Ph.d.-skolen

Forskeruddannelsen ved KADK finder sted i ph.d.-skolen. Ph.d.-skolen ledes af ph.d.-skolelederen som er udpeget af rektor, og sammen med ph.d.-udvalget har denne ansvaret for ph.d.-uddannelsen som sådan.

Ph.d.-skolen har til opgave at skabe rammer for en forskeruddannelse præget af kvalitet og høj international standard samt at sikre at KADK’s ph.d.-uddannelse er under forsat udvikling i samarbejde med den nationale og internationale forskningsverden samt det private erhvervsliv og det offentlige. 

 

Forskning tæt på materialerne

Ph.d.-skolens formål, struktur og organisation
Uddannelsen sker efter bestemmelserne i ph.d.-bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013, som trådte i kraft den 1. september 2013. Ph.d.-skolens interne retningslinjer udbygger bekendtgørelsens bestemmelser.

Ph.d.-uddannelsen er en forskeruddannelse, der på internationalt niveau kvalificerer den ph.d.-studerende til selvstændigt at varetage forsknings-, udviklings- og undervisningsopgaver i den private og offentlige sektor, hvor der forudsættes et bredt kendskab til forskning. Uddannelsen gennemføres hovedsageligt ved udøvelse af forskning under vejledning.

Dette betyder, at den ph.d.-studerende gennem sin uddannelse når frem til den internationale forskningsfront og gennem projektforløbet opnår nye forskningsresultater, der er publicerbare i internationale fagtidsskrifter af højeste standard.

Der er etableret én central ph.d.-skole på KADK, som ledes af ph.d.-skolelederen, der assisteres af et ph.d.-udvalg. Ph.d.-udvalget består af en lektor/professor og en ph.d.-studerende fra hvert institut på KADK.

Ph.d.-skolen, -lederen og –udvalget understøttes af ph.d.-sekretariatet, som står for den daglige drift og udvikling. Sekretariatet understøtter desuden arbejdet med den eksterne finansiering af ph.d.-skolens aktiviteter, opdyrker og vedligeholder strategiske netværk og kontaktflader samt arbejder bredt med intern og ekstern kommunikation af ph.d.-skolens aktiviteter. 

Ph.d.-studerende og vejledere
Alle ph.d.-studerende indskrevet ved KADK, bliver tilknyttet et institut. Normalt tilknyttes den ph.d.-studerende hovedvejleders institut.

Ph.d.-studiet er et tre-årigt fuldtidsstudium og involverer​
- 240 timers vejledning
- Kurser på ph.d.-niveau (30 ECTS)
- Udarbejdelse af en ph.d.-plan og halvårlige evalueringer
- Et miljøskift - gerne til udlandet
- Løbende formidling af projektet - evt. og ofte som undervisning
- Midtvejsevaluering

Ph.d.-studiet afsluttes med aflevering, bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandlingen. Afhandlingen skal dokumentere den ph.d.-studerendes eller forfatterens evne til at anvende fagets videnskabelige metoder og til at yde en forskningsindsats svarende til de internationale standarder for ph.d.-grader inden for fagområdet.

Hvis alt går som det skal, kan ph.d.-graden tildeles.

Fagområder

KADK’s ph.d.-skole udbyder ph.d.-uddannelse inden for følgende tre forskningsfelter:

  • Arkitektur
  • Design
  • Konservering