Bachelor’s degree in conservation

The Bachelor degree course is an independent programme, which provides both professional competence and equips you to further your studies with a Master’s degree. 

The course provides a basic knowledge of active and preventive conservation, restoration, history of the subject, relevant related humanities and natural sciences, and relevant crafts, enabling you to deploy the subject’s theories and methods. Conservation requires the use of both head and hands. So it is vital that you enjoy using both at the same time.

On successful completion of an Bachelor degree, you are awarded the title: Bachelor of Science (BSc) in Conservation.

We admit 50 students on to the Bachelor programme. All of them become part of an inspiring and vibrant academic environment with workshops, laboratories, library and dedicated teachers.

Fællesundervisning på bacheloruddannelsen

Konservatorskolens bacheloruddannelse indeholder en række kurser, der er fælles for samtlige linjer:

  • Generel dokumentation 
  • Fotografisk dokumentation 
  • Almen kemi (eksamensfag) 
  • Polymerkemi og opløsningsmidler 
  • Præventiv konservering (eksamensfag) 
  • Farveteori og farvemåling 
  • Formidling og informationskompetence 
  • Kulturbevaring
Tilrettelæggelsen af undervisningen

Undervisningen på linjerne er tilrettelagt efter de materialegrupper og emner, der typisk hører under de respektive fagområder og er bygget op som kurser af kortere eller længere varighed. Overordnet er undervisningen en ligelig fordeling mellem teori og praktik, hvor der veksles mellem forelæsninger, seminarer, demonstrationer og øvelser. Den skemalagte undervisning suppleres med et antal rapporter samt 2 skriftlige projektopgaver. 

Kursus- og arbejdsrapporter

I forbindelse med undervisningen udarbejder den studerende et antal kursusrapporter, som har til formål at dokumentere den indlærte teori og metodik. 

Endvidere udarbejder den studerende under vejledning et antal arbejdsrapporter, som har til formål at indlære dokumentation i forbindelse med konservering af praktikgenstande.

Antal og omfang af rapporterne afhænger af arbejdsområdet og fastsættes af de respektive afdelinger.

Projektopgaver

I løbet af uddannelsens tredje og fjerde semester udarbejder den studerende under vejledning to skriftlige projektopgaver af et omfang på ca. 20-40 A4-sider. 

De skriftlige opgaver kan kombineres med praktisk arbejde. Hver afdeling sikrer, at den studerendes to projektopgaver emnemæssigt fordeler sig over uddannelsens hovedområder.

Formålet med projektopgaverne er at udvikle den studerendes evne til at indsamle, bearbejde og formidle viden om et nøjere defineret emne for herigennem at blive fortrolig med uddannelsens litteratur samt basal eksperimental metodik.

Bacheloropgave

Inden for uddannelsens 6. og sidste semester udarbejder den studerende under vejledning en skriftlig bacheloropgave af et omfang på ca. 60-80 A4-sider. Den skriftlige opgave kan kombineres med praktisk arbejde.

Afdelingen sikrer, at den studerendes bacheloropgave behandler konserveringsfaglige problemstillinger inden for uddannelsens hovedområder.

Formålet med bacheloropgaven er at dokumentere den studerendes evne til at anvende fagets teori og metode ved behandling af en konserveringsfaglig problemstilling

Bedømmelse

I forbindelse med bacheloruddannelsen får den studerende bedømmelse for fem delelementer, der alle skal bestås:

Studieaktivitet
Godkendelse af studieaktivitet fordrer generelt 85% fremmøde pr. semester. Fremmøde registreres formiddag og eftermiddag af læreren. Alle fem semestre skal bestås, inden den studerende kan indstille sig til afgang. Bedømmelsen foretages af afdelingen, der ligeledes har mulighed for at stille afløsningsopgaver i forbindelse med utilstrækkeligt fremmøde eller kritisk fravær. Det sidste kan fx være tab af kortvarige, men centrale kurser. Bedømmelsen gives internt som bestået/ikke bestået.

For fælleskurser uden prøver gælder samme regler for studieaktivitet som nævnt ovenfor. Bedømmelsen foretages her af Studienævnet i samarbejde med den pågældende faglærer.

Sygemelding skal ske til skolens sekretariat eller vagtstue.

Rapporter
Kursus- og arbejdsrapporter rettes af læreren og bedømmes internt med bestået/ikke bestået. Alle rapporter skal bestås inden indstilling til afgang, og de omarbejdes om nødvendigt indtil godkendelse.

Kursusprøver
Fælleskurset Almen kemi og fælleskurset Præventiv konservering I er hver belagt med en 3-timers skriftlig prøve. Bedømmelsen er ekstern og bedømmes med bestået/ikke bestået. Begge skriftlige prøver skal bestås, for at den studerende kan fortsætte studiet.

Studerende, der ved prøverne opnår karakteren ikke bestået, aflægger en ny skriftlig prøve. En sådan ny skriftlig prøve kan højst gentages to gange for hver af de to prøver.

Fra og med bachelorforløbet 2007-10 indføres der en ekstra linjespecifik prøve med ekstern censur, dækkende et undervisningsomfang på ca. 14 ECTS. Denne prøve, som sandsynligvis blive lagt i 4. eller 5. semester vil blive beskrevet i en kommende studieordning for 2008-09.

Meritoverførsel

Konservatorskolens afdelinger kan i forbindelse med undervisningen godkende, at en bachelorstuderende får overført merit fra anden uddannelse. Kravet hertil er, at undervisningsindholdet heri både fagligt, niveaumæssigt og omfangsmæssigt skønnes at kunne erstatte den undervisning, som den studerende fritages for på Konservatorskolen.

Studieaktiviteter, der er gennemført mere end fem år før optagelse på bacheloruddannelsen, kan normalt ikke meritoverføres. Studienævnet kan dog i særlige tilfælde dispensere herfor.

Bachelortitel og Diploma Supplement

Gennemført bacheloruddannelse giver ret til titlen B.Sc. samt et eksamensbevis.

 

Diploma Supplement

Diploma Supplement er et engelsksproget tillæg til eksamensbeviser for videregående uddannelser. Et Diploma Supplement indeholder korte og præcise oplysninger på engelsk om den pågældende videregående uddannelse, fx adgangskrav til uddannelsen og dens længde og niveau.

Diploma Supplementet følger en fælles europæisk standard, der er udviklet i et samarbejde mellem EU-kommissionen, Europarådet og UNESCO, og det er derfor kendt i det meste af Europa. Formålet med tillægget er at lette den gensidige anerkendelse af uddannelser, fx i forbindelse med studieophold eller jobsøgning i udlandet.

Ved afsluttende eksamen som henholdsvis B.Sc. og cand.scient.cons. udsteder Konservatorskolen et Diploma Supplement på engelsk som tillæg til eksamensbeviset. Diploma Supplementet er gratis