Kandidatuddannelsen i konservering

Konservatorskolens kandidatuddannelse udbygger vores studerende bacheloruddannelse inden for aktiv og præventiv konservering, restaurering, faghistorie, relevant tilgrænsende humaniora og naturvidenskab, relevante håndværk og relevant kunst, så du på udvalgte områder får en viden, der er baseret på højeste niveau af international forskning inden for konservatorfaget.

Glyptoteket: Studerende på arbejde i marken

Du bliver i stand til at:

 • Kritisk at forholde dig til fagområdernes viden samt til at identificere relevante videnskabelige problemstillinger
 • Beherske videnskabelige metoder og udstyr inden for ovennævnte, udvalgte fagområder samt generelle færdigheder, der er knyttet til beskæftigelse inden for konservering, restaurering og bevaring.
 • Vurdere og udvælge videnskabelige metoder, udstyr og løsningsmodeller i forbindelse med konservering og restaurering samt til at opstille nye analyse- og løsningsmodeller
 • Formidle og diskutere konserveringsfaglige og videnskabelig problemstillinger til/med såvel fagfæller som ikke-specialister 

Med uddannelsen har du kompetence til selvstændigt at kunne styre arbejds-og udviklingsprocesser, der er komplekse og uforudsigelige og som forudsætter nye løsningsmodeller. Og du kan selvstændigt igangsætte og gennemføre konserveringsfagligt og tværfagligt samarbejder som konservator – samt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering. 

Kandidatuddannelsen er et afrundet uddannelsesforløb, som kvalificerer den studerende til ph.d.-uddannelse i konservering, specialiserede eller ledende stillinger inden for det konserveringsfaglige felt i offentlige og private institutioner og virksomheder, samt indgå i stillinger med kulturbevaring og naturvidenskab inden for erhvervsrettede fagfelter

 

Undervisningen

Undervisningen er en blanding af forelæsninger, øvelser, gruppearbejder og seminarer.

Indholdsmæssigt tilstræbes det at udbyde et antal undervisningsmoduler med bred relevans for kommende konservatorer, samt et antal programspecifikke moduler hvis indhold relaterer sig til den faglige profil på de enkelte bachelorprogrammer. Der er undervejs i kandidatstudiet mulighed for at vælge et praktikophold. 

Uddannelsens overordnede struktur

Uddannelsen består af:

 • Undervisning/moduler/praktik 60 ECTS
 • Speciale 60 ECTS 

Kandidatuddannelsen er tilrettelagt således, at undervisningen tages i løbet af 1. og 2. semester, mens specialet skrives på det 3. og 4. semester.

Kandidatuddannelsens 1. år består af en række obligatorisk og valgfrie moduler. 1. semester er opdelt i tre perioder og 2. semester er opdelt i to perioder. Hver periode indeholder ét eller flere moduler. Modulerne kan være tværgående eller programspecifikke. Der er også mulighed for praktikophold på 2. semester.

Praktik

Som en del af kandidatstudiet er det muligt at gennemføre et praktikophold på en relevant institution. Institutionspraktik er som udgangspunkt ulønnet og SU-berettiget. Men der er ikke forbud mod aflønning.

Praktikopholdet, der formelt er en aftale mellem Konservatorskolen og praktikinstitutionen, arrangeres i et samarbejde mellem den studerende, specialevejlederen, den programansvarlige for kandidatstudiet og praktikinstitutionen.

Erhvervsarbejde udført før indskrivning på kandidatstudiet samt andet erhvervsarbejde, der ikke på forhånd er aftalt som institutionspraktik i samarbejde med Konservatorskolen, kan ikke meritoverføres til kandidatuddannelsen.

Speciale

Konservatorskolens kandidatspeciale er et selvstændigt analytisk og/eller teoretisk videnskabeligt studium og skal overordnet dokumentere den studerendes evne til inden for en tidsramme svarende til 2 semestres fuldtidsarbejde at behandle én eller flere konserveringsfaglige problemstillinger, således at den studerende på udvalgte områder opnår en viden svarende til det højeste internationale niveau. 

Målet med specialet er, at den studerende:

 • kan definere faglige problemstillinger af teoretisk og/eller praktisk karakter
 • kan afgrænse og disponere faglig, videnskabelig problemløsning til udførelse inden for ovennævnte tidsramme
 • kan vurdere, udvælge og anvende metode, materiale og – i fornødent omfang – udstyr til problem­løsning
 • behersker faglig informationssøgning
 • kan udføre faglig, systematisk og videnskabelig problemløsning inden for ovennævnte tidsramme – herunder udtømmende behandling og sammenkobling af problemformulering, data, diskussion og konklusion
 • behersker videnskabelig omgang med faglitteratur og andre datakilder
 • behersker faglig formidling inden for en given skriftlig ramme kombineret med et mundtlig forsvar
 • har overblik og kan sætte egne resultater ind i en større faglig sammenhæng 

Kandidatspecialet udgør 60 ECTS-point. 

Kandidatspecialet bedømmes med karakter efter 7-trinsskalaen af en eller flere eksaminatorer og én ekstern censor.

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand