VANDBRUG - Havhaver ved Lammefjorden

Navn
Sara Lindberg Rasmussen
Uddannelsesgrad
Kandidat
Skole
Arkitektskolen
Program
Kulturarv, Transformation og Restaurering
År
2018

 

INTENTION

 

Projektet “Vandbrug” tager udgangspunkt i de funktionstømte bygningsdele af Audebo Pumpestation, hvor der etableres et sted for havhaver. 

Det nye program forlænger dyrkningen af naturens ressourcer i Lammefjorden, hvor relationen mellem land, vand og menneske er i fokus. 

 

ODSHERRED MED MARKERING AF LAMMEFJORDEN SAMT PUMPESTATIONEN

 

 

 

STED

 

Lammefjorden i Odsherred et sted, og et landskab med en særlig historie: Da fjorden i slutningen af 1800 tallet blev delt i to og den ene del tørlagt, var det med ønsket om at etablere landbrug. Siden da har man på den tørlagte fjordbund dyrket de kendte Lammefjordsgulerødder og kartofler. 

På grænsen mellem land og vand ligger Audebo Pumpestation. De eksisterende bygningsstrukturer bærer præg af både tid og funktion. Det er et anlæg af funktionsbestemte bygninger, som holder Lammefjorden tør. Den klare tilknytning til fjorden har været inspiration til at omdanne pumpestationens bygninger og skabe et sted for havhaver.

Stedets kulturhistorie, byggeskik og landskabet har informeret projektet, som skaber rammer for lokal aktivitet, vidensdeling og en fødevareproduktion, som bidrager til en bæredygtig akvakultur. 

Jeg er blevet fascineret af de kontrastfyldte forhold mellem det klare funktionsbestemte anlæg og de naturskønne omgivelser.

SITUATIONSPLAN
Havhaver har - som nyttehaver på land - et socialt aspekt integreret i sig.
FREMTIDIGE FORHOLD
EKSISTERENDE FORHOLD

PROGRAM

FREMTIDIG BRUG

Projektet har forudsat en transformation, restaurering og reparation af eksisterende bygninger samt en addition. Programmet er 3-delt og indeholder:

- Et sted til fremstilling

- Et sted til formidling 

- Et sted til forarbejdning

Fremstillingen er selve dyrkningen af tang og muslinger. Den kommercielle fremstilling består i forberedelser i laboratiorium, udhæng af net i fjorden, vedligeholdelse og pasning af de spiselige afgrøder damt høst heraf. I skoletjeneste-regi og for lokale brugere af havhaverne er det ligeledes udsætning af net, pasning og høst fra de hængende kystnære havhaver ved Pumpestationen. 

Formidling på stedet henvender sig til studerende og forskere, som indgår i produktionen til dagligt eller som bruger stedet som feltstation. For besøgende skoleelever og lokale skal forelæsninger og undervisning om havets økosystemer, fødevare og akvakultur ske i forelæsningssalen og undervisningslængen.

Forarbejdning: Tang og muslinger kan tilberedes på mange måder. Fra produktionslængen renses og pakkes høsten. Før råvarene sendes afsted  til restauranter, kan de røges eller vindtørres i tørreladen. Lokale brugere og skolejeneste tilbereder deres egen høst i fællesskab på stedet. Maskinsalen omdannes til skolekøkkener med langborde til sammenkomster og fællesspisning. 

PRODUKTIONSLÆNGE - NY BYGNING (ADDITION)
PLAN - PRODUKTIONLÆNGE & UNDERVISNINGSLÆNGE
TANG TØRRELADE MED RØGEOVN
PLAN, SKOLEKØKKEN OG CAFÈ - TRANSFORMATION
Gårdsplads
SNIT GENNEM TANG TØRRELADE - FACADE OPRINDELIGT KEDELHUS
SNIT GENNEM OPRINDELIGT KEDELHUS - FACADE TANG TØRRELADE
MODELFOTO - oprindeligt kedelhus
MODELFOTO - undervisningslænge
MODELFOTO - produktionslænge
MODELFOTO - tørrelade

HAVHAVER

EN BÆREDYGTIG FØDEVAREPRODUKTION

Havhaver er nyttehaver under vand, hvor spiselige dyr og planter fra havet dyrkes og høstes i større eller mindre skala. Der findes en uudnyttet ressource i de danske have - ved havhaver kan vi dyrke fødevare og bidrage til en sund akvakultur.

I de danske farvande findes mange typer tang- og muslingearter, og fælles for de fleste er, at de er spiselige. Tang og muslinger kan dyrkes på liner i saltvand. 

 Havhaver udnytter havets potentiale som spisekammer. Denne form for fødevareproduktion er et aktuelt og bæredygtigt alternativ til landbrug med kødkvæg, da det ikke forårsager noget methanudslip. Tang og muslinger har en rensende effektpå havet, da de lever af at optage kvælstof og fosfor fra vandet - på den måde kan de hjælpe til at forebygge iltsvind.

Den nye funktion rummer dels et kommercielle havhaver med en mindre fødevareproduktion, dels havhaver med interesse , som henvender sig til skoleelever og lokale. 

Ligesom nyttehaver på land, har havhaver et socialt aspekt integreret i sig. Stedet skal danne de fysiske rammer for læring om havets økosystemer, kendskab til havet som lokalt spisekammer, og med sin egenproduktion skal det være katalysator for øget lokal aktivitet.

ILLUSTRATION - STEMNING UNDER VAND

De eksisterende bevaringsværdige bygninger på stedet og havets dyr og planter været inspirerationskilder i projektet. 

En registrering af disse gennem foto, skitsering og illustration har været retningsgivende for de tilføjede bygningers placeringer og formsprog. 

I 2017-19 satser KADK på FN’s verdensmål
Det afspejler sig i forskning, undervisning og afgangsprojekter. Dette projekt har forholdt sig til følgende FN-mål:
Sustainable cities and communities (11)
Responsible consumption and production (12)
Life below water (14)

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand