P. S. Krøyers materialebrug og maleteknik - En undersøgelse af kunstnerens malerier og tubefarver

Name
Marie Bitsch Christiansen
Education degree
Master
School
School of Conservation
Study programme
Cross-disciplinary master programme
Year
2016

I specialet undersøges P. S. Krøyers (1851-1909) materialebrug og maleteknik med sær-ligt henblik på at kortlægge Krøyers palet og eventuelle ændringer i denne igennem hans oeuvre samt at belyse, i hvilket omfang kunstneren har gjort brug af periodens præfabrikerede materialer.

Undersøgelserne har omfattet fire af Krøyers malerier og indholdet i kunstnerens malerskrin, der bl.a. tæller en række velbevarede tubefarver. Farvesnit og farveprøver fra malerierne og tubefarverne er blevet analyseret ved op-tisk mikroskopi, SEM/EDX, Ramanspektroskopi og FTIR-spektroskopi for at undersøge opbygningen af farvelagene og identificere de anvendte pigmenter og bindemidler.

Undersøgelsernes resultater tegner et billede af en kunstner, hvis palet har bestået af såvel traditionelle pigmenter som pigmenter udsprunget af den moderne kemiske industri, der blomstrede i 1800-tallet. Set fra et konserveringsfagligt perspektiv er den væsentligste ændring i paletten introduktionen af zinkhvidt i sidste del af Krøyers vir-ke, da dette pigment er forbundet med en række forskelligartede bevaringsproblema-tikker. Yderligere illustrerer undersøgelserne kompleksiteten af præfabrikerede tube-farver fra denne periode. Flere af Krøyers tubefarver indeholder blandinger af organi-ske og uorganiske pigmenter, og selvom der oftest er overensstemmelse mellem han-delsnavnet og det primære pigment i tuben, er det langt fra altid tilfældet.

Emneord: P. S. Krøyer - Kunstnermaterialer i 1800-tallet - Maleteknik - Lærredsmaleri - Tubefarver - Pigmentanalyse - Farvesnit - SEM/EDX - Raman-spektroskopi - FTIR-spektroskopi