Om programmet

Programmet er del af designuddannelsens 2-årige kandidatforløb. Læs mere om programmets faglige indhold og opbygning her.

Fag og indhold

Kandidatstudiet i Industriel Design praktiseres i høj grad ved at vise sammenhæng mellem det enkelte designprojekts tilgang og viden om fagområdets spændvidde.

Specialet defineres af forholdet mellem form og funktion forstået i en historisk og samfundsaktuel sammenhæng samt i relation til andre designkulturer. Samtidig søger studiet at udvikle den enkelte studerens kunstneriske profil gennem ideer og udtryk i designforslag.

Det typiske designprojekt tager afsæt i en aktuel problemstilling, som kræver undersøgelser, plan og nytænkning. Der lægges op til en stærk samarbejdskultur - dels forstået som tværgående samarbejde mellem KADKs programmer, dels forstået som eksterne samarbejder med virksomheder og forskningsmiljøer og med andre fagligheder involveret.

Programmet har som mål at give optimal kompetence. Der er mulighed for at styrke meningsdannelsen gennem refleksion over fagområdets teorier og metoder.

Den studerende vil typisk tage udgangspunkt i analyser af eksisterende sammenhænge med hensyn til form og funktion for på dette grundlag at bedrive nytænkning, innovativ idégenerering og konceptudvikling. Efterfølgende dokumenteres og vises arbejdsprocesser og resultater i designforslag og refleksion.

Opbygning

Kandidatprogrammets to første semestre rummer typisk et introducerende projektforløb samt et praktikforløb. Tredje semester består som regel i et langt projekt baseret på en samarbejdsrelation til en erhvervspartner. Sidste semester gennemføres i form af kandidatprojektet, hvor der også lægges op til et samarbejde med eksterne parter.

Programmet er tilrettelagt som et studieforløb med forventning til en høj grad af selvstændighed fra den studerendes side.

Den studerende har medindflydelse på udvikling og valg af projektrammer. Den studerende forventes indledningsvist at udforme sin egen studieplan for hele studieforløbet, som efterfølgende godkendes af den programansvarlige.

Målet med programmet er at uddanne studerende på højeste niveau, som er i stand til fremadrettet at indgå professionelt og designmæssigt ledende på det danske såvel som internationale arbejdsmarkeder. Det er målet, at den studerende kan beherske solid designtænkning og formgivningsevne i slutfasen af studiet. En afgørende del af uddannelsen handler om det dynamiske forhold mellem praksis og teoretisk orienteret refleksion som grundlag for at udøve designpraksis.

Programmet søger at udvikle den såkaldte T-formede kandidatprofil, hvor en spids formgivningskompetence kombineres med brede, moderne designkompetencer med vægt på problemudvikling, metodeforståelse, formidling og forståelse af designprofessionen.

Studiet kan desuden have særlig vægt på sociale og miljømæssige værdier i en forbrugs- og anvendelsesmæssig sammenhæng. Det kan ligeledes tage afsæt i det masseproducerede objekts forudsætninger forstået som en kompleks sociologisk, økonomisk ramme. Formålet hermed er at opnå et udvidet syn på designerens placering i en global kontekst med fokus på produktionsprocesser og designstrategier.

Kurser

Flere af projekter gennemføres i kombination med professionsforberedende kurser i f.eks. designjura, udvikling af forretningsplaner, projektledelse mv.

Der arbejdes endvidere særligt i kursusform med evnen til at anvende visuel, rumlig skitsering og afbildning, fysiske modeller, 3D-grafisk- præsentation og mundtlig fremlæggelse og retorik.

Sprog

Undervisning, vejledning og gennemgange er delvis engelsksprogede.

Kontakt studenterservice

Kontakt studenterservice

Har du spørgsmål til kandidatprogrammet? Kontakt KADK's studenterservice og få vejledning