Om programmet

Programmet er del af konservatoruddannelsens 3-årige bachelorforløb. Læs mere om programmets faglige indhold og opbygning her.

Undervisningsmål

På bachelorprogrammet Kunstkonservering får den studerende en teoretisk grundviden samt praktiske færdigheder i konservering og restaurering af kunstgenstande, der hører under de tre hovedområder af kulturarvsgenstande: maleri på træ, vægmaleri og lærredsmaleri. 

Den studerende vil opnå teoretisk forståelse for materialerne og deres fremstilling, nedbrydningsfænomener og analysemetoder, der knytter sig til deres kontekst. Den studerende får også en praksisbaseret viden i materialeidentifikation, dokumentation, historiske og tidssvarende konserveringsbehandlinger samt optimale præventive opbevaringsforhold.

Den studerende vil desuden opnå kendskab til museologiske arbejdsmetoder, formidling og naturvidenskabelige analysemetoder.

Fag og indhold

Malerier på træ
Vi underviser i fremstilling af og nedbrydningsfænomener for maleri udført på træ, som omfatter panelmaleri og polykrom skulptur fra middelalderen og frem til i dag. Desuden underviser vi i metoder og materialer til konservering og restaurering af malerier på træ.

Vægmalerier
Vi underviser i opbygning, fremstilling og nedbrydningsfænomener af vægmalerier. Desuden underviser vi i metoder og materialer til konservering og restaurering af vægmalerier. 

Lærredsmalerier
Vi underviser i fremstilling af og nedbrydningsfænomener for traditionelle lærredsmalerier  til nyere malerier på lignende bærende underlag.

Teknologihistorie, konservering og restaurering
De studerende undervises i  historiske maleteknikker (teknologihistorie), materiale- og nedbrydningslære, analyseteknikker  og valg af metoder og materialer til konservering og restaurering.

Øvrige kurser og fag
Som en vigtig del af  konserveringen og restaureringen underviser vi også i fotografisk dokumentation og fotoanalytiske metoder, skriftlig dokumentation, kulturhistorie, konserveringshistorie, konserveringsetik, kemi og teknisk museologi.

Undervisningsform

Undervisningen på Konservatorskolen en blanding af undervisning på de respektive programmer og fællesundervisning.

Undervisning på programmerne
Undervisningen på bachelorprogrammerne er tilrettelagt efter de materialegrupper og emner, der typisk hører under de respektive fagområder og er bygget op som kurser af kortere eller længere varighed. Overordnet er undervisningen en ligelig fordeling mellem teori og praktik, hvor der veksles mellem forelæsninger, seminarer, demonstrationer og øvelser. Den skemalagte undervisning suppleres med et antal rapporter samt 1 skriftlig projektopgave.

Studieåret består af et efterårs- og et forårssemester, som starter i henholdsvis september og februar.

Undervisningen er skemalagt med 15 timers ugentlig lærerbelagt undervisning. Hertil kommer de studerendes eget arbejde, både på skolen og derhjemme.

Da der er tale om et fuldtidsstudium, skal de studerende kunne møde op alle ugens fem hverdage mellem 9 og 16, hvis undervisningen og andet arbejde kræver dette.

Konservatorskolen forbeholder sig i den forbin­delse ret til at ændre på undervisningens place­ring inden for de angivne kursusuger, hvis dette viser sig nødvendigt.

Undervisningen foregår hovedsaglig i skolens auditorier, værksteder og laboratorier. Lejlighedsvis arbejdes der i forbindelse med projekter på lokaliteter uden for Konservatorskolen. Størsteparten af undervisningen foregår på dansk. Dog afholdes der enkelte kurser og forelæsninger af udenlandske gæstelærere.

Som led i undervisningen arrangeres der i løbet af studietiden rejser og ekskursioner i ind- og udland.  

Med henblik på at opnå yderligere praktisk erfaring og kontakt til museumsverdenen opfordres de studerende til i sommerperioderne at supplere Konservatorskolens undervisning med relevant arbejde på museer, konserveringsværksteder eller lignende.

Fællesundervisning
Konservatorskolens bacheloruddannelse indeholder en række kurser, der er fælles for samtlige programmer:

  • Almen kemi
  • Bevaringsteori
  • Dokumentation
  • Materialelære
  • Præventiv konservering
  • Praktikophold
Kontakt studenterservice

Kontakt studenterservice

Har du spørgsmål til optagelse? Kontakt KADK's studenterservice og få vejledning til dit uddannelsesvalg