Den dansk-indiske forbindelse

Name
Jonathan Pihl Petersen
Education degree
Master
School
School of Architecture
Study programme
Cultural Heritage, Transformation and Restoration
Year
2019

Den dansk-indiske forbindelse

Vores projekt omhandler restaureringen og transformeringen af pigeskolen, Serampore Missions Girls’ High School, i forstaden til Kolkata Serampore i Indien. Formålet med projektet er at udarbejde et konkret

forslag til, hvordan skolen kan transformeres, samt hvordan det oprindelige skolehus fra 1818, Hannah House, kan restaureres. Vi ønsker, at vi igennem vores projekt kan medvirke til bevaringen af den historiske bygning og dens immaterielle værdier og dermed at understøtte Serampore i sin vigtige rolle for udviklingen af uddannelsessystemet.

I 2008 påbegyndte Nationalmuseet et forskningsprojekt med henblik på at skabe et større fokus på den tidligere danske koloni i Serampore. Overskriften var ”Den glemte handelskoloni i Serampore, Indien”. Ønsket var at synliggøre de kulturhistoriske reminiscenser og den bygningskultur, der står tilbage i dag. Projektet blev skærpet i 2012, da Realdania indgik som samarbejdspartner og muliggjorde restaureringen af flere af de historiske bygningsværker. Nationalmuseet, Realdania og de indiske myndigheders samarbejde om at bevare Serampores kulturarv vil blive afsluttet i 2019. Projektet har medført flere restaureringsprojekteraf de oprindelige administrationsbygninger, guvernørbygninger og lignende, samt moderniseringer med det sigte at tilføre bygningen en mere tidssvarende funktion. Med vores projekt ønsker vi derfor at videreføre arbejdet med at sikre bygningsarven og komme med et kvalificeret oplæg til de indiske myndigheder om, hvordan den udvalgte bygning fra kolonitiden kan restaureres. Forslaget skal ligeledes være med til at binde den samlede fungerendeskole sammen til en veldefineret,moderne og nutidig institution. Formålet er, at skolen skal varetage elevernes individuelle behov og derved fastholde sin berettigelse for byen og samfundet.

Afgangsprojektet er udført i samarbejde med Lars Sigersted

Stedet

Serampore er i dag en travl handels- og industriby med ca. 200.000 indbyggere. Byens vækst stammer tilbage fra start 1800-tallet, hvor den danske indflydelse prægede industrialiseringen af byen og nærområdet. Efter Danmark solgte Serampore til den britiske kolonimagt i 1845, blev der etableret jernbaner og jutefabrikker, der i dag stadig præger byens infrastruktur og vækstgrundlag. Byens beliggenhed tæt på Kolkata og placeringenlangs Hooghly floden hargjort stedet attraktivt for regionens hurtigt voksende middelklasse, der har medført forhøjet boligpriser og attraktive byggegrunde. Moderniseringen af bygningsmassen – som følge af den øgede befolkningsvækst og Kolkata som en drivende metropol i et land befolket af 1,4 milliard mennesker – har sat sit præg på den oprindelig bystruktur. Bygningskulturarvener blevet identificeret i etsamarbejde mellem Nationalmuseet, Realdania, Danmarks Kulturministerium og de lokale myndigheder, men et stadigt stigende pres på ejendomsmarked truer.

Afsæt

Hannah House står i dag tom uden egentlig funktion, gemt i et hjørne på skolens matrikel blandt nybyggeri. Bygningen var en af grundstenene for forandringen af skolevæsnet til uddannelse af piger og kvinder i midten 1800-tallet. Vores opgave vil til dels bestå i at genoplive bygningen og skabe en ny funktion, således at den kan indgå i skolens moderne organisering. Igennem en restaurering skal den danne ramme for en arkitektur, der er åben og inkluderende for de elever, der opholder sig på skolen. Vi vil analysere dens sansebårne kvaliteter med henblik på at kunne foretage en restaurering. Vi vil indlede en diskussion af, hvad der danner en god og sund ramme om læring i en indisk kontekst og bearbejde den eksisterende kontekst, der udgør den samlede pigeskole, Serampore Missions Girl’s High School, i dag.

Analyse & Værdisætning

Restaureringen

Fraværet. Tid, rum og sjæl i efterladt forfald. En historisk skoling skabt af tidens realitet synes her hensat i sin form. Robuste masser tynger jord, luft og krop. Tyngden står i opløsning og fragmenteres gradvist mellem hænder og intention. Alt imens bebos de tætte kamre af nærvær og sjæl. Atmosfæren står tilbage heri, aflejret i bygningsmassen som en porøs afmagt for byens gang. Rum synes her nøje afstemte og ligefrem. Intet som tilfældet, alting som afpasset her i fraværet.

Notat, 2018

Bygningsdelskort - Indvendig
Plantegning - Hannah House 1:50
Model - Hannah House

Addition / omorganisering

Ved at hæfte en oplevelsesmæssig kvalitet af bygningen, skal vores arkitektoniske indgreb danne en ny helhed, der fremadrettet forbinder fortid og nutid omkring bygningen samt relationen til det omkringliggende byrum. Vi vil skabe en bæredygtig arkitektur, der beror på indlevelse og sansernes nuancer, som og danner sammenhæng og relationer – fysisk som psykisk. 

Landscape

Situationsplan 1:500

Stillife

Plantegning 1:50

Portrait

Detalje, gesims / spyr 1:5

Modelfotos

Projektet er udarbejdet i samarbejde:
Bente Wolff, Nationalmuseet.
Flemming Aalund, Serampore Initiativet.

Feltstudiet til Indien, Serampore blev sponsoreret og muliggjort af:
Aage og Johanne Louis-Hansen Fonden.

In 2017-2019, KADK is working with the UN sustainable development goals
This is reflected in our research, teaching and the students’ projects. This project relates to the following UN goal(-s):
Quality education (4)
Gender equality (5)
Sustainable cities and communities (11)
Responsible consumption and production (12)

This website uses cookies

KADK uses cookies to create a better user experience, to interact with social platforms and for anonymised statistics of traffic on our website.

Social media cookies enable us to interact with well-known social media platforms and content. This may be for statistical or marketing reasons.
Neccesary to display YouTube videos
Statistics cookies collect anonymised information that helps KADK to understand how visitors use our website and to provide users with an optimal experience.
Preference cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.
Is used for UI states