Tidligere studerende og masterafhandlinger på Master i Design

Hvad har tidligere studerende på Master i Design skrevet masteropgave om? Se et udpluk af de tidligere studerende på Master i Design og få en smagsprøve på deres masteropgaver.

 

A – E

Anders Raad Petersen

Masterafhandling: "Foreningen af hånden og den abstrakte tanke".

Afhandlingen handler om foreningen af hånd og tanke. Og kan forening tilføre en æstetisk betydning til et produkt, som gør, at det kan opfattes som hørende hjemme i nuet og opfattes som tidløst. Den handler også om, hvorledes at man på designuddannelserne nedprioterer denne kombination af hånd og tanke i undervisningen og hvilke fordele og ulemper det kan medføre.

Jeg stiller spørgsmålene om, hvilken sammenhæng der er mellem formgivning og æstetik og om der bliver tilføjet noget ekstra synergi, når tanke og hånd er forbundne? Og om det man i oldtiden tilføjede et kunsthåndværk svarer til det man uddanner designere til i dag?

Diskussionerne tager afsæt i to forskellige teoretikere, der på hver sin måde beskæftiger sig med tankens og håndens arbejde. Cand.phil. og Ph.d. Niels Lyngsø, som har bidraget med flere afhandlinger inden for filosofi, har skrevet artiklen "Kunst og kommunikation" som jeg bruger til at undersøge om der er et æstetisk forhold mellem kunstneren og hans værk og hvorledes og hvornår denne æstetiske dialog opstår. Den anden teoretiker Professor ved School og Informatics, Indiana University i USA, Erik Stolterman, som har skrevet en del om designprocesser og artiklen " Designtänkande", som diskuterer med afsæt i traditionen, fordelene ved at man i designprocessen beholder hånd og tanker samlet.

Specielt med dele af Niels Lyngsøs' konklusioner kan man sige, at kunstneren kan tilføje en æstetisk dimension, når tanke og hånd er forenet i skabelsen af værket. Og med Erik Stolterman diskuterer jeg nødvendigheden af at forholde sig til konteksten og det hensigtsmæssige i den omstrukturering af designuddannelsen, der foregår i øjeblikket. I opgaven bliver forskellen i kompetencerne mellem en designer og en kunsthåndværker synlige og er med til at definere, hvad en designer og en kunsthåndværker skal kunne.

Jeg afprøver teorierne på to tidsmæssige meget forskellige produkter. Det ene produkt er et dekoreret 5400 år gammelt lerkar og det andet produkt er en nutidig glasserie i forskellige transparente farver.

Gennem analyserne og diskussionen konkluderer jeg, at der er sammenhænge mellem formgivning og æstetik, og forenes hånd og tanke, har det i dag større fordele inden for kunsthåndværk og i mindre grad betydning inden for design. Til spørgsmålet om designuddannelserne gennemgående skal bibeholde foreningen af hånd og tanke i uddannelsen, finder jeg gavnligt i kunsthåndværkerdelen og ikke nødvendigvis inden for designdelen.

Afslutningsvis perspektiverer jeg opgaven med en diskussion om forandringer i konteksten og i det personlige rum, hvori al forandring foregår.

Forsvaret maj 2009.

Anders Raad Petersen
+45 2032 4884
raadglas@raadglas.dk

Andrea Hadberg Nielsen

Masterafhandling: "Sensational Environments - Making sense in the World".

Afhandlingen omhandler, hvilken betydning samspillet mellem mennesket og dets omgivelser får for den æstetiske oplevelse af design. Det første møde med omgivelser er relateret til vores sanser. Derfor får vores måde, at bearbejde sanseinformationerne fra omgivelserne på, stor betydning for menneskets reaktion på stimuli. For at opnå indsigt i menneskets sansebearbejdning har afhandlingens problemfelt taget udgangspunkt i følgende problemstilling:

Hvordan påvirker omgivelserne bearbejdningen af sanseindtryk og derigennem adfærden? Og hvordan kan denne viden blive brugt i designmæssige sammenhænge?

Ud fra afhandlingens analyse kan det konkluderes, at menneskets forskellige måder at bearbejde sanseinformationer på får betydning for, hvor mange og hvilke stimuli den enkelte har brug for, for at sanseinformationerne bliver hensigtsmæssigt behandlet. Hvis sansebearbejdningen sker hensigtsmæssigt, vil adfærden tilsvarende blive hensigtsmæssig og den enkelte kan få en oplevelse af behag - svarende til en positiv æstetisk oplevelse. Omgivelserne kan altså være med til at skabe en ramme for en hensigtsmæssig adfærd.

