En Akt; 'bymässig iscensättning'

Name
Astrid Gabrielsson
Education degree
Master
School
School of Architecture
Study programme
Architecture, Space & Time
Year
2017

I området Hackney Wick, Östra London, använder jag teatern som en strategi för att sammanbinda två landskapliga identiteter, Viktoria park och Queen Elizabeth Olympic park. Genom teaterns tematiker och scenografins organisering, utforskar jag min permanenta blick av landskapsfälten i representation av horisontella konstruktioner och söker efter att omvärdera områdets konturer som avgränsande. 

I läsningen mellan program och kontext ligger intentionen om att stimulera en relation till de lokala nätverk som idag finns i området Hackney Wick, som en reaktion på områdets accelererande planeringsideal.

‘Föreställningen’ formulerar projektets programmatiska tillstånd och knyter an till kontextens övergripande tematik omkring de olympiska spelen som har passerat i form av en temporär iscensättning.

“ Forestillingen undersøger synets primærprocesser, det sanseindtryk der sker inden en objektiv beskrivelse af den sete verden finder sted. Øjet danner et todimensionalt billede men hjernen korrigerer, og vi sanser tredimensionalt. Midt imellem findes et stadie hvor formen foreligger som en mellemting mellem flade og rum, et reliefstadie som synes mere åbent og afsøgende. Her findes betydningen svarende til en ufærdig, en mindre stabil, mere uafgjort og mere tænkende fase i sansningen. Her befinder forestillingen sig. ” 

Overskridelse af inderlige - og yderligere rum, Kirsten Dehlholm, kunstnerisk leder af hotel Pro Forma

Formuleringen öppnar fältet för att undersöka det rum som verkar mellan den 2dimensionella läsningen av en plats och resningen till det 3dimensionella verket, som strategi för en landskaplig och arkitektonisk bearbetning. I detta handlingsfält förankrar jag teatern och söker en vändning mellan de scenografiska ordningarna, från den bakomvarande logistiken till det exponerade scenrummet.

Med en uppmärksamhet på konturen avläser jag kontexten genom teckningsmässiga kartografier vilka noterar landskapets existerande signaturer, takter och avtryck. Kartografierna utvidgar min förståelse av utsnittets tillstånd och orienterar projektets intressefält kring rumsliga förskjutningar, övergångar och mellanrum. 

I läsningarna förbinds lokala och globala positioner, vilka kan växla värdering av sitens permanenta och temporära avtryck. Tegningarna förstås som operativa, vilka utväxlar nya relationer och sammanbindningar, och fokuserar nya typer av entréer till området. 

 

 

1/13