Ringön – open source

Navn
Carl Bergström
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
Program
Arkitektur, Rum & Tid
År
2017

 

Projektet, en open source verkstad för digitalt och fysiskt skapande, inskriver sig på industriområdet Ringön i Göteborg. I övergången mellan by och landskap, avveckling och utveckling. En samlingsplats som förhandlar ett möte mellan byen och den digitala fabrikationen. Där verkstaden vill diskutera delning och produktion i relation till en hållbar utveckling.

 

Intention

Intentionen för projektet är att skapa ett mötessted mellan digitalt och fysiskt skapande. Inom ramen för en arkitektur som placerar sig i en overgang mellan by och landskap, fortiden och framtiden. Att skriva in sig i en kontext i förändring och skapa något nytt utan att den existerande identiteten går tabt. Där jag arbetar med ett stort utsnitt kring siten och de fält, strukturer och förbindelser der markerar sig.

Projektet vill diskutera vad det finns för förutsättningar för ett fysiskt mötessted att existera i relation till den digitala världen. Om hur den moderna teknologin, med både digital och fysisk närvaro, kan mötas och ramas in av en rationell och flexibel arkitektur. Med programmet, en open source verkstad, vill projektet även öppna en diskussion kring delning och produktion i relation till en hållbar utveckling. 

Program

Vi lever i en tid av teknologisk revolution som ger upphov till en stor kulturell, social och ekonomisk transformation. Programmet vill samla denna revolution i en plats med rum för digitalt och fysiskt skapande. En open source verkstad för både privata verksamheter och för offentligheten. Där båda delarna kan bruge maskiner och teknik såsom 3D-printers, CNC-fräser och virtual reality, för att skapa och lära sig. Open source är en notation som kommer från datorvetenskapen om att dela programvara och kod.

Jag har tagit utgångspunkt i FN’s världsmål nr. 9 och 12 som handlar om industri, innovation, hållbar konsumtion och produktion. Programmet förhandlar ett möte mellan byen och den digitala fabrikationen. En samlingspunkt där teknisk utveckling och produktion samarbetar för både lokal och global hållbarhet.

Programmet framträder i två komponenter, kärnan och externa, som i diagrammet tegnar fram en karaktär som genom signaturer visar sina särliga drag. En helhet som förmedlar programmet som ett maskineri av processer.

1/3
Kärnan – den kompakta kroppen som hantera maskineriet med logistik och teknik inom byggningen.
Externa – hanterar den öppna strukturen som fördelar programmet och kopplar sig på kontexten.
Sammanvävning – De två sammanvävs till programmet som verkar för att binda ihop kroppen till en sammanhängande sekvens.

Göteborg

Projektet skriver in sig i Göteborg, Sveriges näst största by. Som växt fram till följd av en stark industri med fokus på handel och en stor havn. Byen är byggd kring floden Göta Älv som idag delar upp den i en nordlig och sydlig del. Byens kompakta centrum placerar sig på den södra sidan medan den norra karaktäriseras av stora havn- och industriområden. En uppdelning som gjort Göteborg dåligt sammankopplat och lett till en stor segregation mellan byens forskellige bydelar. 

Göteborg är i en omdannelse-process där en stor satsning inför byens 400-års jubileum år 2021 är igång. Där man bland annat vill transformera flera av de gamla industriområdena till boliger så att de blir en del av bylivet. För att försöka koppla samman norra och södra byen. 

1/4
Göteborg längs Göta älv med Läppstiftet i bakgrunden
Byens framväxt
Visionsbild Göteborg för åren: 2021, 2028 och 2035

Ringön

Ringön, som idag ikke längre är en ö, opstod baseret på behovet for at udvide havnen i Göteborg. Det byggdes som ett artificiellt landskap i vandet  och placerar sig norr om Göta älv tätt på centrala byen men med dåliga förbindelser till den. Det är ett stort industriområde med lav bebyggelse av en provisorisk karaktär.

