Om programmet

Programmet er del af arkitektuddannelsens 3-årige bachelorforløb. Læs mere om programmets faglige indhold og opbygning her.

Om programmet

Undervisningens mål er, at give den studerende almene kompetencer i analyse, programmering, skitsering og projektering herunder viden om fagets tradition og historie, byggeteknik, konstruktion og materialer, samt fagets repræsentationsfor­ mer og redskabsfag, tegning og IT. Endvidere særlige kompetencer i arkitektonisk gennemarbejdning, aptering, detalje­ring og projektering.

Gennem et særligt fokus på relationen mellem fagets repræsentationsformer (tegning, it og model) og det materialebårne (design og digital fremstilling) er det målet at styrke den studerendes kompetencer i designprocessen, anvendelsen af digitale teknologier og håndværksmæssige færdigheder baseret på værkstedsøvelser.

De samfundsmæs­sige udfordringer omkring bæredygtig udvikling og digitaliseringen af fagets processer og metoder indgår i undervis­ningen, som forbundne og potentielt som redskab til at opnå arkitektonisk skønhed, kvalitet og ressourcebesparelser.

Opbygning

Bachelorprogrammets undervisning bygger på følgende grun­delementer:

1. Arkitekturøvelser 
Arkitektur som rumlig brugskunst. Opøver færdigheder i at behandle komplekse problemstillin­ ger ­ form, funktion og konstruktion. Den konkrete bygning, det konkrete sted.

2. Rum- og formøvelser
Arkitektur som rumkunst -­ kompo­sition og proportion. Opøver færdigheder i at afgrænse og udtrykke særlige, plastisk, rumlige sider af faget.

3. Arkitekturens repræsentationsformer - tegning og IT
Opøver færdigheder i rumlig skitsering, analytisk tegning og formidling ­ fra frihåndstegning og croquis til 3D­modelle­ ring, IT­projektering og digitale produktionsprocesser.

4. Kurser og forelæsninger
Sammenbinder bachelorpro­ grammets opgaver og undervisning. Instituttets forskning integreres i øvelsesforløbet med forelæsninger eller semina­rer, relateret til det konkrete øvelsesforløb.

5. Projekteringsøvelser
Arkitekturens metoder og processer, BIM, system­ og komponentdesign.

6. Værkstedsøvelser
Håndværksmæssige færdigheder, viden om konstruktioner, teknologi, bygningsdele, møbler, detaljer og materialer.

7. Workshops
Undersøger faglige problemstillinger eller forskningsmæssige spørgsmål, som rækker ud over undervis­ ningens normale indhold. Oftest med gæsteundervisere.

8. Skitseopgaver
Opøver erfaring gennem korte, afvekslende opgaver, hvor konceptet, det hurtige udspil, har hovedrollen.

Kurser

1. Studieår - almenfagligt grundlag
I uddannelsens første år fremlægges arkitektfaget bredt. Der arbejdes med rum, form og skala, og med bygningskunst, hvor instituttets særlige faglighed, designområdet og designpro­ cessen, indgår i opgaverne. Disse stilles som forløb, hvor de ovennævnte opgavetyper og grundelementer helt eller delvist udgør opgavens faser eller semesterets rytme.

1. Semester: Arkitektur og Livsformer.
Bygning og rum. I første semester introduceres bosætningen i form af det lille hus, den apterede bolig/minimalboligen. Der arbejdes med rum og form ­ bygningen indefra. Bidrag fra Belysningsdesign og Møbeldesign.

2. Semester: Arkitektur og organisation
Bygning og bebyggelse. I andet semester arbejdes med rum, program og funktion ­ med organisering af bygninger og byg­ ningselementer til en fysisk og funktionel helhed.

2. Studieår - faglig orientering
I uddannelsens andet år studeres arkitekturen som værk ­- som resultat af æstetisk, kulturelle valg, funktion og kontekst, og som konstruktion og materiale. Der fokuseres på sammen­ hængen mellem bygningen og dens indre udstyr, aptering og materialer, og på sammenhængen mellem form og teknologi i videste forstand. Byggeteknik, materialer, analog og digital projektering indgår centralt.

3. Semester: Arkitektur og Æstetik
Bygning og by. I dette semester arbejdes med etagehuset i byen. Bygningens bymæssige indarbejdning og dens rumfor­ løb, udstyr, overflade og kontur gennemarbejdes. Møbeldesign introduceres i opgave. Bidrag fra Rumdesign og Møbeldesign.

4. Semester: Arkitektur og Materiale
Bygning, konstruktion og materiale. Der arbejdes med byg­ ningens konstruktion og byggeteknik, bygningsdele, materia­ ler og detaljer. Bidrag fra Bygningstekstil og IT.

3. Studieår - faglig profilering, professionalisering.
I uddannelsens tredje år gennemarbejdes en bygning fra kon­cept til bygningsdel. I forhold til tidligere år gennemarbejdes projekterne mere ­ arkitektonisk, funktionelt, konstruktivt og materialemæssigt. Der indgår specialviden og opbygges særlige kompetencer indenfor bæredygtigt byggeri og digital projektering.

5. Semester: Arkitektur og Praksisformer
Det særlige bygningsanlæg. I femte semester arbejdes med det særlige Bygningsanlæg, det særlige sted ­ i denne sammen­ hæng en offentlig bygning, hvor rummet, lyset og stemningen spiller en særlig rolle. Der arbejdes i semesteret med at om­ sætte et komplekst funktionelt program til rum, proportioner, konstruktioner og materialer. Bidrag fra Belysningsdesign, Rumdesign og Grafisk design.

6. Semester: Arkitektur og Projekt
Bacheloropgave. I sjette semester løses en bacheloropgave. Femte og sjette semester kan ifølge studieordningen skifte plads i forbindelse med praktik og udlandsophold.

Sprog

Undervisningen foregår på dansk.

Kontakt studenterservice

Kontakt studenterservice

Har du spørgsmål til optagelse? Kontakt KADK's studenterservice og få vejledning til dit uddannelsesvalg