddannelsen ved KADK sker i henhold til de til enhver tid gældende regler for ph.d.-uddannelse i Danmark, pt. Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen) fra august 2013.

Uddannelsen er normeret til 180 ECTS-point, hvilket svarer til tre års fuldtidsstudier. De tre år regnes fra indskrivningsdatoen til og med den dag, du indleverer afhandlingen. Bedømmelses-processen er altså ikke inkluderet i de tre år.

Du kan enten blive indskrevet som ph.d.-studerende på fuld tid i en periode på tre år, eller du kan være ph.d.-studerende på deltid i op til maksimum seks år. 

De fleste ph.d.-studerende er samtidig ansat ved KADK, mens andre er ansat i en privat eller offentlig organisation eller virksomhed. 

Hvis du på anden måde har erhvervet tilsvarende kvalifikationer, kan du søge om merit, så ph.d.-uddannelsen forkortes.

Ph.d.-uddannelsen omfatter:

  • Selvstændig forskning under vejledning
  • Ph.d.-kurser eller andre lignende uddannelseselementer af et samlet omfang svarende til ca. 30 ECTS-point
  • Deltagelse i danske/udenlandske forskningsmiljøer i den private eller offentlige sektor
  • Undervisning/formidling af viden der er relaterer sig til ph.d.-projektet
  • Udarbejdelse af ph.d.-afhandling

Inden for de første tre måneder af et ph.d.-forløb, laver den ph.d.-studerende en ph.d.-plan og får den godkendt af ph.d.-udvalget. Ph.d.-uddannelsen skal gennemføres i overensstemmelse med denne plan. Ph.d.-planen indeholder bl.a. en oversigt over, hvilke kursusaktiviteter den studerende vil deltage i, omfanget og hyppigheden af vejledningen, miljøskift, afvikling af undervisningsvirksomhed eller anden form for videnformidling, samt hvornår den studerende forventer at indlevere ph.d.-afhandlingen. 

Du kan finde opslag om ph.d.-stipendier ved KADK, Innovationsfonden og Danmarks Frie Forskningsfond her:

Bedømmelse og eventuel ansættelse af ph.d.'er

Inden man kan starte som ph.d.-studerende på KADK skal man igennem en bedømmelsesproces.

Hvis man også skal ansættes som ph.d.-stipendiat ved KADK, så skal man også igennem en ansættelsesproces.

Det er ikke alle ph.d.-studerende, der er ansat ved KADK.

Nogen er ansat i en privat virksomhed, nogen på et museum, en anden uddannelsesinstitution eller en kommune f.eks.

Bedømmelsesprocessen
Når et ph.d.-projekt og en kandidat skal bedømmes, sker det på baggrund af en projektbeskrivelse på fem normalsider ekskl. litteraturliste og tidsplan for projektet, kandidatens eksamensbeviser og CV, et budget samt evt. portfolio.

Ph.d.-skolelederen nedsætter et bedømmelsesudvalg bestående af to-tre forskere på minimum lektor niveau, som tager stilling til kvaliteten af projektet, kandidaten og om det er den rette kandidat til det rette projekt.

Når bedømmelsesudvalget har vurderet ansøgningen, modtager kandidaten sin bedømmelse i høring. Høringen er en mulighed for, at kandidaten kan gøre opmærksom på eventuelle faktuelle misforståelser, fejl og/eller mangler i bedømmelsesgrundlaget.

Ansættelsesprocessen
Hvis kandidaten også skal ansættes ved et institut, nedsætter rektor et ansættelsesudvalg, som minimum består af institutleder samt nærmeste fagkyndige professor/lektor inden for det pågældende fagområde efter indstilling fra ph.d.-skolelederen. Der sidder som regel to-tre personer i ansættelsesudvalget.

Ansættelsesudvalget tager stilling til de kvalificerede ansøgninger, hvis der er flere som f.eks. ved et opslag, og de høringssvar der måtte være.

Der udvælges en kandidat som ansættes på AC-overenskomsten for ph.d.-stipendiater i staten.

Finansiering af ph.d.-projekt

Et ph.d.-projekt kan finansieres på flere forskellige måder. 

Et ph.d.-stipendium som er fuldt finansieret af KADK dækker lønnen og alle udgifter i tre år. Disse stipendier slås løbende op under ’ledige stillinger’ her på hjemmesiden. 

