Forskning

Instituttets forskning og kunstnerisk udvikling spænder fra forskning i konkrete problemstillinger som energioptimering inden for kulturarv til en mere filosofisk orienteret æstetisk teori. Kultur, historie og poetik er tre interrelaterede begreber, der går igen i instituttets forskning. Vi fokuserer på relationen mellem arkitekt, værk og kultur i såvel en nutidig som historisk kontekst – analytisk inden for teori og historie og mere håndgribeligt inden for transformation og restaurering. I en teoretisk sammenhæng står forskellige former for arkitekturanalyse centralt, fra konkret bygningsanalyse til ideologikritisk analyse

Ambitionen om at konfrontere forskellige forskningsmæssige tilgange og vidensfelter er også til stede, hvis man betragter de enkelte forskningsområder mere isoleret. 

Kunst og Arkitektur
Undervisere fra miljøet omkring kandidatprogrammet i Kunst og Arkitektur vil være en vigtig del af forskningsmiljøet omkring kunstnerisk udviklingsarbejde ved instituttet. Grundstruktur for området kunstnerisk udviklingsvirksomhed bygger på en skelnen mellem tre typer af arbejder: Imaginære projekter; projektforslag; realiserede projekter.. Miljøet vil igennem publikationer og udstillinger samle lokale og internationale aktører inden for feltet i en fælles dialog. 

Transformation og restaurering
Transformations- og restaureringsfeltet orienterer sig ligeledes mod forskellig forskningstilgange, idet såvel registreret dataindsamling, teoretisk vidensudvikling og praksisorienterede forsknings- og udviklingsarbejder vil blive involveret. Udgangspunktet er at søge viden og erkendelse ved både at anvende den videnskabelige, databaserede tilgang og den arkitektonisk forslagsgivende. Det er i den forbindelse et mål at sammenkæde det kulturbevarende med det kulturskabende ved at genoptage den særlige forskningskultur, der tidligere med bl.a. Kaare Klints møbelskole og Kay Fiskers boliglaboratorium har virket befordrende for udviklingen af en specifik arkitektonisk forskningskultur i Danmark. Dertil kommer en fokus på bæredygtighed, der er en central raison d’être inden for hele transformationsfeltet. Konkret vil denne fokus blandt vise sig i forskningsprojekter om energirenovering.  

Arkitekturhistorisk forskning

Inden for den for den arkitekturhistoriske forskning er det ambitionen at udvikle den monografiske forskning ved øget fokus på historiografi og metodiske tilgange og ved i stigende grad at inddrage vidensområder uden for de snævert arkitektfaglige, f.eks. antropologi og politisk historie. Denne forskning vil også kunne orientere sig mod poetik. 

Kritisk bæredygtighed

Forskningen inden for temaet kritisk bæredygtighed vil koble forskelligartede fænomener som profylaktisk arkitektur og planlægning, urban gendannelse efter naturkatastrofer og diskurs og visualitetsanalyse inden for bæredygtighedsfeltet. 

Hertil kommer en forskning med fokus på aktuelle arkitektur- og bypolitiske problemstillinger, billedforskning og en mere generel grundforskning inden for æstetisk teori og centrale grundbegreber som f.eks. repræsentationsbegrebet, der vil kunne indgå i skolens mere tværgående undervisning og i ph.d.-skolen.