Rektorat og ledelse

KADK ledes af rektor. Rektor refererer til KADK's bestyrelse, der igen er ansvarlig over for Uddannelsesministeren. Rektoratet, der består af rektor Lene Dammand Lund og prorektor Svend Lawaetz, varetager den øverste daglige ledelse af KADK.

Rektor
Den daglige ledelse varetages af rektor inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat. Den øvrige ledelse varetager sine opgaver efter bemyndigelse fra rektor.

Prorektor
Prorektor er stedfortræder for rektor og hovedansvarlig for KADK's samlede økonomi, forretningsudvikling, efter- og videreuddannelse samt har det ledelsesmæssige ansvar for KADK's administrative ledere, hvis enheder understøtter KADK's kerneaktiviteter. Se oversigt over administrative enheder.

Fagledere 
KADK har tre fagledere som har det overordnede ansvar for de respektive uddannelser. De udfolder KADK’s strategi på uddannelsesniveau i samarbejde med de pågældende institutledere, de repræsenterer de respektive skoler udadtil og er kvalitetsansvarlige for deres uddannelser. Faglederen refererer til rektor.

Institutledere
KADK's institutledere refererer til rektor og faciliterer ledelsesprocesser og dialog med KADK's 6 institutters medarbejdere og studerende. Institutlederne koordinerer deres aktiviteter med de retningslinjer, der udstikkes af faglederen på skoleniveau. 
 
Institutlederen har personaleledelsen af instituttets medarbejdere og er ansvarlig for organisering af instituttet samt  udvikling af forsknings-, udviklings-, praksis- og uddannelsesmiljøet samt planlægning og fordeling af arbejdsopgaver, driftsbudget og sikring af personale- og talentpleje.

Strategisk ledelse

Strategisk ledelse er overordnet ansvarlig for KADK’s samlede portefølje af strategiske udviklingsprojekter og drøfter emner der danner baggrund for bestyrelsens arbejde. Deltagere: Rektor, prorektor, fagledere, forskningsleder, økonomichef, kommunikationschef, IT-/campus-chef.

Institutledelsen
Institutledelsen drøfter forhold vedrørende forskning og undervisning som går på tværs af KADK. Møderne fungerer samtidig som et forum for gensidig orientering og inspiration for institutledere, bl.a. i forhold til ledelsesudvikling. Deltagere: Rektor, fagledere, institutledere, forskningschef, forskningsadministrationschef og studiechef.

Administrativ ledelse
Den administrative ledelse drøfter forhold på tværs af KADK’s aktiviteter. Møderne fungerer samtidig som et forum for gensidig orientering og inspiration. Deltagere: Prorektor og cheferne for de administrative enheder.