Om programmet

Programmet er del af arkitektuddannelsens 2-årige kandidatforløb. Læs mere om programmets faglige indhold og opbygning her.

Fag og indhold

Undervisningen koncentrerer sig om, hvordan rumlig strukturering og arkitektonisk betydningsdannelse kan foregå gennem en kulturelt funderet beherskelse af en bygnings tekniske virkeligheder. Vi arbejder med arkitektoniske virkninger, som er resultater af en proces, hvor et mentalt indhold kommer til orde i en konkret teknisk løsning.

Dét der gør restaurering og transformation særligt er, at arkitekten forud for sit arbejde med at give form og program, skal have eksakt viden om, og følsom forståelse for, den eksisterende strukturs egenart, historie og tekniske opbygning.

Programmet giver kompetencer indenfor de vidensfelter og metoder, der er gældende herfor, dvs. først og fremmest bygningsanalyse og værdisætning, samt historisk byggeteknik og materialelære.

Gennem uddannelsen skabes fortrolighed med restaurerings- og transformationsarkitekturens grundlæggende problemstillinger, teoridannelser og kulturer.

 

Opbygning

I det to-årige kandidatstudium er fokus bygningskunstens idé, værk og historiske kultur.

Kulturarv, Transformation og Restaurering (KTR) tilbyder to kandidatspor: KTR/R og KTR/T. KTR/R har særligt fokus på de restaureringsfaglige discipliner mens KTR/T koncentrer indsatsen mod de discipliner der knytter sig til transformation. Der arbejdes i begge spor med at kortlægge, fortolke, integrere og ikke mindst at udvikle en arkitektur med central betydning for samfundets rumlige organisering.

Arkitekturen er en vigtig og integreret del af civilisationshistorien; en kulturarv, som vi skal forholde os til. Kulturarven skal på den ene side vedligeholdes, altså sikres mod nedbrydning, på den anden side, skal den skal også videreføres og integreres i nutiden som vor tids udtryk for vort værdigrundlag.

Kandidatstudiet giver kompetence i arkitektonisk analyse, værdisætning og formulering samt implementering af arkitektonisk strategi i sammenhæng med eksisterende strukturer, herunder især fredede, bevaringsværdige, funktionstømte bygninger og bymiljøer.

Vi arbejder i et felt udspændt mellem det historiske, det tekniske og det fænomenologiske.

Kurser

Tektonik 1, 2 & 3
I Tektonik 1, 2 & 3 fordyber vi os i tre grundlæggende byggemåder, der både er relevante i en historisk og i en nutidig sammenhæng: Sammenføjning, stabling og støbning opført som bygningsværk i 1:1.

VærkSted
I VærkSted arbejder vi med grundige studier af et eksisterende værk. Vi tilegner os viden om værket gennem opmålinger, tegninger, foto, arkivstudier og studierne udmyndiger sig i en både sanset og dokumenteret fortælling om bygningen.

Den almindelige opmålingsteknik fokuserer på værkets geometriske forhold mens vi sideløbende beskriver arkitekturens rumlige og sansebårne kvaliteter. Opgaven giver indblik i bygningskultur og bygningshistorie og udvikler evnen til at håndtere nye registrerings- og repræsentationsformer som grundlag for næste opgave i Transformation & Restaurering 1, 2 & 3: Addition, Tranformation og Byfortætning.

Afgangsopgaven
Afgangsopgaven er en selvstillet opgave der markerer afslutningen på kandidatstudiet, hvor de forudgående studieaktiviteter danner grundlag for, at hele fagområdets bredde kommer i spil. Registrering, analyse og værdisætning; programmering og forslagsstillelse samt udvikling af projektforslag der indeholder alle aspekter af KTR's arbejdsfelt: rekonstruktion, reparation, transformation og addition.

Bygningsanalyse og værdisætning
Bygningsanalyse og værdisætning er en særlig grundlagsdisciplin, der baseres på opmåling, registrering og arkivstudier. Dette giver en rumlig forståelse og et indgående kendskab til en bygnings æstetiske, historiske og tekniske opbygning. Forbindelsen mellem den fysiske virkelighed og det abstraktionsniveau, som en tegning udgør, virker skærpende både under opmålingen og senere under projektudviklingen. 

Historisk byggeteknik og materialelære
Historisk byggeteknik og materialelære er en særlig grundlagsdisciplin der giver fortrolighed med historiske byggematerialer, bygningskonstruktioner og håndværksmetoder. Kendskab hertil danner grundlaget for en kvalificeret stillingtagen i forbindelse med registrering, værdisætning, programmering og projektering af bygningskulturen.

Restaureringsarkitekturens teori og historie
Restaureringsarkitekturens teori og historie er en særlig grundlagsdisciplin der giver en nuanceret forståelse for restaureringsholdninger og -praksiser op gennem historien og danner grundlag for en fortrolighed med bygningskulturen forstået som både en del af, og et udtryk for, dynamiske og komplekse kontekster. Studier i restaureringsarkitekturens teori og historie understøtter den arkitektoniske praksis, der anskuer den eksisterende arkitektur, som del af et levende samspil mellem bygning og samfundskultur.

Praksis
Praksis er ugentlige besøg på tegnestuer, forvaltninger, byggepladser og hos producenter.

Kontakt studenterservice

Kontakt studenterservice

Har du spørgsmål til kandidatprogrammet? Kontakt KADK's studenterservice og få vejledning