Ansøg med BA fra anden institution end KADK

Ansøgningsfrist og -proces

Vigtige datoer

15. januar

Online Ansøgningssystemet åbner for ansøgninger.

30. januar

Åbent Hus på KADK for eksterne studerende.

1. marts

Ansøgningsfrist for alle ansøgere til en kandidatuddannelse på KADK. Ansøgningssystemet lukker for ansøgninger klokken 23.59.
Bemærk at Konservering med virkning fra og med 2020 kun optager hvert andet år.

1. maj

Alle ansøgere modtager afgørelse på ansøgning senest 1. maj.


Ansøgningsproces
Bemærk at det kun er muligt at søge til ét program på hver uddannelse. Det er ikke muligt at skifte program efter ansøgningsfristen.

Forbered din ansøgning
Se under Ansøgningsmateriale, hvilke formelle krav der stilles til din ansøgning.

Ansøg online
Alle ansøgningsdokumenter, inklusiv portfolio, skal indsendes gennem det digitale ansøgningssystem. KADK accepterer ikke dokumenter modtaget med posten eller per email.

Vurdering af ansøgningerne
Ansøgningerne vurderes af undervisere fra det program, du søger ind til. Underviseren kan vælge at udtage enkelte ansøgere til et interview. Interviewet vil i så fald foregå på KADK. Oversøiske ansøgere kan dog tilbydes interview via Skype eller lignende.

Svar på din ansøgning
KADK udsender fra medio marts løbende svar omkring optag. Når KADK sender dig beskeder og afgørelser vedrørende din ansøgning vil de kunne læses i selve ansøgningssystemet. Du modtager en mail med information om, at KADK har sendt dig en besked hvorefter du skal logge dig på ansøgningssystemet for at læse den.

Optagelseskrav

Generelle krav

 • Din adgangsgivende bacheloruddannelse skal være bestået inden kandidatuddannelsens studiestart 1.9.
 • Hvis du er indskrevet på en uddannelse, der kun kan afsluttes med en kandidatgrad, skal du sørge for at sende dokumentation for sammenhængende studier, der i omfang svarer til en bachelorgrad.

Optagelseskrav til KA i Design

 • Bachelorgrad i design fra dansk eller udenlandsk universitet eller designskole
 • Danmarks Designskoles grunduddannelse, under bekendtgørelse nr. 617 af 2003
 • Designskolen Koldings grunduddannelse, under bekendtgørelse nr. 617 af 2003
 • Bachelorgrad fra Kunstakademiets Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus
 • Den 3-årige kunsthåndværkeruddannelse fra Danmarks Designskole, Bornholm med 37,5 ECTS-point i designteori

Optagelseskrav til KA i Arkitektur

 • For at være ansøgningsberettiget, skal du have en bachelor i arkitektur fra en statsanerkendt arkitektskole, dvs. at den skal være anerkendt i henhold til national lovgivning og give ret til arkitektfaglig beskæftigelse samt kvalificering til kandidatuddannelsen.
 • Hvis du er indskrevet på en arkitektuddannelse i en “major-minor" struktur, skal din ”major” være i arkitektur. Du vil ikke være ansøgningsberettiget med en “minor” i arkitektur.

Du skal desuden være opmærksom på følgende:

 • En bachelorgrad i design, indretningsarkitektur, landskabsarkitektur, byplanlægning, bygningsdesign, bygningsingeniør eller lignende, er ikke adgangsgivende til KADKs arkitektuddannelse.
 • I Danmark er det kun en bacheloruddannelse i arkitektur fra KADK eller fra Arkitektskolen Aarhus, der giver adgang til en kandidatuddannelse i arkitektur på KADK.

Optagelseskrav til KA i Konservering

 • B.Sc. i konservering og restaurering fra KADK.
 • Tilsvarende af KADKs konservatorskole godkendt konserveringsfaglig uddannelse.
 • Konserveringstekniker fra KADK.
 • Hvis du er indskrevet på en konservatoruddannelse i en “major-minor" struktur, skal din ”major” være i konservering. Du vil ikke være ansøgningsberettiget med en “minor” i konservering.