Forsvaret maj 2011.

Andrea Hadberg Nielsen
Ergoterapeut
+45 2682 8814

Anette Margie Nielsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masterafhandling:  ”Design læringsrum til alle. Indretning som redskab til at understøtte introverte og ekstrovertes kreativitet”

Igennem teori, spørgeskemaer og interviews med 16 multimediedesign studerende, som jeg underviser til daglig, har jeg forsøgt at afklare, om der er en forskel på, hvordan indretningen understøtter de introverte og ekstrovertes kreativitet.

Jeg har især haft fokus på samspillet imellem, ledelsens indflydelse på indretningen og hvorvidt denne understøtter den pædagogiske praksis, som igen influerer på de studerendes motivation for læring og udvikling af deres kreativitet.

 

De væsentligste svar på min afhandling er:

  • At der er forskel på, hvordan de fysiske rammer af læringsrummene understøtter de introverte og

     ekstrovertes multimediedesign studerendes kreativitet 


  • At der er forskel på, hvordan multimediedesign studerende udvikler deres 
kreativitet 

  • At der også er nogle af de studerende, som hverken er introverte eller ekstroverte, men er ambiverte, hvilket

betyder, at de overvejende er 60% det ene og 40% det andet. 
Afhandlingen har resulteret i, at jeg har designet en model, som giver et overblik over de mange faktorer, som gør sig gældende, når man vil indrette et studiemiljø, til at understøtte de introverte og ekstroverte multimediedesign studerendes kreativitet. 


 

Forsvaret september 2015

 

Anette Margie Nielsen
Grafisk designer
Adjunkt 

+45 4199 1211 

amn@easv.dk

Anja Toxværd

Masterafhandling: ”Arbejdsbordet som symbol – en undersøgelse af basebegrebet” 

Formålet med denne opgave har været, at indsamle viden om menneskets behov og aspirationer i relation til deres arbejdsbase. Afhandlingen undersøger om der bag ønsket om et eget skrivebord, er en symbolik, når arbejdsbordet understreges som nødvendigt, men ikke anvendes i tilsvarende grad.  

Gennem etnografisk metode går opgaven bag om opfattelser af basebegrebet, som det opleves af forskellige professioner. Det kvalitative forskningsinterview anvendes som det metodologiske omdrejningspunkt, der perspektiveres via begreberne dwelling og materialitet til en belysning af både fysiske og immaterielle aspekter ved forestillingen om basen. Dwelling knytter sig til hjemlighedsfølelse, og dét at indtage territorie, i både materiel og social forstand. Dwelling anvendes hovedsageligt i forbindelse med det at bo. Materialitet kan defineres, som forholdet mellem materielle fænomener og mennesker. 

Undersøgelsen konkluderer, at det formulerede ønske om et eget skrivebord, er et symbol på en konvention. En konvention, der rummer en forestilling om, at det personlige arbejds-bord, er det der udgør vores arbejdsbase. Men afhandlingen påviser, at tilknytningen udgøres af det fysiske, det sociale, det materielle og det faglige aspekt i forening. 

 

Forsvaret maj 2013 

 

Anja Toxværd 

Rumdesigner MD MDD 

+45 2462 1686 anja.toxvaerd@gmail.com

Anna-Birgitte Ingvartsen

Masterafhandling: ”Design thinking. Undersøgelse af forskelle i designeres og virksomheders forståelse af design thinking og designerens kompetencer” 

Den overordnede hensigt med afhandlingen er at undersøge, om design thinking – i den populære merkantile forståelse – er for designere. Undersøgelsens hovedspørgsmål er: Hvilke forskelle er der i designeres og virksomheders forståelse af design thinking og af designerens kompetencer? 

Målet med undersøgelsen er at åbne for en dialog mellem designere og virksomheder. Det er ikke afgørende, at man finder en fælles forståelse, men at man kan skabe et rum til at udøve design thinking med respekt for hinandens fagligheder og synsvinkler. 

Analysen viste to væsentlige problemer: Designfeltet kritiserer den merkantile forståelse af design thinking for at være en misforstået version af designsituationen. Designernes etos er for lavt. Og i den merkantile forståelse af design thinking mangler forståelsen af designsituationen. 

Designernes kritik af design thinking i den merkantile forståelse er, at den udlægning af designsituationen ikke har nogen værdi. Men virksomhederne får alligevel gode resultater med design thinking. Det er afgørende, at designerne styrker deres etos, bl.a. gennem forretningsforståelse. Designerne kan til gengæld udfolde designsituationen og forståelsen af den, i design thinking. 

