Glimåkra folkhögskola - Transformation och Addition

Navn
Emma Nilsson
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
År
2015

INTENTION
1959 grundades Glimåkra folkhögskolan i en prästgård från 1700-talet i Skåne. Sedan grundandet har skolan växt och man upplever idag, liksom man gjort vid flera tidigare tillfällen, att man saknar lokaler. Prästgården utgör både byn och skolans geografiska, historiska och sociala mittpunkt.

Intentionen med mitt projekt är att möjliggöra ett bevarande av landskapet omkring prästgården samtidigt som man möter skolans behov i form av nya lokaler. Intentionen är även att sprida kunskap om värdet av landskapet ibland lokalbefolkningen. Detta genom att öppna upp skolområdet och välkomna till ett offentligt bibliotek. Uppgiften består av tre delar; En transformation, en restaurering och en addition.

GLIMÅKA BY
Jag lämnar Köpenhamn och kliver ombord på ett tåg mot Glimåkra.
Jag stiger av på Storgatan och skymtar den vita kyrkan längre fram. Glimåkra genomflyts av två åar samt utgörs till största delen av skogar och mossar. Byns centrum ligger längs Storgatan och består av kyrka, park, bibliotek, frisör, bank, restauranger, församlingshem och butiker. Glimåkra har idag 1400 invånare. Byggnader markerade med rött ägs av Glimåkra Folkhögskola.

1/6
TÅGRESA FRÅN KÖPENHAMN TILL GLIMÅKRA
BUSSTATION GLIMÅKRA
PARK OCH KYRKA
OFFENTLIGA BYGGNADER ÄR MARKERADE MED BLÅTT
BYGGNADER MARKERADE MED RÖTT ÄGS AV GLIMÅKRA FOLKHÖGSKOLA
FOTOGRAFI GAMLA PRÄSTGÅRDEN

SKOLANS BYGGNADER
Jag börjar min vandring genom skolområdet med att besöka gamla prästgården som är bygd likt en herrgård med huvudbyggnad, flyglar och ladugård...

1/7
GAMLA PRÄSTGÅRDEN MED FLYGLAR
FÄHUSET MED EXISTERANDE PASSAGE
ADMINISTRATION OCH SKOLHUS
ELEVBOSTÄDER
ELEVBOSTÄDER
ELEVBOSTÄDER
BARACKER OCH GYMNASTIKSAL

LANDSKAPET
Det var en gång en prästgård, rödmålad med vita dörrar, dit en allé ledde från kyrkan. Välkrattade stigar välkomnade besökaren. Framför det gamla huset syntes en rundel med rosor. Ett stort träd gav en välbehövlig svalka och en stark doft av jasminer och blommande lindar mötte besökaren. Så vill vi gärna minnas den idyll som vi läst om och kanske minns från vår barndom. Prästgårdskulturen var berömd, en sällsam mötesplats för litteratur, lärdom, trädgård och vetenskap.

1/6
PRÄSTGÅRDEN 1940
KULTURRESREVAT
TRÄDGÅRDENS ELEMENT; ALLÉN, RUNDELN, KÖKSTRÄDGÅRDEN, PARKEN
EXISTERANDE ANKOMST
BEVARAT FRÅN 1800-TALS TRÄDGÅRDEN; EKAR, STENGÄRDEN, ALLÉ OCH PARK
DEN FRAMTIDA ANKOMSTEN ÅTERSKAPAR HIERARKIN MELLAN FRAMSIDA OCH BAKSIDA. JAG ÅTERSKAPAR ÄVEN SYMMETRIN I TRÄDGÅRDEN.

SUBTRAKTION AV EXISTERANDE BYGGNADER

1/5
UNDERVISNINGEN ÄR IDAG UTSPRIDD ÖVER 6 OLIKA BYGGNADER
PASSAGE OCH BARACKER RIVS NER
UNDERVISNINGEN SAMLAS I SKOLHUSET SOM ADDERAS MED EN VÅNING
GAMLA PRÄSTGÅRDEN TRANSFORMERAS TILL BIBLIOTEK OCH FÄHUSET RESTAURERAS TILL AUDITORIUM
TVÅ GÅRDSRUM ETABLERAS - ETT OFFENTLIGT OCH ETT PRIVAT

TRANSFORMATION AV GAMLA PRÄSTGÅRDEN
Jag går igenom grinden i gärdet, passerar husets gavel och fortsätter fram till verandan. En grupp trädgårdsmöbler har placerats på terrassen. En klätterväxt har klängt sig fast i husets träbeklädnad.
Huset har en putsad sockel med en svag relief av underliggande natursten.
Interiört är mång av husets delar original; de små fönstren mot syd, ett plankgolv på andra våningen samt smidda beslag och handtag i samtliga dörrar.