Du skal desuden være opmærksom på følgende:

 • I Danmark er det kun KADKs konserveringsuddannelser, der giver adgang til kandidatuddannelsen i konservering på KADK.
 • En bachelorgrad i fx kemi, kunsthistorie og arkæologi er altså ikke adgangsgivende til konservatoruddannelsen på KADK.
 • Fra og med 2020 er der optag på kandidatuddannelsen i konservering hvert andet år, dvs. 2020, 2022, 2024, osv.
Sprogkrav

Danske kandidatprogrammer
Ansøgere til danske kandidatprogrammer skal dokumentere deres danskkundskaber ved at indsende et af følgende:

 • Hvis du har taget din bacheloruddannelse på dansk, norsk eller svensk, er en kopi af bachelorbevis og karakterudskrift fra din bacheloruddannelse tilstrækkelig (se under Ansøgningsmateriale).
 • Ansøgere, som ikke har taget deres bacheloruddannelse på dansk, norsk eller svensk, skal indsende karakterudskrifter fra deres gymnasiale eksamen, hvis de har haft dansk, norsk eller svensk i skolen. Svensk slutbetyg med minimum svenska kurs B, norsk vitnemål med norsk i alle tre år, finsk studentereksamensbetyg med svensk som modersmål eller svensk som A-språk eller islandsk studentsprof med minimum 15 einigar i dansk.
 • Dansk A fra VUC/HF enkeltfag.
 • Øvrige ansøgere skal have bestået Studieprøven i dansk. Ved ansøgningsfristen skal man som minimum dokumentere, at man er tilmeldt Studieprøven i maj/juni samme år. Bliver man tilbudt en studieplads, skal man indsende dokumentation for bestået Studieprøve senest 1. juli.

Engelske kandidatprogrammer
Ansøgere til engelske kandidatprogrammer skal dokumentere deres engelskkundskaber ved at indsende en af nedenfor nævnte former for dokumentation.

Bemærk at danske ansøgere skal dokumentere Engelsk på niveau B i den danske gymnasieskole bestået med karakteren 3,0 (uden oprunding). Husk derfor at uploade dit studentereksamensbevis.

Kun de nedenfor nævnte sprogtests accepteres af KADK. Institutionelle tests samt og anbefalinger fra fx undervisere accepteres ikke.

Dokumentation for engelskkundskaber skal sendes sammen med ansøgningen. Det er ikke muligt at eftersende dokumentation eller resultater fra sprogtests efter ansøgningsfristen.

Sprogtests som KADK accepterer

 • TOEFL iBT: 90
 • IELTS academic: 6,5
 • Cambridge English C1 Advanced: 180
 • Cambridge English C2 Proficiency: 180

Bacheloruddannelse på engelsk fra et engelsksproget land
Hvis du har taget hele bacheloruddannelsen på engelsk i et af følgende engelsktalende lande: Australien, Canada, Irland, New Zealand, Singapore, Syd Afrika, Storbritanien, USA, er kopi af bachelorbevis og karakterudskrift fra din bacheloruddannelse tilstrækkelig.

Engelsk i nordiske gymnasiale eksamener samt IB
Ansøgere fra Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island, som har taget det der svarer til engelsk på B-niveau i Danmark, skal sende deres resultater som dokumentation. Se nedenfor angående ækvivalens.

 • Sverige
  Slutbetyg
  Engelsk minimum kurs C (før 2014) eller Engelsk steg 7 (efter 2014)
 • Danmark
  Engelsk minimum niveau B med karaktern 3,0 (uden oprunding)
 • Finland
  Ylioppilastutkintotodistus/Studentexamensbetyg
  minimum 8 kurser i Engelsk
 • Island
  Studentsprof
  minimum 15 einigar i Engelsk
 • Norge
  Vitnemål
  Fællesfag fra GK + 2 English (1+2) (5+5 timer/uge) på VKI, eller
  Fællesfag fra GK + 2 English (1) (5+3 timer/uge) på VKI, eller
  Fællesfag fra GK + 2 English (2) (5+2 timer/uge) på VKI, eller
  VG2 (SPR3008 + 3009)* (International engelsk)
 • IB
  English B (SL)
Ansøgningsmateriale

Følgende dokumenter skal inkluderes i ansøgning:

 • Portfolio
 • karakterudskrifter
 • Bachelorbevis
 • Dokumentation for sprogkundskaber (se under 'sprogkrav')
 • Motiveret ansøgning
 • CV
 • Dokumentation for beståede eksamener på kandidatniveau
 • Filer skal være af typen pdf, doc, docx, jpg, jpeg, mov, mpeg eller png.

