Om programmet

Programmet er del af arkitektuddannelsens 3-årige bachelorforløb. Læs mere om programmets faglige indhold og opbygning her.

Om programmet

Gennem et særligt fokus på forholdet mellem fagets kunstneriske aspekt og nye samfundsmæssige udfordringer, materialer og teknologier, er det målet at give den studerende kompetencer til at reflektere over og foreslå løsninger på komplekse faglige problemstillinger. Helhed og Del tilstræber en optimal kombination af teoretisk viden, IT, projekterings- og tegneøvelser, samt hands-on erfaring med materialer og konstruktion i værkstederne. 

Som studerende får man:
Almene kompetencer i analyse, programmering, skitsering og projektering - herunder viden om fagets tradition og historie, byggeteknik, konstruktion og materialer, samt redskabsfag, tegning og IT.

Særlige kompetencer i arkitektonisk gennemarbejdning, detaljering og projektering, anvendelse af designmetoder og digitale teknologier. Der er særlig fokus på den analoge rumlige skitsering, som træner designprocessen og den hurtige visuelle kommunikation. 

De samfundsmæssige udfordringer omkring bæredygtig udvikling og digitaliseringen af fagets processer og metoder indgår centralt i undervisningen, potentielt som redskab til at opnå arkitektonisk kvalitet, skønhed og ressourcebesparelser. 

Opbygning

Bachelorprogrammets undervisning bygger på følgende grun­delementer:

 • Arkitekturøvelser 
  Arkitektur som rumlig brugskunst. Opøver færdigheder i at behandle komplekse problemstillin­ ger ­ form, funktion og konstruktion. Den konkrete bygning, det konkrete sted.
 • Rum- og formøvelser
  Arkitektur som rumkunst -­ kompo­sition og proportion. Opøver færdigheder i at afgrænse og udtrykke særlige, plastisk, rumlige sider af faget.
 • Arkitekturens repræsentationsformer - tegning og IT
  Opøver færdigheder i rumlig skitsering, analytisk tegning og formidling ­ fra frihåndstegning og croquis til 3D­modelle­ ring, IT­projektering og digitale produktionsprocesser.
 • Kurser og forelæsninger
  Sammenbinder bachelorpro­grammets opgaver og undervisning. Instituttets forskning integreres i øvelsesforløbet med forelæsninger eller semina­rer, relateret til det konkrete øvelsesforløb.
 • Projekteringsøvelser
  Arkitekturens metoder og processer, BIM, system­ og komponentdesign.
 • Værkstedsøvelser
  Håndværksmæssige færdigheder, viden om konstruktioner, teknologi, bygningsdele, møbler, detaljer og materialer.
 • Workshops
  Undersøger faglige problemstillinger eller forskningsmæssige spørgsmål, som rækker ud over undervis­ ningens normale indhold. Oftest med gæsteundervisere.
 • Skitseopgaver
  Opøver erfaring gennem korte, afvekslende opgaver, hvor konceptet, det hurtige udspil, har hovedrollen.

1. studieår - almenfagligt grundlag
I uddannelsens første år fremlægges arkitektfaget bredt. Der arbejdes med rum, form og skala, og med bygningskunst, hvor instituttets særlige faglighed, designområdet og designprocessen, indgår i opgaverne.

1. semester: Arkitektur og bosætning
Bygning og rum. Her introduceres bosætningen i form af det lille hus, den apterede bolig/minimalboligen. Der arbejdes med lys, rum og skala - bygningen indefra og ud.

2. semester: Arkitektur og organisation
Bygning og bebyggelse. Her arbejdes med rum, program og funktion - med organisering af rum, bygningselementer og bygninger til en fysisk og funktionel helhed.  

2. studieår - faglig orientering
I uddannelsens andet år studeres arkitekturen som værk - som resultat af æstetisk, kulturelle valg, funktion og kontekst, og som konstruktion og materiale. Der fokuseres på sammenhængen mellem bygningen og dens indre udstyr, faste møblering og materialer, og på sammenhængen mellem form og teknologi. Byggeteknik, materialer, analog og digital projektering indgår centralt.

3. semester: Arkitektur og Materiale
Bygning, konstruktion og materiale. Her arbejdes med byggeteknik, bygningens stof, konstruktion og materialer.

4. semester: Arkitektur og Æstetik
Bygning og by. Her studeres byboligen. Der fokuseres på sammenhængen mellem tæthed, form og lokalisering i videste forstand. Boligens inventar og møbeldesign indgår i opgaven. 

3. studieår - faglig profilering, professionalisering
I uddannelsens tredje år gennemarbejdes en bygning fra koncept til bygningsdel. Projekterne gennemarbejdes arkitektonisk, funktionelt, konstruktivt og materialemæssigt. Der indgår specialviden og opbygges særlige kompetencer inden for formgivning af bygningsdele og digital projektering. I en 6 ugers workshop arbejdes med møbeldesign.

5. semester: Arkitektur og Praksisformer
Det særlige bygningsanlæg. Her gennemarbejdes det særlige bygningsanlæg fra koncept til bygningsdel - i denne sammenhæng en offentlig bygning, hvor rummet, lyset og stemningen spiller en særlig rolle. Et komplekst funktionelt program omsættes til rum, proportioner, konstruktioner og materialer. Løses normalt som Bacheloropgave.

6. semester: Arkitektur og Projekt
Hvis bacheloropgaven løses i 5. semester er den studerende normalt i praktik i 6. semester. Femte og sjette semester kan ifølge studieordningen skifte plads i forbindelse med praktik og udlandsophold. 



Kurser

Fælles for alle studieårene afholdes Mandagsforelæsninger baseret på temaerne for de tre studieår, samt forelæsninger, kurser (tegning og IT) og workshops for de enkelte semestre.

Sprog

Undervisningen foregår på dansk.

Kontakt studenterservice

Kontakt studenterservice

Har du spørgsmål til optagelse? Kontakt KADK's studenterservice og få vejledning til dit uddannelsesvalg