Et ph.d.-stipendium kan også være helt eller delvist eksternt finansieret igennem private/offentlige fonde, en eller flere virksomheder eller offentlige institutioner. I disse tilfælde udarbejdes der specifikke budgetter, som tager højde for samarbejdets art, omfang og fordringer. Dette betyder bl.a. i forhold til finansieringen, at når budgettet lægges bør der tages højde for udgifter til indskrivning ved KADKs ph.d.-skole, herunder vejledning, ph.d.-kurser, arbejdsplads etc. Derudover er langt de fleste ph.d.-studerende også ansat under ph.d.-forløbet. Dette kan enten være på KADK eller et andet sted og derfor skal lønnen også indgå i et budget og som sådan i finansieringen.

Her er et par eksempler på ph.d.-finansieringsmodeller, som vi har god erfaring med ved KADKs ph.d.-skole. Modellerne har den forudsætning, at ph.d.-uddannelsen bliver gennemført inden for de beskrevne rammer. Såfremt den ph.d.-studerende har behov for at få forlænget indskrivningsperioden, kan det medføre yderligere udgifter.

FKK-stipendiat

- Ansat på KADK fuld tid i tre år.
- Arbejds-/studieplads fuld tid på KADK i tre år. 
- Underviser/formidler 840 timer ved KADK. 

Budget

Løn: 1.420.000 kr.
Uddannelsestakst (kurser, vejledning, forsvar etc.): 150.000 kr.
Drift: 90.000 kr.
I alt: 1.660.000 kr. 
Overhead 44%: 730.400 kr. 
Netto omkostninger inkl. overhead: 2.390.400 kr. 

Samarbejdsstipendium med andre forsknings-, uddannelses- eller kulturinstitutioner

- Ansættelse ved samarbejdspartneren.
- Studieplads halvandet år på KADK og det samme hos samarbejdspartneren.

Budget
Indskrivningstakst: 45.000 kr.
Ph.d.-administration: 180.000 kr.
Ph.d.-kurser: 45.000 kr.
Vejledning 240 timer: 100.000 kr.
Tryk og bedømmelse af afhandling: 30.000 kr.
Drift: 90.000 kr.
Arbejdsplads, husleje og vame samt afledte udgifter heraf: 285.000 kr.
I alt: 775.000 kr.

Privatist

- Ingen ansættelse.
- Studieplads fuld tid på KADK i tre år.
- Underviser/formidler 840 timer ved KADK.

Budget
Indskrivningstakst: 45.000 kr.
Ph.d.-kurser: 45.000 kr.
Vejledning, 240 timer: 100.000 kr.
Tryk og bedømmelse af afhandling: 30.000 kr.
Drift: 90.000 kr.
Arbejdsplads, husleje og varme samt afledte udgifter heraf: 570.000 kr.
Bidgrag til ph.d.-administration: 180.000 kr.
I alt: 1.050.000 kr.
840 timers undervisning: - 252.000 kr.
Netto omkostninger i alt: 798.000 kr.

ErhvervsPhD

- Ansat i offentlig/privat virksomhed på fuld tid i tre år.
- Studieplads halv tid på KADK i tre år.
- Ingen undervisning/formidling ved KADK.

Budget
Ph.d.-kurser: 45.000 kr.
Vejledning, 240 timer: 100.000 kr.
Tryk og bedømmelse af afhandling: 30.000 kr.
Arbejdsplads, husleje og varme samt afledte udgifter heraf: 570.000 kr.
Bidrag til ph.d.-administration: 180.000 kr.
I alt: 925.000 kr.
Tilskud fra Innovationsfonden til KADK: 252.000 kr.
Netto omkostninger i alt: 673.000 kr.

Gæste-ph.d.

Hvis du gerne vil indskrives som gæste-ph.d.-studerende, så skal du indsende et indskrivningsbrev fra dit værtsuniversitet samt en kort beskrivelse af dit ph.d.-projekt, dit CV og en evt. publikationsliste.

På den baggrund kan vi afgøre, om der på KADK er et forskningsfagligt miljø, som vil kunne understøtte dit projekt samt, om der er ressourcer til rådighed for vejledning mv.

Gæste-ph.d.-studerende er typisk indskrevet i en periode på to-seks måneder, og kan maksimalt være indskrevet som gæste-ph.d. i et år.

Den årlige studieafgift for at være indskrevet som gæste-ph.d.-studerende er 53.000 kr. (2015 priser).

Indlevering af afhandling uden forudgående indskrivning ved ph.d.-skolen

 

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand