Kandidatuddannelsen i konservering

Konservatorskolens kandidatuddannelse udbygger vores studerende bacheloruddannelse inden for aktiv og præventiv konservering, restaurering, faghistorie, relevant tilgrænsende humaniora og naturvidenskab, relevante håndværk og relevant kunst, så du på udvalgte områder får en viden, der er baseret på højeste niveau af international forskning inden for konservatorfaget.

Glyptoteket: Studerende på arbejde i marken

Du bliver i stand til at:

  • Kritisk at forholde dig til fagområdernes viden samt til at identificere relevante videnskabelige problemstillinger
  • Beherske videnskabelige metoder og udstyr inden for ovennævnte, udvalgte fagområder samt generelle færdigheder, der er knyttet til beskæftigelse inden for konservering, restaurering og bevaring.
  • Vurdere og udvælge videnskabelige metoder, udstyr og løsningsmodeller i forbindelse med konservering og restaurering samt til at opstille nye analyse- og løsningsmodeller
  • Formidle og diskutere konserveringsfaglige og videnskabelig problemstillinger til/med såvel fagfæller som ikke-specialister 

Med uddannelsen har du kompetence til selvstændigt at kunne styre arbejds-og udviklingsprocesser, der er komplekse og uforudsigelige og som forudsætter nye løsningsmodeller. Og du kan selvstændigt igangsætte og gennemføre konserveringsfagligt og tværfagligt samarbejder som konservator – samt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering. 

Kandidatuddannelsen er et afrundet uddannelsesforløb, som kvalificerer den studerende til ph.d.-uddannelse i konservering, specialiserede eller ledende stillinger inden for det konserveringsfaglige felt i offentlige og private institutioner og virksomheder, samt indgå i stillinger med kulturbevaring og naturvidenskab inden for erhvervsrettede fagfelter

 

Undervisningen

Undervisningen er en blanding af forelæsninger, øvelser, gruppearbejder og seminarer.

Indholdsmæssigt tilstræbes det at udbyde et antal undervisningsmoduler med bred relevans for kommende konservatorer, samt et antal programspecifikke moduler hvis indhold relaterer sig til den faglige profil på de enkelte bachelorprogrammer. Der er undervejs i kandidatstudiet mulighed for at vælge et praktikophold. 

Uddannelsens overordnede struktur

Uddannelsen består af:

  • Undervisning/moduler/praktik 60 ECTS
  • Speciale 60 ECTS 

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt således, at undervisningen primært tages i løbet af 1. og 2. semester, mens specialet hovedsageligt skrives på det 3. og 4. semester. Første semester indledes med 7 ugers obligatorisk undervisning, hvor der kan være mulighed for valg mellem modul A eller B. Herefter er der valgfrihed mellem de udbudte moduler, heriblandt et praktikophold.

Speciale

Specialet er et selvstændigt analytisk og/eller teoretisk videnskabeligt studium af en eller flere problemstillinger i tilknytning til uddannelsens centrale fagområder.

Afhængigt af, hvilken specialiseringsmodel der vælges, skal specialet udføres inden for en tidsramme på 2/3 eller et helt årsværk, hvilket svarer til henholdsvis 40 eller 60 ECTS.

Omfangsmæssigt består specialet af en skriftlig opgave på omkring 80-120 A4-sider. Specialet udarbejdes under vejledning af én eller flere vejledere, der udpeges i forbindelse med endeligt specialevalg.

Specialet skal afleveres senest 2 år efter optagelsen.

Bedømmelsen af specialet skal normalt ske inden for to måneder fra aflevering af specialet.