Samfundsløftet

Blogpost af
Lene Dammand Lund
Dato
09.03.2016

Der er brug for nye løsninger på den historisk store opgave vi har fået med at reducere studenterantallet, samtidig med at der skæres dybt i bevillingerne - på KADK tager vi ansvar for at finde de løsninger, som svarer både på kortsigtede konkrete behov og langsigtede samfundsudfordringer. 

I sidste uge var en gruppe af KADK’s medarbejdere samlet til en salon med oplæg fra alle institutter. Samtalen var et af flere arrangementer, som kick-starter en bred dialogproces på KADK. Der er brug for nye løsninger på den historisk store opgave vi har fået med at reducere studenterantallet, samtidig med at der skæres dybt i bevillingerne. Fremover skal vi også kunne dokumentere et finmasket, internt kvalitetsstyringssystem samt tage medansvar for dimittendernes første job på arbejdsmarkedet.

Så omfattende en opgave kalder på fælles løsninger, og dem har vi nu sat os for at finde. I løbet af processen vil der ude i studieprogrammerne blive stillet konkrete spørgsmål om, hvordan vi får dimittenderne hurtigere i arbejde og hvordan vi bedst får ressourcerne til at slå til. På workshops vil de mange ideer efterfølgende blive koordineret til mere sammenhængende scenarier.

Kandidater der skaber værdi
På salonen løftede vi blikket og udvekslede holdninger til hvilke værdier vores kandidater i fremtiden skal tilføre det danske og internationale samfund. Det gjorde vi for at sikre at vi i den handlingsplan, der skal laves for at bringe KADK i mål, ikke taber vigtige værdier undervejs. Vi skal både løse opgaven med at få dimittenderne hurtigere i arbejde, og så skal vi også fortsat uddanne arkitekter, designere og konservatorer, som løser samfundsopgaver, der ikke udelukkende kan måles i beskæftigelse og økonomisk værdiskabelse. Vi skal have disse to mål til at gå hånd i hånd. Men det kræver at vi bliver bedre til at fortælle, hvad den samfundsmæssige værdiskabelse handler om. 

Samfundsløftet

De fleste kender lægeløftet, som handler om at lægen, til gengæld for sit betroede hverv, forpligter sig til at arbejde for samfundets og sine medmenneskers gavn. Færre er klar over, at KADK’s kandidater har et tilsvarende samfundsløfte. Når konservatoren løser en opgave, får man en ansvarlighed for vores fælles kulturarv med i købet. Arkitekten løser måske en konkret bygningsopgave for en bygherre, men tager samtidig et ansvar for, hvordan den passer ind i byen og for, hvordan den giver mening i et hundrede årigt perspektiv.Designeren tænker på samme måde velfærdssamfundets værdier ind i objekter og processer.

Løsninger - og lidt til
KADK’s kandidater tager med andre ord ansvar for at finde løsninger, som svarer både på kortsigtede konkrete behov og mere langsigtede samfundsudfordringer og værdier, som for eksempel bæredygtighed. Arkitekterne og designerne tilfører, med deres individuelt modnede kunstneriske kompetencer, disse løsninger en yderligere værdi både i beslutningsprocessen og det færdige produkt. Det handler om, at de giver form og visualiserer løsninger. Ved at byde ind med en personlig vision kvalificerer de spørgsmålet om, hvad der er den rigtige løsning. Det sker for eksempel i arkitekt- og designkonkurrencer, hvor besvarelsen altid rummer mere end programmet spørger om. Denne arbejdsmetode, hvor spørgsmål og svar spidses til gennem konkrete løsningsforslag er yderst effektiv i en verden, der er kompleks og under hastig forandring.

Jeg kunne ønske mig, at vi sammen med branchen udbreder kendskabet til – og bliver endnu bedre til at kapitalisere den unikke værdi en kunstnerisk reflekteret praktiker tilføjer produkt og beslutningsproces. Det er nok ikke hele denne værdi der kan kvantificeres, og derfor er det nødvendigt, at kandidater, forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed bidrager til at tydeliggøre den på alle tænkelige måder. Det vil utvivlsomt gavne erhvervsliv og virksomheder og på sigt være med til at sænke dimittendledigheden.

KADK viser vejen
Som det blev fremhævet på salonen står vi på et solidt fundament og der er tegn på, at også vores kandidaters samfundsengagement i højere grad vil blive efterspurgt. I virksomheder og offentlige institutioner er der stadig større opmærksomhed på Corporate Social Responsibility (CSR) og Dansk Industri har for nylig været ude og pege på at der skal flere designkompetencer ind i virksomhederne, hvis de skal fortsætte med at være konkurrencedygtige. Designmetoden er i stigende grad efterspurgt.

Salonen viste at alle på KADK er parat til at vise vejen for branchen, når det handler om i højere grad at få samfundsløftet og de (kunstneriske) refleksive praktikere helt frem i lyset. Forårets dialogproces mellem medarbejdere og studerende vil vise veje for præcis hvordan vi gør det.

 

4 Kommentarer
Skrevet af
22.03.2016
Lene Dammand Lund
Kære Jette,
Tak for din kommentar. Jeg er helt enig i, at det er vigtigt at rådføre sig med aftagerne – for i den sidste ende er det aftagerne, der bliver arbejdsgivere for størstedelen af vores kandidater, hvad enten vi taler konservatorer, arkitekter eller designere. De kompetencer som efterspørges ude i erhvervene skal vores kandidater naturligvis være i besiddelse af, når de forlader KADK med et eksamensbevis – og lidt til. Jeg er klar over at nogen sidder med en opfattelse af, at KADK har været lukket om sig selv – og det arbejder vi hårdt på at ændre. Som en ansvarlig uddannelsesinstitution orienterer vi os naturligvis mod den omverden, vi er en del af – og som vores kandidater skal være med til at understøtte og løfte. Jeg synes allerede at vi gør en hel del for at lytte til brancherne: Vi har bl.a. tre velfunderede og fagligt tunge aftagerpaneler, som holder os på sporet med hensyn til, hvad der efterspørges ude på tegnestuerne og i virksomhederne. En stor del af vores lærerkræfter bruger ca. halvdelen af deres tid på at undervise, og arbejder i praksis ved siden af og bringer på den måde omverdenens krav direkte ind i de studerendes optik. Vi har også netop fået lavet en omfattende omverdensanalyse, hvor fagfolk, politikere og brancheinteressenter har givet os værdifulde input til, hvordan vi kan gøre det endnu bedre i forhold til at forberede vores kandidater på mødet med erhvervslivet. Du har en vigtig pointe – og vi bestræber os hårdt på at gøre det endnu bedre i fremtiden.
Mvh.
Lene Dammand Lund
Skrevet af
22.03.2016
Lene Dammand Lund
Kære Henrik,
Tak for din kommentar. Du har bestemt en vigtig pointe i, at vi ikke skal uddanne unge mennesker til arbejdsløshed. På KADK er det en af vores fremmeste ambitioner at vores dygtige kandidater kommer hurtigt i arbejde, og jo bedre deres kvalifikationer er tilpasset det arbejdsmarked der venter, jo nemmere bliver det for dem. Det arbejder vi kontinuerligt på at blive endnu bedre til end vi allerede er – både for vores kandidaters og for samfundets skyld. I arkitektuddannelsen vægter vi samarbejde mellem faggrupper højt – for jeg er fuldstændig enig i at det er meget vigtigt at kunne arbejde sammen på tværs, når man skal udøve sit fag på en arbejdsplads.

Mvh

Lene Dammand Lund
Kommentér her