En masterplan har utvecklats för flera av industriområdena norr om Göta Älv som till vissa delar är igång med att byggas. För Ringön finns det än så länge ingen fastställd plan utan bara intentioner. Där kommunens tanke är utvecklingen ska ske långsamt och organiskt för att behålla Ringöns karaktär.

1/5
Ringön idag
Ringön genom historien
Framtida masterplan för området
Området som ett fält i förändring

Jag bruker tegningen som ett verktyg för att framkalla projektet. Jag ser på utsnittet över Göta Älv med centrala byen och Ringön som ett fält i förändring. Ett fält som spänner över älven genom en inramning, överlappning och sammankopplingar. Genom tegningen träder områdets struktur, indelning och hierarki fram som jag ser som ett överordnande system för hur projektet börjar väva sig in i kontexten. Ett system som följer med ner till mitt lokala tillägg.

 

Site

Siten för projektet placerar sig i sydvästra hörnet av Ringön emellan den nya bydelen och det gamla industriområdet i skiftet mellan fortiden och framtiden. Siten är idag upplag för grus och gatsten. Med flera forkselige verksamheter runtom. Det är ett opent landskap som har manipulerats över tiden genom att expandera i omgångar ut mot vandet.

Rumsliga och programmatiska undersøgelser

Genom ett arbete med modeller har jag undersökt rumsliga och programmatiska fenomen, så som uppskärning, sammansättning och fördelning, i relation till mitt projekt. Utifrån siten har jag bearbetat ett fält som har manipulerats för att undersöka hur det artificiella landskapet kan brukas. Jag har konstruerat forskelige komponenter utifrån programmatiska fenomen och sett på hur delarna kan skapa ett möte och utveckla ett skifte mellan det kompakta och det öppna. Därefter har jag sett på hur komponenterna och fältet kan sättas samman med konstruerandet av en ram, som spänner in en struktur. En antydan till en fördelning i byggningskroppen. Där undersökelsen vänds tillbaka till kontexten där en byggnadskropp börjar fläta sig in på siten.

1/4
Det manipulerade fältet
Komponenter
Ramen som spänner in strukturen
Överlappningar, uppskärning och öppningar

Indskrivelse

En kropp kopplar sig på sitens öppna landskap och traekker det in. Där en öppen och skiftande plats sträcker sig ut från kroppens långsida ut mot vandet där byen får träda in. En offentlig plats för publika aktiviter som blir till ett oformellt rum. Kroppen definieras av två kärnor som distribuerar programmets funktioner och flow runtom om sig.

För att ta upp det maskineri programmet håller inrättas ett mer rigitt och rationellt grid. Från gridet reser jag en struktur som spänner in de kärnor och de öppna rummen runtom sig. Byggningen söker en karaktär som positionerar sig mellan dåtid och framtid för att ge uttryck åt områdets overgang. Likt en kapsel med ett skal som efterliknar karaktären av de omgivande industribyggningarna. Byggningen framträder som en transparent kropp som projicerar ut de aktiviteter som pågår inne i den. Placerat i ett öppet landskap, som är emellan att vara bebott av sin nuvarande funktion och till att bli en framtida nod i byen.

1/6
Kroppens inflätning på siten
Kroppens inflätning på siten – axonometri
Gridet inrättas
Strukturen reser sig
Byggningens placering
Situationsplan
Vy mot multihall
Plan 1
Entréplan
Längdsnitt A
Tvärsnitt B
Tvärsnitt C
1/2
Fasader mot norr och syd
Fasader mot väst och öst
Vy från entré & vy mot auditorium
I 2017-19 satser KADK på FN’s verdensmål
Det afspejler sig i forskning, undervisning og afgangsprojekter. Dette projekt har forholdt sig til følgende FN-mål:
Industry, innovation and infrastructure (9)
Responsible consumption and production (12)

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand