Forundersøgelse: Implementering af Integrated Pest Management på Zoologisk Museum under Statens Naturhistoriske Museum

Navn
Sidsel Marie Willemann
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Konservatorskolen
Program
Tværfagligt kandidatprogram
År
2015

Dette speciale omhandler museal skadedyrsbekæmpelse ved hjælp af integrated pest management (IPM). Nærmere bestemt er specialet en forundersøgelse af hvilke fokusområder, der bør holdes for øje i forbindelse med en eventuel implementering af IPM på Zoologisk Museum under Statens Naturhistoriske Museum.

I specialet er relevante emner derfor gennemgået på baggrund af litteraturstudier, som efterfølgende er sammenholdt med de faktiske forhold på Zoologisk Museum. Denne sammenligning udmunder i et forslag til, hvordan en implementering af IPM kan gribes an på netop Zoologisk Museum.

Emneord:
IPM, Statens Naturhistoriske Museum, Zoologisk Museum, skadedyr, skadedyrsbekæmpelse, museum, klannere, møl.

Abstract
This Master’s thesis is about pest control in museums by means of integrated pest management (IPM). More precisely it is a preliminary investigation into what focus should be held regarding a potential implementation of IPM at the Zoological Museum under the Natural History Museum of Denmark. In the thesis the subjects of main focus are examined on the basis of literature studies compared with actual conditions at the Zoological Museum. This study results in a suggestion of how an implementation can be handled at the Zoological Museum.

Keywords:
IPM, Natural History Museum of Denmark, Zoological Museum, pests, pest control, museum, dermestids, moths.