KADKs ansøgningssystem
Ansøgningsfristen er 1. marts 2020 kl. 23:59. KADK modtager ikke ansøgninger efter fristen. Ansøgningssystemet åbner 15. januar 2020.

Portfolio
Tekniske krav – din digitale portfolio

 • skal bestå af et enkelt dokument
 • må ikke overstige 10 MB
 • skal være optimeret til visning på standardstørrelse computerskærm
 • skal uploades sammen med resten af ansøgningen

Indholdsmæssige krav - din digitale portfolio

 • skal indeholde dine vigtigste og mest repræsentative design- og/eller arkitekturprojekter
 • skal indeholde projekter fra din bacheloruddanelse samt, hvis muligt, arbejdsrelaterede projekter
 • skal være orienteret mod det specifikke program du søger optag på
 • skal indeholde en kort forklarende tekst for hvert projekt
 • i tilfælde af gruppearbejde skal dine egne bidrag til projektet være klart beskrevne og identificérbare

Yderligere information:

 • du er velkommen til at inkludere både scannede håndtegnede skitser og computertegninger
 • vi anbefaler, at du viser både processen bag projekterne og de færdige resultater
 • vi har ikke specifikke krav til antallet af projekter eller sider

 

Kopi af karakterudskrifter
KADK accepterer karakterudskrifter på følgende sprog: dansk, engelsk, svensk, norsk, tysk, fransk, italiensk og spansk.

Karakterudskrifter på alle andre sprog skal oversættes til dansk eller engelsk. Oversættelser skal certificeres af enten en translatør eller din uddannelsesinstitution.

Kopi af bachelorbevis
Hvis du først afslutter din bachelorgrad efter ansøgningsfristen og derfor ikke kan indsende et bachelorbevis sammen med ansøgningen, skal du eftersende beviset hurtigst muligt og senest 1. august.

Motiveret ansøgning
Gør rede for hvorfor du søger uddannelsen og hvordan du ser dig selv som særligt kvalificeret.

CV
Her anfører du både uddannelse, projekter i portfolio samt erhvervserfaring.

Sprogkundskaber

Dokumentation for at du opfylder KADKs sprogkrav. Bemærk at sprogkravet skal være opfyldt ved ansøgningsfristen 1. marts. Se sprogkravene ovenfor.

Merit for uddannelseselementer på kandidatniveau
I henhold til dansk lovgivning skal du oplyse KADK om alle fag på kandidatniveau som du har bestået, eller forventer at have bestået, pr. 1. september. KADK vil herefter vurdere dine beståede fag med henblik på en meritoverførsel til din nye kandidatuddannelse. Læs mere på https://kadk.dk/merit

Studieafgift

Studerende med statsborgerskab i et land udenfor EU/EØS, incl. britisk oversøisk territorium, samt Schweiz skal i henhold til gældende lovgivning betale studieafgift ved videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark.

Studerende med statsborgerskab indenfor EU/EØS samt schweiz skal ikke betale studieafgift for at læse bachelor- eller kandidatprogrammer i Danmark. Ligeledes er ansøgere med visse danske opholdstilladelser undtaget fra at betale studieafgift.

Arkitektur

 • studieafgiften for 2019-20 akademisk år: 6.500 euro per semester
 • studieafgiften for 2020-21 akademisk år: 6.500 euro per semester

Design

 • studieafgiften for 2019-20 akademisk år: 6.500 euro per semester
 • studieafgiften for 2020-21 akademisk år: 6.500 euro per semester

Design: Glas og keramik

 • studieafgiften for 2019-20 akademisk år: 8.500 euro per semester
 • studieafgiften for 2020-21 akademisk år: 8.500 euro per semester

Betalingsfrist for nye studerende

Nye studerende skal betale første semesters studieafgift inden for 10 dage efter de er blevet tilbudt en studieplads. Det er ikke muligt at behandle visumansøgninger, inden KADK har modtaget studieafgiften.