Om programmet

Programmet er del af arkitektuddannelsens 2-årige kandidatforløb. Læs mere om programmets faglige indhold og opbygning her.

Fag og indhold

Undervisningen koncentrerer sig om, hvordan rumlig strukturering og arkitektonisk betydningsdannelse kan foregå gennem en kulturelt funderet beherskelse af en bygnings tekniske virkeligheder. Vi arbejder med arkitektoniske virkninger, som er resultater af en proces, hvor et mentalt indhold kommer til orde i en konkret teknisk løsning.

Det, der gør restaurering og transformation særlig, er, at arkitekten forud for sit arbejde med at give form og program skal have eksakt viden og følsom forståelse for den eksisterende strukturs egenart, historie og tekniske opbygning.

Uddannelsen introducerer derfor til og giver kompetencer indenfor de særlige vidensfelter og metoder, der er gældende herfor, dvs. først og fremmest i bygningsanalyse og værdisætning, samt i historisk byggeteknik og materialelære.

Der skabes fortrolighed med restaurerings- og transformationsarkitekturens grundlæggende problemstillinger, teoridannelser og kulturer.

Opbygning

I det to-årige kandidatstudium er fokus bygningskunstens idé, værk og historiske kultur.

Kulturarv, Transformation og Restaurering (KTR) tilbyder to kandidatspor: KTR/R og KTR/T. KTR/R har særligt tyngde på de restaureringsfaglige discipliner og KTR/T koncentrer indsatsen mod de discipliner der knytter sig til transformation. Der arbejdes i begge spor med at kortlægge, fortolke, integrere og ikke mindst at udvikle arkitekturen som en central betydning i samfundets rumlige organisering.

Det betyder, at arkitekturen som en vigtig og integreret del af civilisationshistorien ses som en kulturarv, som vi skal forholde os til. Kulturarven skal på den ene side vedligeholdes, altså sikres mod nedbrydning, men den skal også videreføres og integreres i nutiden som vor tids udtryk for vort værdigrundlag.

Kandidatstudiet giver færdigheder i udformningen af bygningsnære og kulturelt funderede forhold. Kandidatstudiet giver kompetence i arkitektonisk analyse, værdisætning og formulering samt implementering af arkitektonisk strategi i sammenhæng med eksisterende strukturer, herunder især fredede, bevaringsværdige, funktionstømte bygninger og bymiljøer.

Vi arbejder i et felt udspændt mellem det historiske, det tekniske og det fænomenologiske.

Tektonik 1, 2 & 3
Tektonik 1, 2 & 3 giver fordybelse i tre grundlæggende byggemåder, der både er relevante i en historisk og i en nutidig sammenhæng: sammenføjning, stabling og støbning opført som bygningsværk i 1:1.

VærkSted
I VærkSted arbejder vi med grundige studier af et eksisterende værk. Vi tilegner os den gennem opmålinger, tegninger, foto, arkivstudier og leverer en både sanset og dokumenteret fortælling om bygningen.

Den almindelige opmålingsteknik fokuserer på værkets geometriske forhold mens vi sideløbende beskriver arkitekturens rumlige og sansebårne kvaliteter. Opgaven giver indblik i bygningskultur og bygningshistorie og udvikler evnen til at håndtere nye registrerings- og repræsentationsformer som grundlag for næste opgave i Transformation & Restaurering 1, 2 & 3: Addition, Tranformation og Byfortætning.

Afgangsopgaven
Afgangsopgaven er en selvstillet opgave der markerer afslutningen på kandidatstudiet, hvor de forudgående studieaktiviteter danner grundlag for at hele fagområdets bredde kommer i spil. Registrering, analyse og værdisætning; programmering og forslagsstillelse samt udvikling af projektforslag der indeholder alle aspekter af KTR's arbejdsfelt: rekonstruktion, reparation, transformation og addition.

 

Kurser

Bygningsanalyse og værdisætning
Bygningsanalyse og værdisætning er en særlig grundlagsdisciplin, der baseres på opmåling, registrering og arkivstudier. Dette giver en rumlig forståelse og et indgående kendskab til en bygnings æstetiske, historiske og tekniske opbygning. Der opstår en forbindelse mellem den fysiske virkelighed og det abstraktionsniveau, som en tegning udgør, der virker skærpende både under opmålingen og senere under projektudviklingen.

Historisk byggeteknik og materialelære
Historisk byggeteknik og materialelære er en særlig grundlagsdisciplin der giver fortrolighed med historiske byggematerialer, bygningskonstruktioner og håndværksmetoder der som en del af en bygnings helhed og dens bestanddele, er grundlaget for en kvalificeret stillingtagen i forbindelse med registrering, værdisætning, programmering og projektering af bygningskulturen.

Restaureringsarkitekturens teori og historie
Restaureringsarkitekturens teori og historie er en særlig grundlagsdisciplin der giver en nuanceret forståelse af restaureringsholdninger og -praksis op gennem historien og danner grundlag for en fortrolighed med bygningskulturen forstået som både en del af og et udtryk for dynamiske og komplekse kontekster. Studier i restaureringsarkitekturens teori og historie understøtter den arkitektoniske praksis der er præget af et syn på den eksisterende arkitektur som del af et levende samspil mellem bygning og samfundskultur.

Praksis
Praksis er ugentlige besøg på tegnestuer, forvaltninger, byggepladser og hos producenter.

Kontakt studenterservice

Kontakt studenterservice

Har du spørgsmål til kandidatprogrammet? Kontakt KADK's studenterservice og få vejledning