Om programmet

Programmet er del af designuddannelsens 3-årige bachelorforløb. Læs mere om programmets faglige indhold og opbygning her.

Programmet for Kunsthåndværk - Glas og Keramik lægger i undervisningen vægt på den enkelte studerendes kunstneriske udvikling og udtryk. Programmet er kendetegnet ved at den studerendes materialeudtryk diskuteres historisk, æstetisk, kulturelt, socialt og personligt.

Uddannelsen kombinerer håndværksmæssig kunnen og indgående kendskab til teknik og materialer med  kunstnerisk stillingtagen og kritisk refleksion over egen proces og produkt.

Vores studerende arbejder bredt med kunsthåndværk - glas eller keramik. Fra mindre serieproduktion og samarbejde med virksomheder til konceptuelle unika værker baseret på den studerendes egen kunstneriske udvikling og fortolkning af faget.

Under uddannelsen lægger vi også vægt på tværfaglige samarbejder og vigtigheden af at se sig i sammenhæng med andre aktører, det kan f.eks. være designfirmaer, fabrikker, arkitekter og andre, der kan skabe nye muligheder for kunsthåndværket.

Gennem forskning, ny teknologi og virksomhedssamarbejder udfordrer vi kunsthåndværket og skaber nye perspektiver for uddannelsen.

Fag og indhold

På værkstederne tilegner den studerende sig kendskab til, og færdighed i fagets tekniske, håndværks- og formgivningsmæssige discipliner. Æstetisk og kunstnerisk forståelse, refleksion og kontekstualisering er centrale begreber i diskussioner og vejledninger mellem studerende og lærere.

De studerende lærer gennem projekter trin for trin at indkredse og løse et kunsthåndværksmæssigt problem via research, idéudvikling og målsætning - frem til det færdige produkt. I disse forløb indgår håndværksmæssig træning samt teori, der udvikles og formidles af forskere i samarbejde med lærere og studerende. Dette understøttes af projektarbejderne som integrerende del.

Projekterne kan være selvformulerede og de kan omhandle forløb der sammentænker funktion, form og produktionsapparat til en samlet designløsning i samarbejde mellem eksterne partnere - og projekterne kan omhandle fortælling gennem materialet, eksperiment og bæredygtighed.

Opbygning

Undervisningen tilrettelægges i kurser og projektforløb. I det første studieår og frem mod det selvstændige projekt på 3. semester arbejdes der med klart definerede opgaver, der skal sikre de studerende grundlæggende viden, kompetencer og færdigheder.

I løbet af studietiden vil arbejdsformen løbende stille større og større krav til selvformulering af arbejdsprojekterne, og lærerne vil i den sammenhæng indgå som igangsættere, vejledere og konsulenter.

1. studieår
På 1. studieår er der stor vægt på værkstedskurser, teknik og materiale som grundlag for projekter der omhandler idé, form, funktion og brug i teori og praksis.

2. semester afsluttes med et længere projektforløb, hvor den studerende gennem feltstudier, research, idéudvikling og endeligt produkt løser en selvformuleret formgivningsopgave.

2. studieår
På 2. studieår udbygges og videreudvikles de studerendes teknik, håndværk og metode. Undervisningen orienteres mod den teoretiske, kritiske og kunstneriske baggrund samt om udvikling og æstetisk sans. De studerende arbejder med skala og rum, bæredygtighed, eksperimentet og eksternt samarbejde. Med de håndværksmæssige færdigheder lært på 1. studieår skal de studerende kunne løse et givent stillet og selvstændigt projekt. Der vil i denne periode være større mulighed for eksperimenter og for individuelt at prøve nye grænser.

3. studieår
På 3. studieår udbygges de studerendes praktiske, teoretiske, kunstneriske, idéskabende og kommunikative baggrund for udvikling af en professionel selvstændig holdning. Eksterne samarbejder, og forretningsudvikling er centrale elementer. 

På 3. studieår arbejder de studerende fortrinsvis selvstændigt. Det 6. semester slutter med bachelorprojektet, hvor den studerende selvstændigt, under vejledning, demonstrerer sin specialisering indenfor Keramisk Design samt Glas Design i et eksternt samarbejde.

Kurser

Specifikke værkstedskurser på glas er blæseteknik, støbeteknik, slibning og anden efterbehandling, slumping, fusing, materialelære m.m.

På keramik omhandler kurserne tekniske og håndværksmæssige discipliner, arbejde med fremstilling og behandling af forskellige lertyper, glasurteknik og -prøver, praktisk samt teoretisk glasurkemi m.m.

Kursusforløb omhandler desuden designmetode, teoretiske forløb i kunsthåndværk teori, brugerstudier, form, fænomenologi, formidling, kemi, farve, dekoration, ting-forståelse m.m.

Kurser er mest talrige på første studieår og bliver færre gennem studiet, samtidig med stigende forventninger til graden af de studerendes ansvar for egen læring.

Sprog

Undervisningssproget er hovedsaglig dansk, men der forekommer forløb, hvor der undervises på engelsk.

Mød en studerende - Glas
Mød en studerende - Keramik
Tur i værkstedet - KADK Bornholm

Mød KADK Bornholm

Kontakt studenterservice

Kontakt studenterservice

Har du spørgsmål til optagelse? Kontakt KADK's studenterservice og få vejledning til dit uddannelsesvalg