Kandidatuddannelsen i konservering

Konservatorskolens kandidatuddannelse udbygger vores studerende bacheloruddannelse inden for aktiv og præventiv konservering, restaurering, faghistorie, relevant tilgrænsende humaniora og naturvidenskab, relevante håndværk og relevant kunst, så du på udvalgte områder får en viden, der er baseret på højeste niveau af international forskning inden for konservatorfaget.

Glyptoteket: Studerende på arbejde i marken

Du bliver i stand til at:

 • kritisk at forholde dig til fagområdernes viden samt til at identificere relevante videnskabelige problemstillinger
 • beherske videnskabelige metoder og udstyr inden for ovennævnte, udvalgte fag¬områder samt generelle færdigheder, der er knyttet til beskæftigelse inden for konservering, restaurering og bevaring
 • vurdere og udvælge videnskabelige metoder, udstyr og løsnings-modeller i forbindelse med konservering og restaurering samt til at opstille nye analyse- og løsningsmodeller
 • formidle og diskutere konserveringsfaglige og videnskabelige problemstillinger til/med såvel fagfæller som ikke-specialister

Med uddannelsen har du kompetence til selvstændigt at kunne styre arbejds- og udviklingsprocesser, der er komplekse og uforudsigelige og som forud¬sætter nye løsningsmodeller. Og du kan selvstændigt igangsætte og gennemføre konserveringsfagligt og tværfagligt samarbejder som konservator - samt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering. 

Med kandidatuddannelsen får du titlen cand.scient.cons.

Optagelseskrav

Optagelse på Konservatorskolens kandidatuddannelse forudsætter en gennemført uddannelse som bachelor eller konserveringstekniker fra Konservatorskolen eller en tilsvarende af Konservatorskolen godkendt konserveringsfaglig uddannelse.

Undervisningen

Undervisningen er en blanding af forelæsninger, kurser og seminarer.

Indholdsmæssigt tilstræbes det at udbyde undervisning med bred relevans for kommende kandidater i en to-årig kadence med et samlet omfang på op til ca. 90 ECTS pr. to-årigt forløb.

Da der er tale om et fuldtidsstudium, må de studerende til enhver tid sikre, at de har mulighed for at møde op alle ugens fem hverdage mellem 9 og 16, hvis undervisningen og andet arbejde kræver dette.

Konservatorskolens kursusudbud er overordnet opdelt i 2 kategorier:

 • Obligatoriske kurser
 • Valgfri kurser

 

For at bestå kandidatstudiet skal den studerende bestå mindst 3 af Konservatorskolens obligatoriske kurser.

I studieprogrammet, der foreligger hvert år i august, findes en detaljeret oversigt over de kommende 2 års undervisning, herunder ECTS.

Praktik

Kandidatstuderende har mulighed for at kombi­nere deres specialisering med et - og kun et - praktikophold på en af Konservatorskolen godkendt praktikinstitution.

Kandidatuddannelsens specialisering kan således bestå udelukkende af et skriftligt speciale på 60 ECTS eller af en kombination af skriftligt speciale og institutionspraktik på henholdsvis 40 og 20 ECTS.

Praktikopholdet, der altså er frivilligt, har en varighed svarende til fire måneders fuldtids­arbejde.

Institutionspraktik er som udgangspunkt ulønnet og SU-berettiget. Men der er ikke forbud mod aflønning.

Praktikopholdet, der formelt er en aftale mellem Konservatorskolen og praktikinstitutionen, arrangeres i et samarbejde mellem den studerende, specialevejlederen, Studienævnet og praktikinstitutionen.


Erhvervsarbejde udført før indskrivning på kandidatstudiet samt andet erhvervsarbejde, der ikke på forhånd er aftalt som institutionspraktik i samarbejde med Konservatorskolen, kan ikke meritoverføres til kandidatuddannelsen.

Speciale

Specialet er et selvstændigt analytisk og/eller teoretisk videnskabeligt studium af en eller flere problemstillinger i tilknytning til uddannelsens centrale fagområder.

Afhængigt af, hvilken specialiseringsmodel der vælges, skal specialet udføres inden for en tidsramme på 2/3 eller et helt årsværk, hvilket svarer til henholdsvis 40 eller 60 ECTS.

Omfangsmæssigt består specialet af en skriftlig opgave på omkring 80-120 A4-sider. Specialet udarbejdes under vejledning af én eller flere vejledere, der udpeges i forbindelse med endeligt specialevalg.

Specialet skal afleveres senest 2 år efter optagelsen.

Bedømmelsen af specialet skal normalt ske inden for to måneder fra aflevering af specialet.

Bedømmelse

Den kandidatstuderende bedømmes for to eller tre delelementer, der alle skal bestås:

Studieaktivitet i forbindelse med kursusundervisningen, specialet samt eventuel institutionspraktik, hvis dette indgår i specialiseringen.

 

Kandidatkurser
Undervisningen sammensættes af Konservatorskolens udbudte kandidatkurser, eventuelt kombineret med overført merit fra ekstern undervisning, af en samlet omfang på 60 ECTS.

Det enkelte kandidatkursus godkendes, hvis den studerende har deltaget tilfredsstillende i minimum 85% af kurset. I studieordningen findes detaljerede regler for meritoverførsel.

 

Specialet
Bedømmelsen af specialet er ekstern og former sig normalt som en mundtlig fremlæggelse af skriftlig og praktisk arbejde for et bedømmelsesudvalg bestående af to eller flere personer.

Specialet bedømmes efter 7-trinsskalaen. For at bestå skal den studerende opnå karakteren 02 eller derover.

Studerende, der ved fremlæggelsen opnår karakteren00 eller -3, tildeles yderligere seks uger fra første fremlæggelse med henblik på forbedring af specialet.

En sådan ny frist kan højest tildeles den enkelte studerende to gange. I studieordningen findes detaljerede regler for bedømmelsen af specialet.

 

Praktik
Praktikophold bedømmes af Studienævnet på baggrund af praktikvejlederens og den studerendes praktikrapporter med bestået/ikke-bestået.

Kandidattitel og Diploma Supplement

Gennemført kandidatstudium giver ret til titlen cand.scient.cons. samt et eksamensbevis, hvorpå der er anført:

 • Beståede kurser med titel og ECTS
 • Eventuelt meritoverførte kurser med titel og ECTS
 • Specialetitel
 • Specialeomfang (ECTSSpecialekarakter efter 7-trinsskalaen
 • Eventuel praktikinstitution og praktikomfang (ECTS)

 

Diploma Supplement
Diploma Supplement er et engelsksproget tillæg til eksamensbeviser for videregående uddannelser. Et Diploma Supplement indeholder korte og præcise oplysninger på engelsk om den pågældende videregående uddannelse, fx adgangskrav til uddannelsen og dens længde og niveau.

Diploma Supplementet følger en fælles europæisk standard, der er udviklet i et samarbejde mellem EU-kommissionen, Europarådet og UNESCO, og det er derfor kendt i det meste af Europa. Formålet med tillægget er at lette den gensidige anerkendelse af uddannelser, fx i forbindelse med studieophold eller jobsøgning i udlandet.

Ved afsluttende eksamen som henholdsvis B.Sc. og cand.scient.cons. udsteder Konservatorskolen et Diploma Supplement på engelsk som tillæg til eksamensbeviset. Diploma Supplementet er gratis.