1/15
ALBUM BYGGNADENS KARAKTÄR
ANKOMST
EXISTERANDE FÖRHÅLLANDE - BOTTENVÅNING
VÄGGAR MARKERADE MED RÖTT RIVS NER
FRAMTIDA FÖRHÅLLANDE - BOTTENVÅNING, VÄGGAR MARKERADE MED BLÅTT ÄR NYA
EXISTERANDE ANKOMST
FRAMTIDA ANKOMST
LINOLEUMSMATTAN I SAMTLIGA RUM TAS BORT SÅ ATT TRÄGOLVET ÅTER BLIR SYNLIGT
EXISTERANDE SITUATION - SAL
FRAMTDA SITUATION - SAL SOM BIBLIOTEKSRUM
EXISTERANDE FÖRHÅLLANDE - ANDRA VÅNINGEN
VÄGGAR MARKERADE MED RÖTT RIVS NER
FRAMTIDA FÖRHÅLLANDE - ANDRA VÅNINGEN, VÄGGAR MARKERADE MED BLÅTT ÄR NYA
DETALJ: VÄGG MÖTER FAST BOKHYLLA - BOTTENVÅNING
TILL SKOLAN RITAS EN STOL UTIFRÅN TRE KRAV; STAPLING, POLSTRING OCH ATT DEN KAN HÄNGAS PÅ EN BORDSKANT

RESTAURERING AV FÄHUSET
Fähuset gränsar till ett skogsområde i syd. Byggnaden har tunga fasader murade av natursten. Gavlarna är beklädda med en rödmålad träpanel. Valv har murats igen, en port har ersatt med fönster och dörr och en av dörrarna saknar både handtag och gångjärn. Ett flertal fönster täcks av papp eller annan bråte.

1/9
ALBUM BYGGNADENS KARAKTÄR
KONTRUKTION EXISTERANDE FÖRHÅLLANDE
EXISTERANDE FÖRHÅLLANDE. BYGGNADENS FASADER MOT NORR OCH SYD SAMT BYGGNADENS INTERIÖR TALAR TRE OLIKA SPRÅK.
EXISTERANDE FÖRHÅLLANDE - BOTTENVÅNING
VÄGGAR MARKERADE MED RÖTT RIVS NER
FRAMTIDA FÖRHÅLLANDE
INTERIÖR - AUDITORIUM
ETT LJUST RUM FÖR FÖRELÄSNINGAR OCH UTSTÄLLNINGAR - ETT MÖRKT RUM FÖR TEATER
EXTERIÖR MOT SYD

ADDITION AV SKOLHUSET
Skolbyggnaden är uppbyggt efter ett grid på 120*120 cm. Byggnadens fasader, innerväggar och fönster placerar sig efter gridet. Byggnaden består av entré, matsal, klassrum, upphållsrum och kontor.

Byggnaden adderas med en våning. Nya väggar och kupor i tak förhåller sig till gridet.
Det nya taket får samma lutning som fähuset, som byggnaden gräsnar till.
Additonen ger skolan 400 kvm nya undervisningslokaler.

1/9
EXISTERANDE FÖRHÅLLANDE - BOTTENVÅNING
VÄGGAR MARKERADE MED RÖTT RIVS NER
FRAMTIDA FÖRHÅLLANDE - BOTTENVÅNING
TAKKONSTRUKTIONEN LYFTS AV
BYGGNADEN ADDERAS MED EN VÅNING SOM VILAR PÅ BETONGDÄCKSELEMENT
EXISTERANDE FÖRHÅLLANDE
FRAMTIDA FÖRHÅLLANDE - TAKET FÅR SAMMA LUTNING SOM FÄHUSETS OCH BEKLÄS MED PANNTAKPLÅT. FASADEN SKURAS MED EN TUNNPUTS.
DETALJ AV KUPAN
INTERIÖR - KLASSRUM ANDRA VÅNINGEN