Perspektivet på afhandlingen er at skabe relationer. Mellem designere, virksomheder, designskoler, erhvervslivet og brancheorganisationer. 

 

Forsvaret maj 2015 

Anna-Birgitte Ingvartsen 

Grafisk designer Annabir 

+45 4156 1835 ab@annabir.dk

Anne Blond

Masterafhandling: "Designnation Finland" design som nation brand.

Denne opgave stiller grundlæggende spørgsmålet, hvorfor design er blevet så stor en del af den finske nation? Hvilke faktorer er årsag til, at netop Finland uden tøven bliver regnet for en stærk designnation?

De overordnede teoretiske områder, som svarene søges indenfor, er nationbrandingteori og designhistorisk analyse.

Opgaven består af to hovedafsnit: en teoretisk, hvor disse teorier skitseres op og en analyserende, der igen består af to hovedafsnit. Den ene gennemgår finsk designhistorie ud fra designhistorisk metode, og den anden bruger denne historiske udviklingsproces som objekt for nationbrandingteorien.

Nationbrandingteorien belyses primært gennem Keith Dinnies nation brand-model, der består af aspekterne: identitet, kommunikatorer og image. Denne models opbygning ekspliciteres ud i fire modeller, så både økonomisk og kulturel nationbranding anskueliggøres.

Designhistorien analyseres overvejende ud fra en kunsthistorisk tilgang, hvor værket betragtes som havende en iboende mening og hvor historiske vigtige personer, begivenheder eller objekter udgør grundstenene i et udviklingsforløb.

Analysen af den finske designhistorie viste, hvordan design siden 1890'erne altid har spillet en betydningsfuld rolle for Finland. Design har kunnet betragtes som værende et nation brand fra før Finland blev en stat og helt op til i dag.

Der har dog ikke været tale om den samme form for nationbranding. I tiden op til statens grundlæggelse og i tiden som ung stat brugte Finland først og fremmest design til at opbygge en national identitet, hvorfor kulturel nationbranding i både ind- og udland var den hyppigst forekommende måde.

Derimod har design igennem de seneste 50 år ikke haft så stor symbolsk og kulturel betydning for Findland, men primært været en salgsvare eller et stategisk redskab i statens innovationssystem, hvorfor nation brandet 'Designnation Finland' i højere grad har været brugt som ledi økonomsik nationbranding.

Indsigter fra den finske designhistorie og fra nationbrandingteori anskueliggør, at design indtager så unik en position i Finland, fordi det er et integreret aspekt af den nationale finske identitet i både kulturel og økonomisk henseende.

Anne Blond
Museumsinspektør
anbl@museum-sonderjylland.dk

Anette Heimburger

Masterafhandling: “WHO IS WHO – Where has identity gone?”

The fashion industry is inundated with brands that are so strikingly similar, with roughly the same portfolio of designs and even marketed in a similar way. How can one ever manage to stand out from the crowd and attract the consumer simply with their own brand and designs! Due to nature of the industry's eternal search for the latest trends, this scenario may not be considered to be a critical problem, but it does reflect the industry's consequence of base competitiveness.

Consider a single Danish fashion group that contains a brand portfolio including three otherwise individual girl brands, which are almost identical in terms of their design and their visual language. Could it be fiscally responsible for the group and the individual brands collective visual identity that the individual brands themselves desire segmentation? Can fashion groups in this scenario usefully advance by integrating design at the overall company level?

WHO IS WHO concludes that the brand and design strategies are identical and it is found that the fashion group can benefit from advancing an integrated strategic design for the overall Group. In order to develop the Group's organizational plan in the future would be to include an R & D (CREA FABRIC) at the same level as: finance, legal and distribution.

WHO IS WHO highlights the selected theoretical framework that also makes parallels between brand and design management, as just an R & D (CREA FABRIC) will benefit to allow true creativity to contribute to growth and ensure that the Group's brand portfolio in the future be visualized out the motto: internal differentiation vs. internal cannibalization.

 

Forsvaret juni 2013

Anette Heimburger (fhv. Pedersen)  
Creative Consultant:
Branding – Creative direction –  Decor – Design –  Fashion & Interior styling
+45 2544 2544
ap@notecph.com

Anne Lotte Grønbæk

Masterafhandling: ”Corporate visuel identitet i udvikling” 

Denne masterafhandling er en undersøgelse af designfeltet corporate visuel identitet. Afhandlingen handler om, hvad skal der til, for at man kan karakterisere en corporate visuel identitet som vellykket og hvordan en corporate visuel identitet kan udvikles og forstærkes ved at anvende metoder fra et andet fagområde: servicedesign. 

