Optagelse: Bachelor

OBS: Informationerne er kun gældende for 2017. Vi opdaterer optagelsesinformationerne inden næste ansøgningsfrist.

Du er også velkommen til Åbent Hus den 1. februar 2018.


Vigtige datoer 2018:

 • 1. februar - Åbent Hus
 • 15. februar - Hjemmeopgaver offentliggøres
 • 15. marts - Ansøgningsfrist på Optagelse.dk og frist for upload af hjemmeopgave
 • 20. april - Frist for svar på hjemmeopgave og om du er ansøgningsberettiget
 • 5.-6. maj - Optagelsesprøve og samtaler (Design)
 • 19.-20. maj - Optagelsesprøve (Arkitektur)
 • 6. juni - Svar på optagelsesforløb
 • 5. juli - Frist for at eftersende dokumentation for beståede prøver/ eksaminer bestået efter ansøgningsfristen.
 • 28. juli - Vi sender optagelsesmails
 • 3. august - Frist for accept af studieplads


Du søger om optagelse til bacheloruddannelserne i arkitektur og design på KADK ad to spor:

 • Et spor hvor du bliver vurderet fagligt. I første fase vurderer vi din hjemmeopgave, og på baggrund af denne inviterer vi i anden fase et mindre antal ansøgere til optagelsesprøve.
 • Et formelt spor hvor du opretter en digital ansøgning på optagelse.dk, uploader dokumenter osv. Studieadministrationen gennemgår din ansøgning og tager stilling til, om du opfylder alle krav og dermed er ansøgningsberettiget.

Du kan kun komme i betragtning til en studieplads hvis du har søgt rettidigt og opfylder alle krav  - både i det faglige og i det formelle spor.

Ansøgningsfristen er 15. marts 2018 kl. 12.00
Det gælder BÅDE aflevering af hjemmeopgave OG oprettelse af digital ansøgning på optagelse.dk.

I menuen ude til højre finder du din vej til optagelse, trin for trin, for både arkitekt- og designuddannelsen.
Vores anbefaling til dig er at få ordnet det formelle spor så tidligt som muligt. Hvis du søger tidligt, har vi mulighed for at hjælpe dig, hvis der mangler noget i din ansøgning.

Vi glæder os til at se dig som ansøger i 2018.

Sådan søger du via Optagelse.dk

Dette afsnit handler om din formelle ansøgning.

Ansøgere med dansk cpr-nummer
Du skal søge om optagelse online via Optagelse.dk. Portalen åbner hvert år den 1. februar. Du skal bruge din NemID, når du søger.

Sådan gør du:

 • Login med NemID på optagelse.dk (link til vejledning)
 • Opret en eller flere ansøgninger.
 • Upload den relevante dokumentation og tilknyt den hver uddannelse.
 • Underskriv og godkend
 • Tjek din kvittering fra optagelse.dk. Du får altid én kvittering for hver uddannelse du søger.
 • Følg det faglige optagelsesforløb for den eller de uddannelser du søger på KADK. (Se menuen til højre)

KADK afviser din ansøgning, hvis du har underskrevet og godkendt den efter 15. marts kl. 12.00. Søg derfor i god tid inden ansøgningsfristen.

Ansøgere uden dansk cpr-nummer
Du skal søge om optagelse online via Optagelse.dk. Portalen åbner hvert år den 1. februar. Har du ikke et cpr-nummer kan du ikke søge med NemID. Men skal i stedet følge vejledningen for ansøgere uden dansk cpr-nummer. (link til vejledning)

Sådan gør du:

 • Opret dine ansøgninger på Optagelse.dk (link til vejledning)
 • Upload den relevante dokumentation og tilknyt den hver uddannelse.
 • Godkend ansøgningen, udskriv underskriftssiden og skriv den under.
 • Scan underskriftssiden og send den til studenterservice@kadk.dk inden 15. marts kl. 12.00
 • Tjek din kvittering fra optagelse.dk. Du får én kvittering for hver uddannelse du søger.
 • Følg det faglige optagelsesforløb for den eller de uddannelser du søger på KADK. Se menuen til højre.


KADK afviser din ansøgning, hvis vi ikke har modtaget din underskriftsside pr. mail inden den 15. marts kl. 12.00. Søg derfor i god tid inden ansøgningsfristen og send den til os i god tid. Husk du skal sende den til os pr. mail.

KADK har lavet en ekstra vejledning til ansøgere med norske og svenske eksaminer. Dem finder du undre afsnittet: Hvem kan søge om optagelse.

Vi anbefaler

 • At du ansøger formelt på optagelse.dk i god tid. På den måde har vi mulighed for at hjælpe og vejlede dig, hvis din formelle ansøgning mangler noget, og du kan bruge din tid på de faglige opgaver.
 • At du tjekker din kvittering fra optagelse.dk godt. Vi er hvert år ude for, at ansøgere har glemt at sætte et flueben (markere) et sted, har glemt vigtige bilag eller andet der gør at vi på den baggrund har vi afvist ansøgningen.
 • At du sørger for at tjekke din mail dagligt i ansøgningsperioden – også spamfiltret.
Skal du søge dispensation for adgangsgivende eksamen?

