Læringsmål

Masteruddannelsen fokuserer på strategisk planlægning af bymæssige forandringsprocesser med udgangspunkt i byens rumlige kvaliteter. Uddannelsen er internationalt orienteret og retter sig både mod praktisk planlægning og mod strategisk programudvikling. 

Strategisk tænkning som svar på nye udfordringer
Uddannelsens udgangspunkt er ændrede opgaver og krav til byplanlægningen. Globalisering, afindustrialisering og nye kulturelle og sociale strukturer og nye dagliglivsformer, i kombination med bæredygtighed og klimatilpasning, nødvendiggør en strategisk tilgang. 

Flere byplanopgaver udføres i allerede udbyggede områder og der er kommet flere, mere magtfulde professionelle aktører på banen, hvilket indebærer at det offentlige må finde mere forhandlingsorienterede måder at intervenere på. Krav og forventninger til indflydelse og inddragelse er voksende. De kommunale og regionale forudsætninger forandres til stadighed og betyder samtidig at planlægning og bypolitik forandres. Alt dette betyder at der stilles krav om sikre mål og stor fleksibilitet og dermed at planlægningen må tænkes og udføres på nye måder.

Masteruddannelsens formål
Det er uddannelsens generelle formål at hæve de akademiske kompetencer hos deltagerne. Uddannelsen kan således anvendes med det specifikke formål at opbygge kendskab til strategisk planlægning, den kan bruges som ajourføring eller nyorientering af en tidligere gennemført planlæggeruddannelse, og den kan bruges som forberedelse til et ph.d.-studium.

Læringsmål
Herudover har uddannelses følgende læringsmål: 

  • at skærpe forståelsen for de postindustrielle urbane dagsordener og få viden om, hvordan de kan kombineres med bæredygtighed og klimatilpasning
  • at udpege relevante planprocesser og opøve færdigheder i design af urbane strategier
  • at kvalificere deltagerne som rådgivere for offentlige og private klienter
  • at skærpe de akademiske kompetencer

De studerende skal gennem uddannelsen blive i stand til at forstå og aflæse byen som et dynamisk felt, hvor der foregår mange, samtidige og overlappende forandringsprocesser. Med afsæt i denne forståelse skal de studerende blive i stand til at udtænke og udforme handlingsanvisninger, som er relevante i forhold til byens dynamik, den rumlige funktionsmåde som byen har og de dagliglivsformer, som den skal kunne rumme.