Med udgangspunkt i Statens Museum for Kunsts visuelle identitet som case, der for nylig er blevet redesignet, forsøger afhandlingen at give et nuanceret billede af problemstillingen. For at kunne svare på problemstillingen bliver Statens Museum for Kunsts visuelle identitet analyseret ud fra re forskellige teoretiske perspektiver: Et semiotisk perspektiv, et æstetisk perspektiv, et værdibaseret perspektiv og et brugerfokuseret perspektiv. Teoretikerne Roland Barthes, Patric W. Jordan, David Graeber og Søren Bechmann har dannet det teoretiske grundlag for analyserne. 

Af særlig interessante temaer der er kommet frem undervejs kan nævnes: Problematikken med flertydige afsendere i logoet, dilemmaet mellem fornyelse/fastholdelse og kontrol/ fleksibilitet i identiteten, udviklingspotentialet i brugerinddragelse, kunderejser og touchpointanalyse, bevidstheden om helheden i forhold til enkeltheden i designet og anvendelsen af servicedesign. 

Afhandlingen har vist hvordan den symbolske grundbetydning af identiteten og den efterfølgende brug er afhængige af hinanden, og hvordan de teoretiske perspektiver kan forenes med de praktiske metoder til forbedre en corporate visuel identitet. 

 

Forsvaret maj 2013 

Anne Lotte Grønbæk 

Grafisk designer
 

+45 2252 0822 

mail@annelotte.dk

Ann Merete Ohrt

Masterafhandling: ”En anden måde at vide noget på – om intuition som metode til erkendelse.”

Min masterafhandling tager udgangspunkt i den franske filosof Henri Bergsons filosofiske tanker om intuition og tid. Opgaven har til hovedformål at undersøge om disse kan bruges til at beskrive beklædningsdesigneres ”seismografiske” og sanselige evner til at ”aflæse” og gestalte morgendagens mode.

Undersøgelsen er struktureret omkring to cases, designerne Mary Quant og Peter Ingwersen, som begge har formået, på hver deres måde, at sætte dagsordenen inden for mode.

Undersøgelsen udmunder i en struktur for, hvordan vi kan forstå begrebet intuition og hvad intuition som erkendelsesform indebærer. Derudover er det opgavens formål at verbalisere ”en anden måde at vide noget på” i en akademisk kontekst.

Ann Merete Ohrt
Underviser
Beklædningsdesigner
amo@kadk.dk

Annemette Islin Øvlisen

Masterafhandling: ”Kunstmuseerne & the millennials. Kunstmuseernes brug af kommunikationsstrategi i forhold til de 15-30 årige” 

Denne afhandling undersøger hvad der definerer et museum i dag, både internationalt og i Danmark, samt hvilken rolle kunstmuseet spiller i dagens samfund. Undersøgelsen vil vise, at den danske politiske opfattelse af museet efterlader meget lidt plads til de sociale relationer the millennials efterspørger så stærkt. 

Afhandlingen analyserer Statens Museum for Kunst, Brandts og Louisiana Museum af Modern Art’s kommunikationsstrategier og deres nuværende kommunikation med the millennials. På baggrund af interview med museumsfaglige personer og brugerundersøgelser af de 15-30 åriges museumsvaner, vil afhandlingen skabe en ny kulturel branding proces. Den er baseret på Douglas Holts model over den kulturelle branding proces, men vil også indeholde viden hentet hos Neil Kotler og Philip Kotler (1989) og forfatterens egne praktiske erfaringer fra reklamebranchen. 

Tesen er, at den nye kulturelle branding proces vil skabe en dybere indsigt, der vil gøre det muligt at identificere de ledige åbninger i de populistiske verdener, og hjælpe med til at skabe meningsfyldt kommunikation henvendt til the millennials med det formål, at rekruttere kulturelle aktivister. Det er, ifølge Douglas Holt (2004), hovedprincippet i opbygningen af kunstmuseernes ikoniske status. 

 

Forsvaret juni 2015 

Annemette Islin Øvlisen 

Art Director, MD 

+45 2045 0201 am@ovlisenogfar.dk

Benjamin Hoffmann

Masterafhandling: ”Et perspektiv på bedre brug af design inden for FMCG-industrien med fokus på Carlsberg”

Denne afhandling fokuserer på designs rolle i FMCG-industrien. I dag er design ikke en ting virksomheder overvejer at bruge. Alle bruger det, og derfor er en optimal brug essentiel.

