Træfagenes Skole - en transformation og addition af Plums Tømmerlade og anlæg

Name
Frederikke Hallundbæk Gregersen
Education degree
Master
School
School of Architecture
Study programme
Cultural Heritage, Transformation and Restoration
Year
2016

Den arkitektoniske intention for projektet er at skabe rammerne for en skole med et ungdomsuddannelses-miljø og fagligt sammenhold for kommende erhvervsskoleelever. Skolen arbejder for at udvikle den institutionelt funderede måde at tænke håndværksfag på, hen mod diskurser som udforskning, stolthed og sammenhold. Ved at aktivere Plums Tømmerlade og de omkringliggende bygninger i anlægget er det ønsket, at de med deres kulturhistoriske, arkitektoniske og håndværksmæssige kvaliteter kan bidrage til at forankre skolen og indlejre den i anlæggets helhed. 

Plums tømmerlade og anlæg - eksisterende forhold

Afsæt for opgaven - Introduktion

I de seneste år har der været et øget politisk fokus på erhvervsskolerne. Ansøgertallet er faldende, og i 2015 har blot 18,5% af de unge søgt ind på en erhvervsuddannelse mod 31,7% i 2001. Trods en ihærdig indsats for at ændre udviklingen er kurven endnu ikke knækket. Tværtimod er den fortsat faldende. Det lave ansøgertal afspejler en tiltagende ændring i den generelle opfattelse af erhvervsuddannelserne. Særligt op gennem 00erne er det blevet langt mindre attraktivt at tage en er hvervsuddannelse, og stadigt flere søger i stedet mod gymnasierne. I en rapport, udarbejdet til udformningen af den nye erhvervsskolereform udpeges en række årsager til denne udvikling. En af årsagerne er et for utilstrækkeligt, eller ikke eksisterende, ungdomsuddannelsesmiljø på erhvervsskolerne. Modsat er ungdomsuddannelsesmiljøet på gymnasierne i høj grad eksisterende og er en af de bærende kvaliteter på tværs af klasser og årgange.

Det svækkede ungdomsmiljø er en direkte konsekvens af den faldende tillæggelse af prestige af de faglærte jobs hos danske unge. I en rapport fra 2012 udarbejdet af Ugebrevet A4, hvor mere end 2000 unge danskere har vurderet 99 jobs på en skala fra 1-10, dominerer faglærte jobs markant i bunden. Og på trods af at tendensen ikke er ny og strækker sig gennem samfundet i flere årtier, spår Dansk Industri en samfundsmæssig problemstilling der bliver presset internationalt i nær fremtid. 
Det er derfor relevant at italesætte to problemstillinger:

1: Der er behov for at eksperimentere med institutionelle og æstetiske rammer, der kan bidrage til et mere attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø. Med inspiration fra velfungerende miljøer på andre ungdomsuddannelser er der  potentiale for at skabe netværk, venskaber og tilhørsforhold, der kan gøre det mere attraktivt at vælge en erhvervsuddannelse. 

2: Det er nødvendigt at ændre lavstatus-diskursen, der hersker omkring faglærte jobs gennem oplysning, opbygning af faglig stolthed og mulighed for at de unge kan se andre sider af faget end blot at holde fokus mod arbejdsmarkedet. 

Plantegning af Træfagenes Skole

Værkstedet, Værestedet og Værelset

 

For bedst muligt at afdække projektet har jeg valgt at fokusere særligt på tre steder i projektet: Værkstedet, Værestedet og Værelset. Hver især belyser de karakteristikker, der i synergi imødekommer den arkitektoniske hensigt.  Stederne fordrer hver deres  form for faglighed og samvær som dikteres af rummet udformning  

Værkstedet er kernen i projektet og er forudsætningen for værestedet og værelset. Rummet er stort, og med højt til loftet. Fagligheden er primært bestemt af læreren, og her bliver viden direkte og præcist overført fra læreren til eleverne. I rummet har høvlebænke og maskiner deres faste pladser, mens menneskerne, træet og værktøjet er i konstant bevægelse. Tonelejet er højt, der her er meget aktivitet og larm fra maskiner og udsugning.

- Plums Tømmerlade tranformeres til efterskolens værksted. 

Værestedet er den fælles ramme på skolen. Det er det mest neutrale sted, hvor eleverne kan mødes. Rummet er lyst og imødekommende. Det er inkluderende og formår at samle sig om sig selv og de aktiviteter der udspiller sig i det. Der er plads til at mange kan mødes og møbleringen kan ændres så den imødekommer enhver aktivitet i rummet. Her er mere roligt end i værkstedet. Rummet er tiltænkt fællesskabet, og den store forsamling. 

- Det gamle savværk transformeres til efterskolens værested. 

Værelset er det private rum med en intim og hjemlig karakter, hvor eleven kan være sig selv. Værelset er varmt i materialevalget, møblerne er neutrale, og der er plads til, at eleven kan gøre værelset til sit eget. Vinduet er det mest centrale i værelset. Fra vinduet kan eleven følge med i dagens liv på skolen. Her er der helt stille, og to værelseskammerater kan ligge og tale sagte med hinanden sidst på aftenen, når det ikke længere er tilladt at bevæge sig udenfor værelset. 

- Mellem Plum Tømmerlade og det gamle savværk fortættes anlægget med en ny addition i form af en bygning med elevernes værelser.

Plums Tømmerlade, Savværket og den nye addition i form af boligbygningen til eleverne

Anlægget

1/8
Fyn - Assens
Assens - anlæggets placering i byen
Album
anlæggets bygninger
Opstalt
Opstalt
Visualisering af boligområdet
Boligområdet
Model 1:500 af anlægget

Værkstedet

1/13
Værkedets placering i anlægget
Plan
Snit - eksisterende forhold
Snit
Planudsnit
Plan, snit og opstalt
Opstalt - eksisterende forhold
Opstalt
Detalje
3. sal eksisterende forhold
3. sal mødelsnedkernes etage
Trappen
1. sal
Plums Tømmerlade

Værestedet

1/7
Værestedets placering i anlægget
Plan
Snit
Planudsnit
Detalje
Det gamle savværk
Visualisering af værestedet
Opstalt - den nye indgang til værestedet

Værelset

1/6
Værelsesbygningens placering i anlægget
Plan
Snit
Planudsnit
Detalje
Visualisering af værelset
1: 1/33 model af plums tømmerlade