En farvearkæologisk undersøgelse af kineserier i Christian IV's sengekammer på Rosenborg Slot

Navn
Mette Falk Paarup
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Konservatorskolen
Program
Tværfagligt kandidatprogram
År
2015

Dette kandidatspeciale er en undersøgelse af kineserierne, der udsmykker spejlfelterne på væggene i Christian IV´s sengekammer på Rosenborg Slot. Undersøgelsen omfatter en Architectural Paint Research (ARP; På dansk: farvearkæologisk undersøgelse), samt en prøvekonservering af udvalgte spejlfelter. Der er i alt 66 spejlfelter, samt nogle små spejlfelter over dørene. Prøvekonserveringen har fokus på fjernelse af laklag påført under tidligere konserveringer.

Den originale lakdekoration, kineserierne, er fra 1660 og tilskrives med stor sikkerhed den hollandske lakerer De Bray, men allerede i begyndelsen af 1700-tallet gennemførtes en større restaurering af rummets dekorationer af den danske lakerer Carsten Tønder. I kandidatspecialet afdækkes det, at de to metoder, der er benyttet af henholdsvis De Bray og Tønder, er fundamentalt forskellige.  Gennem årerne er kineserierne blevet underlagt konserveringer og restaureringer med metoder, der resulterer i, at de i dag fremstår som forskelligt udseende typer.

På baggrund af den visuelle analyse kategoriseres spejlfelterne i 5 forskelligt udseende typer med forskellige konserveringsfaglige udfordringer i forhold til afrensning af sekundære laklag. Dette betyder, at der ikke kan anvises én konserveringsmetode, der kan anvendes på alle spejlfelter i rummet. På baggrund af analyserne konkluderes det i stedet, at hvert spejlfelt skal underlægges særskilt analyse før valg af konserveringsmetode. Der anvises dog 3 forskellige metoder, der  med overvejende sandsynlighed kunne give et solidt udgangspunkt for en egentlig konservering på baggrund af en indledende kategorisering af det enkelte spejlfelt i en af de 5 typer.

Emneord:
Lak, Kineserier, afrensningsmetoder, agarosegel 

Abstract
This thesis is a study of the Japanning that decorates the mirror fields on the walls of Christian IV's bedchamber at Rosenborg Castle. The study includes an Architectural Paint Research (ARP) and a pilot conservation of selected mirror fields. In total there is 66 mirror fields, and some small mirror fields over the doors. The pilot conservations focuses on removal of lacquer layers applied during previous conservations.

The original lacquer decorations, the Japanning, is from 1660 and is with great certainty attributed to the Dutch lacquerer De Bray, but already in the early 18th Century the decorations undergo a major restoration by the Danish lacquerer Carsten Tønder.  In the thesis it is uncovered that the two methods used by De Bray and Tønder are fundamentally different. Throughout the years the Japanning has undergone conservations and restorations with methods that today results in the Japanning appearing as visually different types. 

Based on the visual analyses the mirror fields are categorised in 5 types with different appearance posing different conservation challenges with regards to the secondary layer of lacquer. This means that a single method for conservations of all mirror fields in the room cannot be provided. Rather, based on the analyses it is concluded that each mirror field must be subject to individual analyses before choice of conservation method. However, three different methods are suggested as solid point of departure for actual conversation method depending on an initial categorisations of the individual mirror field in one of the 5 types described above. 

Keywords:
Lacquer, Chinoiserie, cleaning methods, agarose gel