Om programmet

Programmet er del af konservatoruddannelsens 3-årige bachelorforløb. Læs mere om programmets faglige indhold og opbygning her.

Undervisningsmål

Formålet med bacheloruddannelsen på programmet 'Kunstkonservering' er at give en teoretisk grundviden samt praktiske færdigheder i konservering og restaurering af genstande, der hører under de tre hovedområder maleri på træ, dekorationsteknikker i forbindelse med bygningsinteriør og maleri på lærred.

Fag og indhold

Maleri på træ
Undervisningen i maleri på træ omfatter panelmaleri og polykrom skulptur fra middelalderen og frem.

Maleri på lærred
Undervisning i maleri på lærred og lignende bærende underlag omfatter såvel traditionelt som nyere maleri. Endvidere undervises der i bevaringsproblematikken vedrørende samtidskunst med utraditionelt materialebrug.

Dekorationsteknikker
Undervisningen i dekorationsteknikker i forbindelse med bygningsinteriør omfatter interiørdekorationer i bevaringsværdigt arkitektur, herunder bemalede træinteriør og vægdekorationer.

Teknologihistorie, konservering og restaurering
Inden for hvert af ovennævnte hovedområder undervises der i teknologihistorie (historiske maleteknikker), konservering og restaurering - herunder valg af metoder og materialer, materiale- og nedbrydningslære, analyseteknikker, m.v.

Øvrige kurser og fag
Derudover undervises der bl.a. i fotografisk dokumentation og fotoanalytiske metoder, skriftlig dokumentation, kunsthistorie, konserveringshistorie, konserveringsetik, farveundersøgelser, bygningsundersøgelser, kemi og teknisk museologi.

Undervisningsform

Undervisningen på Konservatorskolen en blanding af undervisning på de respektive programmer og fællesundervisning.

Undervisning på programmerne
Undervisningen på bachelorprogrammerne er tilrettelagt efter de materialegrupper og emner, der typisk hører under de respektive fagområder og er bygget op som kurser af kortere eller længere varighed. Overordnet er undervisningen en ligelig fordeling mellem teori og praktik, hvor der veksles mellem forelæsninger, seminarer, demonstrationer og øvelser. Den skemalagte undervisning suppleres med et antal rapporter samt 2 skriftlige projektopgaver.

Studieåret består af et efterårs- og et forårssemester, hvert på cirka 14 ugers undervisning, der starter hhv. omkring 2. uge i september og 1. uge i februar.

Undervisningen er skemalagt med 18 timers ugentlig lærerbelagt undervisning. Hertil kommer de studerendes eget arbejde, såvel på skolen som hjemme.

Da der er tale om et fuldtidsstudium, må de studerende til enhver tid sikre, at de har mulighed for at møde op alle ugens fem hverdage mellem 9 og 16, hvis undervisningen og andet arbejde kræver dette.

Konservatorskolen forbeholder sig i den forbin­delse ret til at ændre på undervisningens place­ring inden for de angivne kursusuger, hvis dette viser sig nødvendigt.

Undervisningen foregår hovedsaglig i skolens auditorier, værksteder og laboratorier. Lejlighedsvis arbejdes der i forbindelse med projekter på lokaliteter uden for Konservatorskolen. Størsteparten af undervisningen foregår på dansk. Dog afholdes der enkelte kurser og forelæsninger af udenlandske gæstelærere.

Som led i undervisningen arrangeres der i løbet af studietiden rejser og ekskursioner i ind- og udland.  

Med henblik på at opnå yderligere praktisk erfaring og kontakt til museumsverdenen opfordres de studerende til i sommerperioderne at supplere Konservatorskolens undervisning med relevant arbejde på museer, konserveringsværksteder eller lignende.

Fællesundervisning
Konservatorskolens bacheloruddannelse indeholder en række kurser, der er fælles for samtlige programmer:

  • Generel dokumentation
  • Fotografisk dokumentation
  • Almen kemi (eksamensfag)
  • Polymerkemi og opløsningsmidler
  • Præventiv konservering (eksamensfag)
  • Farveteori og farvemåling
  • Formidling og informationskompetence
  • Kulturbevaring
Kontakt studenterservice

Kontakt studenterservice

Har du spørgsmål til optagelse? Kontakt KADK's studenterservice og få vejledning til dit uddannelsesvalg