Strategi

KADK’ bestyrelse vedtog i 2012 en levende vision og ny strategisk ramme for KADK's aktiviteter under overskriften ”Kandidater og Viden, der former fremtiden”. Hvor visionen beskriver den fremtid, vi ønsker at skabe, så anviser strategien, hvordan vi kommer derhen. Fokus er på vores kandidater og på tre centrale vidensdomæner, og det opsummeres i strategien.

Vi vil styrke kandidaternes internationale og faglige profiler med en tilgang baseret på videnskab, kunst og praksis. Vi vil udvikle rammer, der fremmer koblingen mellem de tre vidensdomæner.

Strategien udfolder vi i 11 strategipakker, som i 2013-15 skal styrke vores DNA – videnskab, kunst og praksis – og skabe de allerbedste rammer for de processer der sikrer, at vi fortsat uddanner kandidater og genererer viden i verdensklasse.

 

Videnskab
Styrket kernefaglighed og tværdisciplinær synergi i en international kontekst

1 - Styrket kernefaglighed og robuste forskningsmiljøer
 • Udvikle og implementere model for øget forskningsaktivitet/kunstnerisk udvikling for at skabe større kritiske masser i fagmiljøerne. 
 • Generelt kvalicere forskning og udviklingsarbejde med afsæt i bl.a. forskningsevalueringer.
2 - Tværdisciplinær synergi ved ny viden med alliancer
 • Udvikling af ny viden og kandidat- program mellem KADK’s skoler.
 • Koordinering af forsknings- indsatser med andre relevante institutioner.
 • Udvikling af ny viden og uddannelsesforløb med relevante institutioner.
3 - International viden og kompetencer
 • Flere KADK-studerende på udveksling i udlandet.
 • Udvikle KADK's internationale programmer.
 • Flere internationalt orienterede undervisere.
 • Flere internationale betalings- studerende.

Kunst
Skærpet kunstnerisk profil og kulturbærende forpligtelser

4 - Synlig kunstnerisk profil og kunstnerisk udviklingsvirksomhed
 • Øge synligheden af de kunstneriske dimensioner i vores fagfelter samt styrke KADK’s profil som kunstnerisk uddannelsesinstitution.
 • Målsætning om at kunstnerisk udviklingsvirksomhed anerkendes på lige fod med videnskabelig forskning. Sammen med andre kulturbærende skoler udarbejdes tydelige denitioner, kriterier og standarder for kunstnerisk udviklingsvirksomhed.
5 - Levende kunstnerisk/kulturelt campusmiljø
 • Videreudvikling af et åbent og levende campusmiljø, der afspejler en kunstnerisk og praksisorienteret kulturinstitution med fere værksteder og materialesamlinger. Det skal være et campus-miljø, der åbner sig mere for omverdenen og inviterer til dialog og vidensudveksling på mange niveauer og platforme.

Praksis
Uddannelse og forskning i tættere dialog med praksis og erhverv

6 - Tættere dialog med praksis og erhverv
 • Integrere innovation og entre- preneurship, så studerende kan befrugte samfund og praksis med nytænkning, metoder, materialer, nye forretningsområder mv.
 • Øge andelen af studerende i praktik.
 • Etablere langsigtede videns- og innovationspartnerskaber med virksomheder, hvor forskning og innovation mødes med praksis.
7 - Model for efter- og videreuddannelse
 • Der bliver behov for livslang læring hos erhvervsaktive inden for KADK’s faglige felter. Derfor foretages en afdækning af området og der udvikles en plan for KADK’s rolle på dette felt.

Nye rammer
Tre skoler i nye interne strukturer – i et internationalt positioneret KADK

8 - Ny faglig struktur
 • Organisering der skaber synergi mellem forskning, kunst og praksis.
 • Ny uddannelsesstruktur i 3+2+3 og tværgående forskerskole.
 • Skarpere fagproler på kandidatprogrammer.
9 - Styrket synlighed
 • Ny visuel identitet og fælles KADK-webplatform.
 • Øget synlighed i det danske mediebillede.
 • International positionering på udvalgte platforme.
10 - Kvalitetsudvikling
 • Med et mål om institu- tionsakkreditering og om kontinuerligt at forbedre vores aktiviteter, imple- menteres et tværgående kvalitetsudviklingssystem i forhold til uddannelser og forskning/kunstnerisk udviklingsvirksomhed.
11 - En samlet administrativ enhed i statslig selveje
 • Implementering af fælles tværgående administrative systemer.
 • Selveje og taksameter: Uddannelsesministeriet har udmeldt en ambition om selveje for KADK. Tidsplan og nærmere omstændigheder afdækkes.