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen til vores bacheloruddannelser kan du søge dispensation. Du finder de konkrete informationer om hvordan du skal gøre under optagelsesinfromationerne for hver af vores uddannelser. Følger du nedenstående links kommer du direkte til de relevante sider:

Arkitektuddannelsen: Dispensation for adgangsgivende eksamen (ny side)

Designuddannelsen: Dispensation for adgangsgivende eksamen (ny side)

Konservatoruddannelsen: Dispensation for adgangsgivende eksamen (ny side)

Skal du dokumentere dit niveau i dansk?

Undervisningen på bacheloruddannelserne foregår på dansk. Derfor skal du beherske dansk både mundtligt og skriftligt på højt niveau for at kunne gennemføre uddannelsen. Ansøgere der ikke har dansk i den adgangsgivende eksamen, skal bestå en prøve i dansk.

KADK godkender ”Studieprøve i dansk som fremmedsprog for voksne udlændinge” (kaldet ”Studieprøven”). Den skal bestås i alle fire discipliner minimum med karakteren 2. Når du søger, skal du vedhæfte dokumentation for at du har bestået Studieprøven. Er du tilmeldt Studieprøven i maj-juni 2017, skal du vedhæfte dokumentation for tilmeldingen. Vi skal have dokumentation for at du har bestået Studieprøven senest den 5. juli 2017.

Nordiske ansøgere, der har haft dansk, svensk eller norsk i deres adgangsgivende eksamen er undtaget fra denne regel.

Opfylder du ikke vores krav til danskkundskaber men mener at dine kvalifikationer i dansk er på tilsvarende niveau, har du mulighed for at søge dispensation. I din ansøgning skal du redegøre for dit niveau i dansk og for de forhold som du mener, giver grundlag for dispensation. Du skal vedhæfte din ansøgning om dispensation som bilag til din KOT-ansøgning.

Studieprøven
Studieprøven, der udbydes af kommunale sprogskoler samt Studieskolen, består af fire discipliner. Du skal bestå hver disciplin som minimum med karakteren 02.

Merit - Har du bestået ECTS på en anden uddannelse?

Dette afsnit er til dig, der har bestået ECTS på en eller flere uddannelser på bachelorniveau. Er det tilfældet skal du søge merit for de beståede studieaktiviteter. Du har pligt til at oplyse alle beståede studieaktiviteter på bachelorniveau på din KOT-ansøgning.

I din KOT-ansøgning på Optagelse.dk skal du skrive hvilken uddannelse der er tale om, hvor mange ECTS du har gennemført eller forventer at gennemføre inden 1. september samme år. Det er vigtigt du er præcis med angivelsen af dette på din ansøgning. Har du gennemført en uddannelse der ikke udløser ECTS, men eksempelvis credits skriver du dem på ansøgningen i stedet. Du skal inden 5. juli uploade dokumentation for dine beståede ECTS til din ansøgning på optagelse.dk. Er du ikke gået hele vejen i optagelsesforløbet, skal du ikke uploade dokumentationen.

Selv om du har oplyst os om dine studieresultater allerede den 15. marts behandler vi kun din ansøgning om merit, hvis du bliver tilbudt en studieplads. I august måned vurderer de forskellige faglige meritudvalg på KADK om du skal have merit for dine tidligere beståede uddannelsesaktiviteter.

Har du bestået 1. studieår på arkitektuddannelsen i Aarhus eller designuddannelsen Kolding kan du ikke søge om almindelig optagelse via Optagelse.dk. Se derimod afsnittet om Overflytning.

Skal du søge om optagelse, overflytning eller genindskrivning?

Hvis du studerer på Arkitektskolen Aarhus eller Designskolen i Kolding, skal du søge om overflytning.
Hvis du tidligere har været studerende på KADK, skal du søge om genindskrivning.
Hvis du studerer på en anden uddannelse i Danmark eller udlandet, skal du søge om optagelse via Optagelse.dk. Hvis du bliver tilbudt en studieplads, får du merit (overført tidligere studieresultater) hvis du er berettiget til det.

Overflytning
Overflytning kræver, at KADK har ledige pladser på den uddannelse og det studietrin, du søger. I 2017 har vi ingen ledige studiepladser.
Studerende fra Designskolen Kolding, Arkitektskolen Aarhus og Kunstakademiets Arkitektskole kan søge om overflytning til Kunstakademiets Designskole.

Kun studerende fra Arkitektskolen Aarhus kan søge om overflytning til Kunstakademiets Arkitektskole.

Det er kun muligt at søge om overflytning til 3. eller 5. semester med studiestart 1. september.