Afhandlingen beskæftiger sig med hele designspektret, fra produktdesign til strategisk design, samt design thinking. En central del af analysen bliver behandlet igennem en diskussion af praksis i de globale FMCG-drikkevare-virksomheder Carlsberg og Coca-Cola.

Analysen foretages på baggrund af empiri fra bogen ‘Design to grow' af Coca-Colas øverste innovations-ansvarlige David Butler, og igennem interview med tre fagpersoner, der alle arbejder for eller har arbejdet for både Carlsberg og Coca-Cola i relevante stillinger.

Resultaterne af undersøgelsen er, at Carlsbergs øverste ledelses forståelse af design, og dets medfølgende rolle, er som taktisk greb. Carlsberg bedriver ikke designdrevet innovation, og derved går de glip af de fordele, det giver. Det omvendte gør sig gældende for Coca-Cola, der bruger design på taktisk, organisatorisk og strategisk niveau og som bedriver designdrevet innovation. Et forslag om, at den øverste ledelse i Carlsberg skal forstå værdien af design bedre er første punkt i den fremlagte og overordnede struktur, der kan tjene som tilgang til udbredelse af bedre og bredere designbrug i Carlsberg-regi.

 

Forsvaret juni 2015

 

Benjamin Hoffmann
Design Manager
+45 4260 6330
benjamin@since1979.dk

 

 

Betty Mørck

Masterafhandling: Nutiden baseret på fremtiden

Det overordnede indhold er, hvordan C. Otto Scharmers tanker i teori U kan facilitere det skabende moment i undervisningen i materiel design i læreruddannelsen.

Til at undersøge dette opstiller jeg følgende problemformulering:

Hvordan kan jeg gennem en undersøgelse, hvor jeg anvender elementer af Scharmers tanker i teori U og aspekter af Bryan Lawsons designteori i en analyse af en studerendes eksamensopgave inden for det tekstile område, beskrive teori Us anvendelsesmuligheder i faget?

Forsvaret maj 2009

Betty Mørck
+45 8684 6095
betty.moerck@skolekom.dk

 

Birgit Nygaard Hummelmose

Masterafhandling: ”Fra kaotisk proces til meningsfuld kommunikation” 

Hensigten med denne masterafhandling er, at finde frem til anbefalinger af måder hvorpå de Fashion Design studerende på VIA Design, kan anskue og dokumentere designprocessen på en hensigtsmæssig måde. Baggrunden er, at flere af de designstuderende oplever designprocessen som kaotisk, og at vi, som undervisere, oplever at de har vanskeligt ved at redegøre og argumentere for, hvad der gør deres designløsning god. 

Teorien, der anvendes i afhandlingen, er valgt ud fra et ønske om at anskue emnet fra forskellige vinkler, dog med hovedvægten på designpraktikerens tilgang til den divergente proces samt en fortolkende tilgang til meningsdannelse. 

For at få et billede af hvordan de designstuderende oplever arbejdet med designprocessen og dokumentationen af denne, er der foretaget kvalitative interview af seks designstuderende. 

Teorierne og perspektiverne bliver anvendt i en analyse og diskussion af de designstuderendes designproces og procesdokumentation. 

Afslutningsvis bliver der opsummerende givet anbefalinger til måder designprocesserne kan anskues og dokumenteres på, der kan hjælpe de designstuderende til et bedre overblik over og greb om egen designproces, samt understøtte dem i deres refleksion og argumentation. 

 

Forsvaret juni 2015 

Birgit Nygaard Hummelmose 

Adjunkt, VIA Design 

+45 2163 7918 bnh@via.dk

Birgitte Wuth Pedersen

Masterafhandling: "Fra strategisk branding til kulturel branding"

Formålet med denne afhandling er at belyse om design kan højne en virksomheds brandingeffekt. Og hvordan det er muligt at lave en branding strategi i en virksomhed, der er forankret i en dynamisk omskiftelig verden.

For at svare på disse spørgsmål er udvalgte branding teorier og artikler blevet analyseret og diskuteret i relation til case virksomheden kopenhagen Fur. Denne tilgang gør det muligt, at udarbejde de muligheder og begrænsninger, der er for virksomheder i en omskiftelig verden.

