Om programmet

Programmet er del af arkitektuddannelsens 2-årige kandidatforløb. Læs mere om programmets faglige indhold og opbygning her.

 

Fag og indhold

Udgangspunktet for kandidatprogrammet er et tæt samarbejde mellem forskning og praksis – hvor de studerende opbygger kompetencer til at agere reflekteret med forståelse for det samfundsmæssige og etiske ansvar, som knytter sig til arkitektfaget.

Gennem en kombination af akademisk vidensopbygning og kunstnerisk praksis gøres den studerende i stand til selvstændig at opbygge sin egen faglige profil.Bosætning, økologi og tektonik spænder samlet set et fagligt felt ud, der fokuserer på forståelsen af det færdige bygningsværk i en større sammenhæng. Det handler om at skabe og styrke relationer – om at knytte komplekse dele sammen til robuste helheder.

Programmets tre temaer er derfor ikke tre selvstændige specialer, men skaber i samspil en særlig måde at tilgå arkitekturen på, som åbner for nye spørgsmål og alternative løsninger.

Bosætning
Hvad vil det sige at bosætte sig, at skabe rum for mennesker i en større social og kulturel kontekst? Hvordan udvikler vi byer og boformer, der tilgodeser individets trivsel, samtidig med at Jordens økosystemer sikres ikke kun her og nu, men også for kommende generationer?

Økologi
En holistisk forståelse af ressourcer, hvor naturen ses som et sammenhængende system af indbyrdes afhængige dele i sund balance. Hvordan påvirker denne forståelse byggeriets processer og metoder – hvordan skaber vi arkitektur i samspil med naturen?

Tektonik
Et vidensfelt der vedrører arkitekturens konkrete tilblivelse, hvor målrettede analyser og designmetoder skaber klar forbindelse mellem del og helhed. Hvordan skaber vi bygningskonstruktioner der både socialt, kulturelt og byggeteknisk svarer på de økologiske og samfundsmæssige udfordringer vi står overfor?

Opbygning

Studiet bygger på en løbende vekselvirkning mellem akademisk vidensopbygning og arkitektonisk eksperimentereren. Den kandidatstuderende bliver øvet i at indsamle og forholde sig kritisk til eksisterende viden og praksis indenfor feltet og til selv at producere viden ved hjælp af relevante analyseredskaber, som kan integreres i deres studieprojekter. Med afsæt i et stærkt vidensfundament kombineret med en bygningskunstnerisk tilgang kvalificeres den studerende til at diskutere og udfordre aktuelle problemstillinger gennem sin forslagstillelse.

Hvert semester starter med opbygningen af en fælles vidensbank, hvor de studerende analyserer problemstillinger, der knytter sig til semesteret tema. Den viden der her produceres udgør et fælles grundlag for de studerendes videre arbejde med deres studieopgaver. Derudover fokuserer studiet på arkitektens arbejdsmetoder, herunder forståelsen for den rolle, som arkitekten har i en større faglig sammenhæng. Med andre ord, evnen til at se sig selv som en del af et team, der i kraft af gruppens forskellige kompetencer, sammen kan udvikle mere kompetente løsninger på svære problemstillinger. For at styrke denne evne opfordres de studerende til at arbejde sammen både i forbindelse med vidensindsamling, analyse og studieopgaverne.

Størstedelen af vejledningen foregår i grupper, hvor man sammen diskuterer og perspektiverer de problemstillinger, som de enkelte studieprojekter peger på. Dette er både med til at understøtte opbygningen af den fælles vidensbank og til at gøre den enkelte studerende bevidst om sine egne styrker og svagheder i forhold til udviklingen af en selvstændig kompetenceprofil.

 

Kurser

I kandidatprogrammet indgår korte kursusforløb, hvor forskningsbaseret viden og forskellige analysemetoder bringes i spil i forhold til studieopgaverne.

De forskellige kursustilbud, herunder målrettede studierejser, workshops og casestudier giver specifik viden og en værktøjskasse med analysemetoder, gør den studerende i stand til at opbygge en særlig faglig kompetence gennem sit valg af kurser og hermed opdyrke en specialisering hen mod slutningen af studiet.

Kurserne orienterer sig mod emner som: byens økologi og klima, boformer og adaptive strategier, byggeriets fremstillingsprocesser og industrielle produkter, genanvendelse og livscyklus, teoridannelse indenfor bosætning, økologi og tektonik.

Sprog

Kandidatprogrammet udbydes på dansk, dog kan der forekomme enkelte delelementer så som workshops og kurser på engelsk.

Kontakt optagelsesteamet

Kontakt optagelsesteamet

Overvejer du at søge optagelse på MA i Arkitektur - Bosætning, Økologi og Tektonik

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand