Professorat i interaktionsdesign, digital materialitet og post-industrielt design

Ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) opslås en fast fuldtidsstilling som professor indenfor interaktionsdesign , digital materialitet og post-industrielt design.  Du vil blive en del af et miljø der skal udvikle og opdyrke et nyt bud på interaktions- og produktdesign. 

Det ledige professorat er tilknyttet Institut for Visuelt Design og ønskes besat pr. 1. juni 2020 eller snarest muligt herefter. 

Om stillingen 
Den hastige teknologiske udvikling har brug for design og designere som stiller undersøgende og kritiske spørgsmål til teknologi- og samfundsudviklingen, og er med til at udvikle konkrete løsningsforslag til hvad det er for en verden, hvor det digitale fylder mere og mere, vi gerne vil leve i. 

Digitaliseringen er blevet en integreret del af vores liv og samfund. Design i en post-industriel tid handler ikke længere kun om den materielle form, men også om design i immaterielle og tværmaterielle kontekster. Vi ser et skift fra traditionel industriel design til et designrum hvor computationelle interaktions- og produkt design fylder mere og mere og, hvor produkter både skabes, produceres, distribueres og konsumeres på nye måder - gennem nye servicelag, kontekster og via nye interfaces - fra det visuelle og grafiske til det taktile, fra det funktionelle til det legende og spilbare. Design er ikke længere enten-eller men både-og, i stigende grad skal vi se det digitale som et materiale på lige fod med fysisk materialitet. 

Med dette professorat ønsker vi at sætte udfordringerne og mulighederne med den digitale og computationelle fremtid øverst på vores forskningsagenda for design – og vi ønsker at løfte designuddannelsen med et styrket fokus på hvad nye digitale teknologier og platforme gør for design fagets metoder og designerens fremtidige rolle. Du vil blive en drivende kraft i at udvikle og opdyrke et nyt bud på interaktions- og produktdesign, på internationalt niveau.

Samtidig ønsker vi gennem udvikling af ny designteori og designpraksis, at varetage og bidrage til en kritisk diskussion af de etiske og sociale konsekvenser de digitale teknologiers indflydelse på individ-, organisations- og samfundsniveau, hvor design kan spille en særlig rolle i forhold til skabe diskussion af ønskelige og mulige fremtider gennem konkret forslagsstillelse. 

KADK’s designstuderende og kandidater skal med deres kunstneriske og kreative kompetencer være i front når det gælder teknologiudviklingen. De skal både kunne bidrage til at skabe, udvikle og ændre brancher og erhverv og være med til at sikre en bæredygtig samfundsudvikling.   

Stillingen som professor vil bestå af forskning og/ eller kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV), undervisning, faglig ledelse, ekstern kommunikation, bidrag til udviklingen af instituttet og designuddannelsens tværgående undervisning, samt strategisk sparring med ledelsen af instituttet såvel som med ledelsen af Designskolen og KADK.  

Dine opgaver vil blandt andet omfatte: 

 • Ledelse af forskning og/eller kunstnerisk udviklingsarbejde, herunder publicering og videnskabelig formidling inden for stillingens fokusområde i samarbejde med relevante eksterne institutioner, virksomheder og netværker nationalt og internationalt, såvel som med de øvrige forsknings- og udviklingsområder på instituttet og KADK som helhed. 
 • Visionært og produktivt teamwork i tilrettelæggelsen af fremtidige forsknings- og udviklingsprojekter, herunder at deltage aktivt i at søge ekstern finansiering og fundraising til KADK:LAB og instituttets aktiviteter
 • Undervisning, undervisningsplanlægning og dertil hørende administration i tilknytning til KADK’s programmer og tværgående undervisning, herunder ansvar for et nyt tværgående modul på bacheloruddannelsen med fokus på teknologi 
 • Deltagelse i den løbende udvikling af KADK:LAB med et KUV/forskningsmæssigt perspektiv
 • Vejledning, eksaminationer og censorvirksomhed samt faglige bedømmelsesarbejder
 • Deltagelse i KADK’s udvalg og evt. i kollegiale organer 

Endvidere forventes du at deltage i tværdisciplinære samarbejder i undervisning og forskning i samarbejde med KADK’s øvrige institutter og ansatte, herunder at bidrage til indhold og udvikling af den tværgående fællesfaglige undervisning på KADK, samt evt. andre opgaver.