Analysen perspektiveres med indsigter fra en række anerkendte brandingteoretikere:

-    Mary Jo Hatch og Majken Schultz

-    Tilde Heding, Charlotte Knutzon og Mogens Bjerre

-    Douglas Holt

-    samt Pierre Bourdieu for at uddybe det sociokulturelle perspektiv.

Yderligere input kommer fra interviews med medarbejdere og samarbejdspartnere fra Kopenhagen Fur.

Derudover har jeg for at få en så dybtgående analyse af min case virksomhed undersøgt den kulturelle betydning af Kopenhagen Furs eneste produkt - pels. For at kunne undersøge den kulturelle betydning af pels har jeg lavet en mindre empirisk undersøgelse, og resultatet af denne undersøgelse har sammen med analysen gjort det muligt at udarbejde konkrete anbefalinger for en fremtidig branding strategi for Kopenhagen Fur.

Især har T. Heding, C. Knutzon og M. Bjerres teori, gjort det muligt at udfolde analysen og se branding i et bredere perspektiv. Det har dog været nødvendigt at specificere den kulturelle del af analysen, da det i forhold til pels har afgørende betydning at se på pels som kulturelt fænomen for at kunne udvikle anbefalinger til Kopenhagen Fur.

Forsvaret maj 2009.

Birgitte Wuth Pedersen
+45 2040 4303
birgitte@wuth.dk

Bo Alstrup Jensen

Masterafhandling: "Critical Design".

This task discusses the phenomenon Critical Design. It is a phenomenon, which is critical towards industrial design in general, and in this connection, especially with electronically industrial objects. Critical Design focuses on developing different kind of artefact, which appears in strange and provocating forms. They invent artefacts with poeticising and disturbing content, to make people reflect in relation to electromagnetic radiation in a broader perspective, and how this shapes the everyday life of people. Their products examine how these critical designs influence on ordinary people, in an aesthetic way.

This task discusses, in a so called post-phenomenal way, which is enlightened by Peter-Paul Veerbek, a Dutch theorist, the artefact in the mediating process. It is the old dichotomy between subject and object and try to overcome the gap between subject and object.

In this task I use Richard Shusterman who investigate the concept soma-aestehics, these critical artefacts and especially what happens in the relationship between the user and the therori deals with the conscious mind and its body and senses, as a domicile for aestethics in use.

Although the body plays an important role in generating meaning in handling the technological artefacts, the artefacts themselves has been investigated, in this task, in relation to the mediating process with the user. The task conclude that the critical artefacts form the user and the context in which they are used, and conclude as well, this mediating and dynamic process to be a aesthetic dimension, which is within the mediating. This means that it is the action situation, set free from outer and ideologically phrases, which is the aesthetic behaviour.

Critical Design has been analysed in relation to its aesthetic qualities. The case which was exposed in this connection, showed that ethic qualities was obvious in the actions, as well as the aesthetic and fused with the aesthetic qualities. These two concepts connect in this task in a symbiotic way.

Forsvaret maj 2011.

Bo Alstrup Jensen
Seminarielektor
bo.alstrup.jensen@skolekom.dk

Bobby Walseth Krøyer

Masterafhandling: ”Oplevelsesdesign i Novo Nordisk” 

Oplevelsesdesign i Novo Nordisk er en afhandling som belyser hvordan Novo Nordisk, ved brug af oplevelsesdesign, kan bruge design, som et aktivt element, ved forebyggelse af livsstilssygdomme og et øget fokus på kroniske sygdomme. Afhandlingen skitserer konkrete forslag til, hvordan Novo Nordisk kan etablere et oplevelsescenter med en tilhørende skoletjeneste, som på en interaktiv måde kan henvende sig til skoleklasser, og skabe en forståelse for hvad man gør for at forebygge sygdomme.

Novo Nordisk skulle på den måde etablere et ansigt ud til den brede befolkning, så man ville have mulighed for at forstå, hvad der bliver lavet i en af Danmarks største virksomheder. Ved hjælp af den tredobbelte bundlinje, ville der være en platform, hvor der kan tages en aktiv del i det sociale ansvar, som indebærer forebyggelse af blandt andet Type-2 diabetes og pre-diabetes.   

Det empiriske grundlag for afhandlingen har været 3 respondenter fra henholdsvis Universe, en Science park i Nordborg på Als, hvor formålet er, at begejstre mennesker for science, innovation og naturvidenskab. Carlsberg, et dansk bryggeri, der har Visit Carlsberg som en del af forretningen, hvor besøgende kan følge Carlsbergs historie i nogle autentiske rammer. Aarstiderne, som er et firma der sælger oplevelser i form af kurser, arrangementer og madordninger. Alt dette pakket ind i et online univers, og baseret på økologi og bæredygtighed.

