Om programmet

Programmet er del af arkitektuddannelsens 3-årige bachelorforløb. Læs mere om programmets faglige indhold og opbygning her.

Fag og indhold

Arkitektur er et fag med en dyb strukturel indflydelse på, hvordan vores samfund fungerer, kommer til at se ud i fremtiden, og på hvordan vi omgås hinanden. Arkitektur er en magtfuld størrelse, som brugt rigtigt kan skabe smukke, betydningsfulde og gode eksistensvilkår for mennesker.

Det er vigtigt, at fremtidens arkitekter træder i karakter og forholder sig til deres fags betydning for samfundet. At det bliver deres viden om og evne til at skabe god arkitektur, deres hensynsfuldhed, grundighed og forståelse for mennesker, og ikke flygtige politiske hensyn, der bliver afgørende for hvordan vores byer og land kommer til at fungere. Arkitekturen og dens rolle i samfundet udvikler sig konstant, men insisterer man på arkitektens grundlæggende evne til at sætte sig i sit medmenneskes sted, vil arkitekturen altid have en etisk dimension og være både nødvendig og relevant.

Disse tanker danner baggrund for Bachelorprogrammet 'Finder sted', som tilstræber en stærk beherskelse af fagets redskaber og metoder i kombination med analytisk tænkning og kunstnerisk produktion. Programmet uddanner arkitekter, som med en helhedsorienteret tilgang og tilsvarende kritisk bevidsthed, har kompetence til at skabe rammer for eksisterende og nye livsformer, menneskets livsudfoldelser og fællesskabsdannelser.

Programmet relaterer sig til arkitekturens uadskillelige og komplekse forhold til sted, både det fysiske, sociale, kulturelle, historiske og politiske. Samtidigt anerkendes arkitekturens grundlæggende spændingsfelt mellem konkrete fysiske manifestationer og det betydningsfulde tomrum, som opstår imellem og som udfyldes med beboelse, bevægelser, med det liv, som finder sted.

Et sted er aldrig givet på forhånd. Arkitekten finder stedet i det komplekse samspil mellem et sted og de livsformer og menneskelige relationer, som udspiller sig der. Det skal understreges, at programmet med ‘sted’ ikke refererer til en ‘stedets ånd’ som noget iboende, autentisk eller færdigt. Stedet er snarere defineret af det nyes transformation af det gamle og af det, som har foregået, og kommer til at foregå. Stedet er en kulturel konstruktion snarere end en naturgiven betingelse. Det er ikke kun sådan at steder skaber arkitektur; Arkitektur skaber også steder.

Opbygning

At introducere studerende til et livslangt studie i arkitektur er et privilegium, som kræver fagligt ansvar og engagement. Hvis studiet for alvor skal være meningsfyldt for både studerende og lærere, skal noget være på spil for begge parter.

I stedet for rutiner og dogmatik etableres i fællesskab et kontinuerligt, kritisk afsøgende projekt. Det er afgørende, at både studerende og lærere har noget på hjerte og er bevidste om et uundgåeligt og påtrængende behov for at analysere og påvirke verden.

Det kræver først og fremmest, at den studerende lærer at forstå begrebet ”projekt” i sin grundlæggende betydning. Projekt betyder at frembringe noget, som ikke eksisterer endnu. Projektet giver form til og reproducerer den fælles erfaring og viden, som danner grundlag for al arkitektur. Det rummer altså både et afsøgende udviklingsarbejde og en forankring i fagets tradition og kultur. Allerede som studerende er man en del af en rig disciplin, og éns eget arbejde er et sammenhængende projekt, som rækker ud over det enkelte semesters specifikke opgaveformulering. Studiet kræver selvdisciplin, præcision og vilje til at øve sig.

At studere arkitektur begynder med indlæringen af et sprog, et system til at kode og afkode information. Jo mere præcist det bruges, jo mere nuanceret forståelse opnås. Det bliver man bevidst om ved at øve sig, både i at producere konkrete ting og i at analysere egne og andres frembringelser.

Programet adskiller aldrig indhold og form og fremhæver, at alt ikke er lige godt. Programmet foretrækker det mest abstrakte og det mest konkrete og i mindre grad det imellem. Hvad enten der er tale om en model, et program, en tegning eller en tekst, er sproget rigt og konstruktivt, frem for overfladisk og simulerende.

Kurser

Programmet sigter specifikt mod at skabe en kontrast mellem stramt tilrettelagt, grundig skoling og selvstændige, undersøgende studier.

Hensigten er, at den studerende kommer til at råde over en stærk ”værktøjskasse”, men evner at bruge den kritisk og selvstændigt. Kursustyper er saloner, værksteder og forum. De stillede opgaver vil basere sig på en helhedspræget tilgang til arkitektur, hvor snævre skala-baserede kategorier nedbrydes. En stærk begyndelse på et livslangt arkitektstudie opstår ikke i konsensus. Programmet opfordrer til faglig diskussion som en vigtig betingelse for skarp tænkning, for at det nye kan opstå og for at kunne formulere et projekt.

Studerende vil opleve at (især gode) projekter forårsager uenighed og passioneret diskussion, og at kulturen tillader, at man bliver udfordret. Det forudsætter selvfølgelig respekt for forskellighed og plads til sårbarhed.

Sprog

Undervisningssproget er som udgangspunkt dansk, men engelsksprogede tekster, foreslæninger, gæstelærere, osv. vil forekomme.

 

Kontakt studenterservice

Kontakt studenterservice

Har du spørgsmål til optagelse? Kontakt KADK's studenterservice og få vejledning til dit uddannelsesvalg