Det må påregnes, at personaleledelse på sigt og efter nærmere aftale kan indgå i stillingen, hvis KADK fremsætter ønske herom. 

Om Institut for Visuelt Design
Institut for Visuel Design (IVD) uddanner fremtidens designere og bedriver forskning på højeste niveau inden for visuelle medier, typografi, grafisk design og grafisk identitet, game- og interaktionsdesign. Vi udvikler nye designmetoder, som ruster studerende med dybe innovative og strategiske kompetencer. Vi bygger bro mellem en stærk dansk designtradition og vores teknologiske, digitale tidsalder. Gennem en æstetisk, formgivende praksis og de nyeste teknologiske muligheder, inddrager vi omverdenen i arbejdet med at udvikle designforslag og at udbrede designløsninger, der fremmer det gode liv og en bæredygtig fremtid.

Kvalifikationskrav
Du har en relevant uddannelse på minimum kandidatniveau samt en ph.d.-grad eller kvalifikationer på ph.d.-niveau. Du har gennemført en adjunktperiode eller tilsvarende pædagogisk kvalificering, og har erfaringer fra lektorat eller tilsvarende kvalificering.

Vi ønsker at professoratet besættes af en kandidat der på højeste niveau har teoretisk samt praktisk erfaring med en eller flere af følgende faglige områder:

 • Interaktionsdesign og design af computationelle artefakter 
 • Produkt-, system- og servicedesign
 • Socialt design, research through design og co-design 
 • Design research, design thinking, strategisk design
 • Spekulativ og kritisk design 
 • Designteori og –filosofi 

Derudover kan du dokumentere en høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau, herunder udvikling af fagområdet, udøvelse af kunstnerisk udviklingsvirksomhed på højeste internationale niveau eller en betydelig designfaglig karriere på højt internationalt niveau. Der vil endvidere blive lagt vægt på din evne til at varetage forskningsledelse og evt. andre ledelsesfunktioner.

Du har veldokumenteret ledelseserfaring med udvikling, finansiering og ledelse af større eksternt finansierede forskningsprojekter samt projekter, hvortil der er knyttet erhvervssamarbejder.

Særlig indsatser og nyudvikling inden for det undervisningsmæssige område vil blive vægtet i den samlede vurdering ved stillingens besættelse. 

Yderligere vil det være en fordel, men ikke et krav, at du har en designbaggrund, har praktisk erfaring med design af interaktion, computionelle artekfakter. Herunder vil kendskab til programmering også være en fordel. 

Du har desuden solid erfaring med undervisning og vejledning på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau og har modtaget supervision, pædagogisk opkvalificering samt positiv skriftlig vurdering af dine undervisningsmæssige kvalifikationer. KADK stiller desuden krav om gennemført og bestået pædagogikum, samt dokumentation herfor. Der kan undtagelsesvist dispenseres fra kravet om pædagogikum, hvis kandidaten kan dokumentere at have gennemført og bestået en anden pædagogisk uddannelse fra en anerkendt uddannelsesinstitution som eksempelvis lærer eller cand.pæd.

Vi tilbyder 
Vi tilbyder et stærkt fagligt, ambitiøst, kreativt og internationalt anerkendt fagligt miljø i hastig udvikling både hos forskere, undervisere og studerende. Du vil kunne række bredt ud i forhold til samarbejder med de øvrige institutter på KADK. Jobbet rummer høj grad af ansvar, medindflydelse og mulighed for at præge forskningen og undervisningen. Vi lægger vægt på et godt kollegialt samarbejde med rum til gensidig inspiration og sparring. 

Løn og ansættelsesforhold
Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten mellem Finansministeriet og en række AC-organisationer. Der vil være mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg afhængig af dine kompetencer og erfaring. 