 

Forsvaret maj 2013

Bobby Walseth Krøyer
Designer, Novo Nordisk
+45 3075 3635

BFKR@novonordisk.com

Brian Toft

Masterafhandling: "Troværdighed i grafisk design".

Formålet med denne opgave er, at se på hvordan modalitets-begrebet som det udlægges hos Kress og Theo van Leeuwen, kan anvendes i en grafisk deign-kontekst til at vurdered troværdighed i kommunikationen.

Modalitet er et begreb, som stammer fra lingvistikken og som benyttes til at vurdere et budskabs troværdighed - om det er sikkert, plausibelt eller bør vække mistro.

Opgaven vil afprøve hvordan teorien kan oversættes til det grafiske design-område og afprøve metoden på skrifttyper, logoer og webdesign.

Et andet troværdighedsmål, autenticitetsbegrebet, vil i løbet af opgaven finde anvendelse i en kommenterende rolle.

I sin perspektivering argumenterer opgaven for, at denne type indsigter, kan hjælpe det grafiske design-område med at opbygge en længe savnet intellektuel tyngde, som kan skærpe den analytiske bevidsthed.

Forsvaret maj 2009.

Brian Toft
+45 2631 9818
bt@shrpa.dk

Camilla Arp

Masterafhandling: ”Branding af sælpels – balancen mellem følelser og fakta”

Denne afhandling omhandler branding i sælindustrien i Danmark og på Grønland, og diskuterer vigtigheden i at holde sælfangerkulturen i live. Afhandlingen er baseret på to interviews med betydningsfulde aktører i kampen for at få EU til at anerkende sælpels. Herefter analyseres de tidligere forsøg på at brande sælpels, hvor det primære fokus har været udfordringerne i at brande sælskindet som et bæredygtigt materiale.

Denne opgave har til formål objektivt at forklare, hvilke roller de forskellige aktører har i kampen for sælpels herunder Great Greenland, Kopenhagen Fur med Kopenhagen Studio og det danske eksklusive varehus Magasin. Efterfølgende præsenteres de udvalgte teorier inklusiv Stuart Halls kommunikationsteori, Paul du Gays kulturcirkel og hovedteoretikeren Douglas Holts kulturelle brandmanagement proces. Efter introduktionen af de anvendte metoder, analyseres en artikel fra Kopenhagen Furs hjemmeside, og dernæst analyseres interviewsene med Great Greenland og Kopenhagen Fur. Der laves en analyse af en kort reklamefilm fra Kopenhagen Furs hjemmeside efterfulgt af en caseanalyse af varehuset Magasins pelsforbud. Disse analyser sammenholdes, diskuteres med de valgte teorier og perspektiveres til modeverden for at lave en ideel kulturel branding strategi, der har til formål at rebrande sælpels.

 Der er blevet gjort nogle gode tiltag for at brande sælpelsen både i Danmark og på Grønland, men desværre ikke tilstrækkeligt nok. Der skal fortsat arbejdes på udviklingen af nye designs samt laves en politisk brandingstrategi for at vinde accept i EU.

Camilla Arp
Gymnasielærer
+45 7412 4477

Carina Melander

Masterafhandling: ”Unges værdisættelse af livsstilsobjekter”

Det er blevet undersøgt hvilket niveau og hvilke forudsætninger gymnasieelever har i forhold til en abstrakt forståelse af den designede omverden. Resultaterne af denne undersøgelse er blevet holdt op imod Undervisningsministeriets lærerplan for Designfaget på B-niveau.

Med udgangspunkt i en kvalitativ undersøgelse af unges værdisættelse af egne livsstilsobjekter, blev tilfældige gymnasieelevers kompetencer, anvendt som indikator for hvilket fagligt niveau elever kan forventes at opnå i forhold til abstrakt forståelse. Der blev i undersøgelsen sat fokus på deltagernes evne til, at adskille denotative og konnotative værdier i relation til objekter samt på hvilke faktorer de tillagde værdi og hvilke typer af værdi de italesætter.

