Om programmet

Programmet er del af arkitektuddannelsens 2-årige kandidatforløb. Læs mere om programmets faglige indhold og opbygning her.

Fag og indhold

Programmets faglige udgangspunkt er at diskutere og udvikle bud på hvordan en nutidig arkitektur kan integreres i de urbane og kulturelle tilstande hvor videns- og konkurrencesamfund, klimaforandringer og ikke mindst i de aktuelle globaliseringsprocesser præger livsbetingelserne overalt i verden.

Hvordan kan bygningstraditionen udfordres gennem disse nye og konstant forandrede urbane og samfundsmæssige kontekster? 

Studiets kerne er bygningskunstopgaver, der består af udvikling af konkret forslagsstillelse. De kan finde sted i mange sammenhænge: Fra det større perspektiv på byen eller landskabet som helhed, til den enkeltstående bygning og dens programmatiske detaljering. 

Som studerende udvikler man gennem projektarbejdet kompetencer indenfor komplekse bygningsopgaver, og man opnår forståelse for hvordan iterative metoder og undersøgelser formår at samle æstetik, kontekst, program og tektonik i et bygningskunstnerisk udsagn. 

Programmet baserer sig på en række faglige kernebegreber og -metoder, der undersøges og anvendes konkret i projektarbejdet: Topologi (læren om rumlige relationer) og morfologi (formlære), program og handlingsrum, urbanitet og kartografi (kortlære). 

Undervisere på 'Arkitektur, rum og tid' har baggrund i arkitektfaglig praksis, forskning, tværfagligt samarbejde og kunstnerisk udviklingsvirksomhed. 

Institut for Bygningskunst, By og Landskab (IBBL)
‘Arkitektur, rum og tid’ er en væsentlig del af Institut for Bygningskunst, By og Landskab. Instituttets programmer deler både en fælles geografisk ramme for projekterne i efterårssemesteret og fælles tema for projektudviklingen gennem hele studieåret. Ved at dele disse opmærksomheder får man som studerende kendskab til de forskellige sæt faglige positioner, metoder og vidensgrundlag som IBBL rummer, og de typer af problemstillinger der knytter sig til dem.

Opbygning

Studiet er sammensat af 4 semestre, der veksler imellem en stillet opgave i efteråret og en selvprogrammeret opgave i foråret. Alle semestre udmunder i konkrete bygningskunstneriske udsagn, der udvikler arkitektoniske begivenheder i et urbant landskab.

Efterårssemestret for både 1. og 2. år har fokus på metodeudvikling. Her arbejdes der kritisk med de grundredskaber vi anvender i frembringelsen af arkitektoniske udsagn, særlig iterative processer i tegning og model. Forårssemestrene er dedikeret til selvstændig udvikling af syntesen i et projekt gennem de iterative faser i en selvprogrammeret opgave.

Der er igennem alle 4 semestre et fokus på udvikling af topologiske modeller, morfologiske transformationer og på reflekterende forslagsstillelse. Det lægges vægt på at undersøge intermediale sammenhænge; at diskutere tegningen som tilblivelse, og at forstå tegning og model som virksomme operativer fremfor rene repræsentationsformer.

Kurser

Gennem kurser, workshops og seminarer relateret til opgaveforløbene drøftes og udbygges den viden, der er indfoldet i arkitektur-værket, og de mange tilstande som gennemstrømmer det. 

Teori og Program: I tæt relation til den studerendes projektarbejde, arbejdes der med tekstudvikling som et refleksionsinstrument, og med projektudvikling og kommunikation i relation hertil. 

Fredagsseminarer
Fredagsseminarerne giver teoretisk og filosofisk indsigt i kerne-begreberne rum og tid, særlig deres historiske udvikling og aktuelle status i en kunstnerisk, arkitektfaglig og landskabsarkitektfaglig diskurs. Tilsvarende udvikles en viden om iteration som metode, med særlig fokus på arkitekturtegningen som værktøj for skabelse og refleksion. Seminarerne tilrettelægges i samarbejde med kandidatprogrammet ’Landskab’. 

Fælles kurser på Instituttet
Studerende fra 'Arkitektur, rum og tid' deltager sammen med de studerende fra linjen 'Landskab' og kandidatprogrammet 'Urbanism & Societal Change' i en række specialiserede kurser:

GIS - grundlæggende og avanceret
Planlægningssystemer: Intensivt kursus om forudsætningerne for byudvikling og arkitektur i Danmark og internationalt med udgangspunkt i de studerendes projekter.

Landskab & Urbanisme: Teorier, historie og aktuelle problemstillinger 

Instituttet ønsker at uddanne kandidater, der kan påtage sig ledelse i alle byudviklingens komplekse processer. Derfor er der fokus på at udvikle viden om hvad ledelse indebærer, både på bachelorniveau og på kandidatprogrammerne.

Sprog

Undervisningen foregår på dansk.

Kontakt studenterservice

Kontakt studenterservice

Har du spørgsmål til kandidatprogrammet? Kontakt KADK's studenterservice og få vejledning