Ansættelsen sker desuden i henhold til gældende stillingstruktur for kunstnerisk og videnskabeligt personale ved Det Kongelige Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen Kolding – BEK nr. 92 af 24/08/2015. 

Stillingen er en fuldtidsstilling med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer og omfatter forskning/kunstnerisk udviklingsvirksomhed og undervisning samt administrationen i begrænset omfang. Fordelingen mellem forskning/kunstnerisk udviklingsvirksomhed og undervisning vil som udgangspunkt være en 60/40- fordeling. Fordelingen mellem de forskellige opgaver kan variere efter KADK’s bestemmelse, og du vil kunne blive pålagt andre tjenstlige opgaver. 

Bibeskæftigelse accepteres i det omfang, at det er foreneligt med varetagelsen af ansættelsen som professor. 

Ansøgningen
Du bedes fremsende motiveret ansøgning, opdateret CV, uddannelsesdiplomer, dokumentation for opfyldelse af de kvalifikationskrav som er listet ovenfor, beskrivelse af dine forskningsplaner samt en fuldstændig liste over dine publicerede arbejder og eksemplarer af de arbejder, som du ønsker at fremhæve (dog maksimalt 7 arbejder). Endelig bør du vedlægge materiale, der kan belyse dine undervisningsmæssige kvalifikationer. Eventuelt tidligere professoratbedømmelse(r) bedes desuden vedlægges. Ansøgningen skal skrives på dansk eller engelsk.

Ansøgning med tilhørende bilag skal sendes elektronisk via knappen ”Søg stillingen” i den engelske version af opslaget, så den er KADK i hænde senest mandag, den 3. februar 2020. Den engelske version af stillingsopslaget finder du på www.kadk.dk/ledige-stillinger .

Bilagsmateriale, som ikke kan fremsendes elektronisk sammen med ansøgningen, bedes fremsendt pr. post i 4 eksemplarer så det er KADK i hænde inden ansøgningsfristens udløb til nedenstående adresse:

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler
for Arkitektur, Design og Konservering
Att. Lykke Cooper
Philip de Langes Allé 10
1435 København K

Mrk. Professor i design med fokus på interaktionsdesign, digital materialitet og post-industrielt design.
 

Ansøgninger og ansøgningsmateriale modtaget efter ansøgningsfristens udløb medtages ikke i bedømmelsen.

Vi gør opmærksom på, at stillingen opslås og besættes i henhold til Uddannelses- og Forskningsministeriets ”Bekendtgørelse af 12. april 2019 om ansættelse af kunstnerisk og videnskabeligt personale ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område”.

Ansættelse som professor vil derfor ske efter konkret bedømmelse i et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Bedømmelsesudvalget vil foretage deres bedømmelse på baggrund af de i stillingsopslaget listede kvalifikationskrav og det samlede ansøgningsmateriale. Du bedes derfor i ansøgning inkl. bilag dokumentere, at du opfylder de i stillingsopslaget beskrevne kvalifikationskrav. 

Yderligere oplysninger
Oplysninger om kvalifikationskrav, ansøgningsprocessen og e-rekrutteringssystemet kan fås ved henvendelse til HR-partner, Lykke Cooper e-mail: lcoo@kadk.dk tlf.: 4170 1695.

Oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til institutleder Martin Sønderlev Christensen, e-mail mach@kadk.dk, tlf. 4170 1859.

Generelle oplysninger om KADK og Institut for Visuelt Design kan findes på www.kadk.dk  

Alle interesserede opfordres til at søge uanset alder, køn, nationalitet, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Om KADK
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) er et internationalt anerkendt kunstakademi, der uddanner professionelt kreative kandidater til højeste niveau og udvikler ny viden, der skaber værdi for samfundet og arbejdsmarkedet. KADK er en statsinstitution under Uddannelses- og Forskningsministeriet og har ca.1.700 studerende og 350 medarbejderårsværk. Læs mere om KADK på vores hjemmeside www.kadk.dk.