Er du studerende på 2. semester og ønsker at blive overflyttet til 3. semester på KADK, kan du ikke søge om optagelse via www.optagelse.dk. Du skal i stedet søge om overflytning. Det forudsætter at vi har ledige studiepladser på 3. semester. Bliver du godkendt til overflytning til 3. semester sker det under forudsætning af at du bestået 1. og 2. semester (svarende til 60 ECTS point) inden indskrivningstidspunktet, det vil sige inden 1. september 2017. 

Er du studerende på 4. semester og ønsker at blive overflyttet til 5. semester på KADK, kan du ikke søge om optagelse via www.optagelse.dk. Du skal i stedet søge om overflytning. Du kan kun søge hvis vi har ledige studiepladser på 5. semester. Det forudsætter endvidere at du har gennemført 1. til 4. semester (svarende til 120 ECTS point) på indskrivningstidspunktet.

Det afgøres en gang om året om vi har ledige pladser.

I 2017 har vi ingen ledige studiepladser på hverken arkitektuddannelsen eller designuddannelsen.

Det er ikke muligt at søge overflytning til bacheloruddannelserne i 2017.

Genindskrivning
Hvis du tidligere har været indskrevet på enten arkitekt- eller designuddannelsen på KADK og ønsker du at starte igen, er det afgørende for dine muligheder, hvor langt du var nået, da du meldte dig ud af studiet.
Hvis du ikke har bestået 1. studieår (opnået 60 ECTS), skal du søge om optagelse som alle andre via Optagelse.dk
Hvis du har fuldført 1. år eller 2. år af bacheloruddannelsen (opnået 60 eller 120 ECTS), skal du søge om genindskrivning. Som ved overflytning kræver genindskrivning, at der er ledige pladser på det studietrin, du ønsker genindskrivning på. Det afgøres en gang om året om vi har ledige pladser.
Blev du ufrivilligt udmeldt af studiet kan du ikke søge genindskrivning eller optagelse.

I 2017 har vi ingen ledige studiepladser på hverken arkitektuddannelsen eller designuddannelsen.

Det er ikke muligt at søge genindskrivning til bacheloruddannelserne i 2017.

Gået på uddannelsen for mere end 10 år siden?
Hvis dine tidligere studieresultater er mere end 10 år gamle, vil vi bede dig om at kontakte os for konkret vejledning.


Dobbeltuddannelse - har du allerede en bacheloruddannelse?

Har du allerede gennemført minimum én dansk videregående uddannelse på bachelor-, professionsbachelor- eller kandidatniveau, kan du ikke blive optaget på en uddannelse på samme eller lavere niveau.
Det vil sige, at har du gennemført én bacheloruddannelse kan du ikke blive optaget på en bacheloruddannelse på KADK. Reglen gælder også, hvis du stadig er indskrevet på en bacheloruddannelse og først gennemfører den i sommeren 2017. 

Dispensationsmulighed:
Du kan søge om dispensation fra dobbeltuddannelsesreglen hvis du opfylder én af følgende betingelser:

 • Hvis du af helbredsmæssige grunde ikke kan benytte din uddannelse på arbejdsmarkedet.
 • Hvis din uddannelse er afsluttet mindst 6 år før studiestart 1. september 2017.
 • Hvis din uddannelse er ændret væsentligt eller bortfaldet.

  Vi kan ikke dispensere på baggrund af andre forhold end de ovenstående.

  Ønsker du at søge dispensation for dobbeltuddannelsesreglen skal du vedhæfte din dispensationsansøgning samt fyldestgørende dokumentation herfor, som én samlet pdf.fil til din ansøgning på Optagelse.dk.

  Fristen for at søge dispensation er 15. marts kl. 12.00


Opdateret 22. februar 2017

Skal du oversætte dokumenter til dansk?

Dokumentation for adgangsgivende eksamen mv. som du skal uploade til din ansøgning på Optagelse.dk skal uploades på originalsproget. Du skal derudover uploade en certificeret oversættelse af original dokumentet. Du skal ikke oversætte dokumenter hvor originalsproget er dansk, norsk, svensk, islandsk, engelsk, tysk eller fransk. Oversættelsen skal være på dansk, norsk, svensk eller engelsk.


Klagevejledning

Du har mulighed for at klage over vores afgørelser, hvis du får afslag på optagelse eller afslag på din dispensationsansøgning. Det er kun muligt at klage over det retslige grundlag. Det vil sige, hvis du mener, at vi har begået en fejl i vores anvendelse af reglerne, der gælder optagelse på KADK.
Du kan ikke klage over faglige vurderinger.

Vi behandler klager i henhold til reglerne i bacheloradgangsbekendtgørelsenss § 40. Du skal indsende en skiftlig, begrundet klage til Studieadministrationen på KADK. Vi skriver en udtalelse som du får mulighed for at kommentere, hvorefter vi sender klagen til Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Fristen for at klage er to uger fra den dag du har modtaget afgørelsen.

Kontakt os, før du klager
Hvis du ønsker at klage, vil vi meget gerne, at du kontakter os først uanset om du er utilfreds med det retslige grundlag eller selve afgørelsen.