Om modulerne

Master i Strategisk Byplanlægning består af fire sammenhængende moduler. Du kan læse mere om indholdet på de forskellige moduler her.

Modul A
By- og planlægningsteori, byhistorie samt planlægningsformer

På det indledende modul introduceres de metoder og planlægningsformer og den teori, som knytter sig til strategisk byplanlægning. For at skærpe forståelsen af, hvordan strategisk planlægning adskiller sig fra andre planlægningsformer, belyses begrebet i en bredere forståelsesmæssig kontekst bestående af byteori, planlægningsteori, planlægningsformer og planlægningshistorie. Præsentationen af denne kontekst har samtidig til formål at skærpe bevidstheden om forskellige teoretiske positioner, relationen mellem teori og praksis og transformationsproblemer.

Byteori omfatter de sociologisk og geografisk baserede forklaringer på byernes fysiske, økonomiske, sociale og kulturelle struktureringer og forandringsprocesser og disse processers dialektiske forbindelse til de overgribende globale forandringsprocesser. Der læses og diskuteres en række centrale byteoretiske tekster. Teksterne repræsenterer forskellige teoretiske og faglige positioner og beskriver en række bytyper med forskellige transformationsforløb og -potentialer. 

Der gives også en oversigt over de planformer, der har været anvendt i nyere tid og den problemopfattelse, samfunds-, arkitektur- og plandiskurs samt de teorier, som de knytter sig til – altså hvordan byteori og planlægningsteori har sat sig igennem i planlægningspraksis eller vist sig uanvendelige. Formålet er at skærpe opmærksomheden om valg af planform og styrke evnen til i en bredere sammenhæng at kunne diskutere relevansen af og begrundelsen for specifikke planformer. Videre er det formålet at udvide forståelsen af planlægningens rolle i den samfundsmæssige styring og kunne skelne mellem forskellige positioner inden for planlægningsdiskussionen. 

Modul B
Casestudy - strategisk planlægning i europæisk storby

Modulet har en international orientering med en studierejse og et konkret casestudium, som samtidig tjener det formål at tydeliggøre en række vilkår, som også danske byer er underlagt. Fokus for modulet er viden om forandringsprocesser og relevante analysemetoder.

Med casestudiet får deltagerne indsigt i planlægningsforhold og byudviklingsdynamik uden for Danmark og ser eksempler på praktiseret strategisk planlægning. Herigennem får de afprøvet byteori og planlægningsteori fra første modul og styrket evnen til at analysere og beskrive et planlægningsforløb som et komplekst, interaktivt og dynamisk samspil mellem en faglig tradition, et politisk system og et økonomisk og kulturelt landskab.

I casestudiet sættes de aktuelle planlægnings- og transformationsforløb i relation til byens historiske forudsætninger og den aktuelle planlægning beskrives, analyseres og diskuteres i en dynamisk ramme. De grundlæggende registreringer og interviews med nøglepersoner i byen gennemføres i forbindelse med studierejsen, og modulet afsluttes med rapportskrivning. Rapporten skal rumme en beskrivelse af udgangspunktet og dynamikken i den pågældende by, problemopfattelsen hos de der har udarbejdet planen, planens indretning og dens relation til forskellige aktørgrupper og styringssystemer, implementeringen og en vurdering af forløbet.

Modul C
Byens Dynamik - danske byer i en global kontekst

Omdrejningspunktet for tredje modul er en analyse af de bymæssige forandringer i Danmark set i lyset af de globale forandringsprocesser, og der påbegyndes en diskussion af handlemuligheder, målformuleringer og politikker.

På modulet undersøges, hvordan overgribende globale forandringsprocesser påvirker danske byer. Der sigtes på at skærpe forståelsen af og evnen til at beskrive forandringsforløb i et dynamisk interaktivt perspektiv. Endvidere er der fokus på at identificere det lokale potentiale og de lokale blokeringer - økonomisk, kulturelt, socialt, administrativt og rumligt - for byens tilpasning til nye vilkår.

Deltagerne gennemfører selvstændige analyser af en selvvalgt by- eller region. Der samarbejdes om opbygningen af en referenceramme for forståelse af de overgribende forandringsprocessers konkrete fremtræden i det danske bysystems udvikling og dets aktuelle dynamik. Afslutningsvist udarbejdes en rapport, som identificerer de globale forandringsprocessers gennemslag i den pågældende by og byregion. I rapporten udpeges de felter hvor byen/regionen er nødt til at tilpasse sig nye vilkår, viser potentialer og blokeringer for denne tilpasning, og der skitseres handlingsmuligheder, politikker og interventionsformer.

Model D
Udarbejdelse af strategisk plan for dansk by/kommune

På det sidste modul samles trådene fra de forgående moduler, og deltagerne skal nu udarbejde et selvstændigt forslag til en strategisk plan for en dansk region, kommune, by, bydel eller lignende med eksplicit redegørelse for forudsætninger og metodeovervejelser. Modulet omfatter således alle led i den strategiske byplanlægning: vidensopbygning, vidensafprøvning, metodeudvikling og forslagsstillelse.

Den strategiske plan kan rette sig mod omdannelse af et delområde inden for byen, mod udvikling af hele byen eller kommunen, eventuelt også regionen. Kravet til planen er, at den redegør for, hvorledes de aktører og dynamikker, der er tilstede i området forventes at interagere, og hvordan der i planens indretning er taget højde for og givet plads til, at det kan ske, og at ændrede forudsætninger kan optages, samtidig med at den grundlæggende vision fastholdes.