Om programmet

Programmet er del af konservatoruddannelsens 3-årige bachelorforløb. Læs mere om programmets faglige indhold og opbygning her.

Undervisningsmål

På bachelorprogrammet Grafisk konservering møder den studerende en blanding af teoretisk og praktisk arbejde med kulturarvsgenstande inden for materialegrupperne: papir, læder, bogbind, fotografiske materialer og maskinlæsbare medier til lagring af lyd, billeder og tekst.

Dette gøres igennem teoretisk forståelse for materialerne og deres fremstilling, nedbrydningsfænomener og analysemetoder, der knytter sig til deres kontekst. Den studerende får også en praksisbaseret viden i materialeidentifikation, dokumentation, historiske og tidssvarende konserveringsbehandlinger samt optimale præventive opbevaringsforhold.

Fag og indhold

Papirkonservering
Undervisningen i papirkonservering er fordelt på to forløb: Et grundlæggende kursus, som tager udgangspunkt i behandling af beskrevet og påtrykt papir af europæisk oprindelse, og et videregående kursus, hvor der arbejdes med konservering af kort, tegninger, plakater og anden grafisk kunst på papir.

I det grundlæggende forløb undervises der endvidere i papirhistorie og -teknologi, fiberlære og -identifikation, blækfremstilling samt udvalgte kemiske og fysiske metoder til prøvning af papir, mens der i det videregående forløb suppleres med kurser i farvekemi, grafiske teknikker og montering af grafik.

Bogkonservering
Undervisningen i bogkonservering dækker læderindbundne bøger. Konserveringskurset suppleres bl.a. af en teoretisk indføring i læderfremstilling og -teknologi samt undervisning i læderidentifikation og -analyse, bindteknologi, boghistorie og fremstilling af æsker.

Fotografiske materialer
Undervisningen i fotografiske materialer dækker en teoretisk undervisning i nedbrydningsproblematikken omkring alle former for fotografiske materialer samt praktisk konservering og restaurering af såvel sort/hvid som farvematerialer og levende billeder.

Elektroniske medier
Undervisningen i bevaring af elektroniske medier omfatter bl.a. en historisk og teknisk gennemgang af såvel lydbærende medier som analoge og digitale lagringsmedier til billeder og tekst. Der lægges vægt på de bevaringsmæssige aspekter ved anvendelse af elektroniske lagringsmedier, herunder deres levetidsegenskaber, konserveringsmetoder samt opbevaring og håndtering.

Øvrige kurser og fag
Afdelingens studerende følger desuden en række kurser i bl.a. fotografisk dokumentation, kemi og teknisk museologi.

Undervisningsform

Undervisningen på Konservatorskolen er en blanding af undervisning på de respektive programmer og fællesundervisning.

Undervisning på programmerne
Undervisningen på programmerne er tilrettelagt efter de materialegrupper og emner, der typisk hører under de respektive fagområder og er bygget op som kurser af kortere eller længere varighed. Overordnet er undervisningen en ligelig fordeling mellem teori og praktik, og der veksles mellem forelæsninger, seminarer, demonstrationer og øvelser. Den skemalagte undervisning suppleres med et antal rapporter samt 1 skriftlig projektopgave.

Studieåret består af et efterårs- og et forårssemester, som starter i henholdsvis september og februar.

Undervisningen er skemalagt med 15 timers ugentlig lærerbelagt undervisning. Hertil kommer de studerendes eget arbejde, både på skolen og derhjemme.

Da der er tale om et fuldtidsstudium, skal de studerende kunne møde op alle ugens fem hverdage mellem 9 og 16, hvis undervisningen og andet arbejde kræver dette.

Konservatorskolen forbeholder sig i den forbin­delse ret til at ændre på undervisningens place­ring inden for de angivne kursusuger, hvis dette viser sig nødvendigt.

Undervisningen foregår hovedsaglig i skolens auditorier, værksteder og laboratorier. Lejlighedsvis arbejdes der i forbindelse med projekter på lokaliteter uden for Konservatorskolen. Størsteparten af undervisningen foregår på dansk. Dog afholdes der enkelte kurser og forelæsninger af udenlandske gæstelærere.

Som led i undervisningen arrangeres der i løbet af studietiden rejser og ekskursioner i ind- og udland.  

Med henblik på at opnå yderligere praktisk erfaring og kontakt til museumsverdenen opfordres de studerende til i sommerperioderne at supplere Konservatorskolens undervisning med relevant arbejde på museer, konserveringsværksteder eller lignende.

Fællesundervisning
Konservatorskolens bacheloruddannelse indeholder en række kurser, der er fælles for samtlige programmer:

  • Almen kemi
  • Bevaringsteori
  • Dokumentation
  • Materialelære
  • Praktikophold
  • Præventiv konservering
Kontakt studenterservice

Kontakt studenterservice

Har du spørgsmål til optagelse? Kontakt KADK's studenterservice og få vejledning til dit uddannelsesvalg