Undersøgelsen peger på at der er stor variation i de enkelte elevers forståelse for det abstrakte niveau i forbindelse med designfaget og i en forståelse af betydning i rummet mellem objektet og subjektet. Læreplanen for Design B for gymnasiet er ikke præcis i beskrivelsen af hvordan og på hvilke områder det abstrakte aspekt skal inddrages i undervisningen, men udsiger blot at eleverne skal kunne forholde sig til det abstrakte i tilknytning til en analyse og en vurdering af design i en globaliseret verden. Dette giver stor frihed til fortolkning for den enkelte lærer. Af det følger at målet for elevens kompetencer på det abstrakte niveau i princippet vil være opfyldt, hvis han eller hun forstår at målrette et designprodukt, igennem en designproces, til en målgruppe ud over egen sfære, hvis han eller hun samtidig indplacerer det i en kulturel, miljømæssige, sociale og/eller politiske kontekst.

 

Forsvaret maj 2015

 

Carina Melander

Clara Zangenberg

Masterafhandling: "Mode imod - fra modkultur til mode."

Afhandlingen Mode imod undersøger hvilke kulturelle mekanismer, der driver udviklingen når modkultur overgår til modekultur, og om diffusionsprocessen er motiveret af konsumenter eller producenter?

Clara Zangenberg
Grafisk designer, MD, MDD
clara@zangenbergdesign.dk

Christian Lystager

 Masterafhandling: ”Royalty – lige vilkår eller vilkårlig?”

Afhandlingen omhandler royalty som forretningsmodel for produktdesignere på det danske marked for livsstilsprodukter. Dens væsentligste bidrag er, at sætte dette emne ind i den akademiske, designfaglige diskussion specifikt, da der ikke er skrevet herom tidligere, samt mere generelt, at sætte fokus på designeres aflønningsformer. 

Brancheanalysen viste en fragmenteret designindustri hvor de mange, små designvirksomheder står i ringe forhandlingsposition over for de meget færre og stærkere producenter. Designerne selv havde meget forskellige indgange til royaltymodellen med varierende holdninger og økonomisk succes som resultat. Aflønning var en %-sats ved projektets afslutning og ingen tænkte på honorar for ekstraydelser, omkostningsdækning eller eget vidensudbytte i forhandlingen. Producenterne, designernes kunder, fandt royaltymodellen god til at fastholde markedsrealitet og energi i samarbejdet.

En vej for designerne er segmentering, eksempelvis at skabe PR for virksomheden eller unikke designydelser der rummer mere end blot de traditionelle formgivningskompetencer. Teknologiske muligheder peger også på royaltymodellen som en fremtidig vej støttet af ideen om ’prosumers’ og 3Dprint. Til trods for at modellen også er under et vist pres fra flere sider så er det afhandlingens konklusion at den vil bestå og måske blomstre mere op som det farverige alternativ den er til honorararbejde. Royalty er forretning, men også det stof drømme er gjort af.

 

Forsvaret sommer 2013

 

Christian Lystager
Lektor PBA-PTI
Produkt, innovation og bæredygtighed
+45 4646 0361

Dögg Gudmundsdóttir

Masterafhandling: NEW Stragegies Design Management with Applied Sustainable Innovation

The conclusion is that there is a need for a whole new stategy inside production firms. Even though firms present themselves as being sustainable, there is always that last two percent left and according to the Cradle-to-Cradle concept, this is simply not good enough. The question is, however, if things really can be one hundred percent sustainable, if people really can become good enough.

In innovation, changes could also be made for the better. There is always that need to find a way to dig deeper and make things better and more innovative, in order to really please the future consumers and ourselves. In design management, people have to be better at working in teams and at listening to each other’s ideas in order to realize them in the best possible way.

Forsvaret maj 2011

Dögg Gudmundsdóttir
Industriel Designer
dogg@doggdesign.com

 

Dorte Cappelen

Masterafhandling: ”Demokratisering af publicering. Om elektronisk selvudgivelse, co-creation og den grafiske designers rolle i en ny kontekst” 

Afhandlingen har til formål at undersøge hvad den grafiske designer gennem designmanagementforståelse og co-creation kan tilføre fænomenet ‘elektronisk selvudgivelse’. Desuden at undersøge hvilken ‘værktøjskasse’, udarbejdet gennem en undersøgelse af dette, der fremadrettet kan hjælpe den grafiske designer til positivt at påvirke det, jeg kalder en ‘demokratisering af publicering’.  

Internettet har bragt nye muligheder for at publicere, som giver forfatteren frihed, idet der hverken kræves investering eller etablering af forlag. I denne afhandling defineres elektronisk selvudgivelse som e-bøger og bøger produceret som print on demand. 

Analysen er delt i tre afsnit, hvor de to første behandler publicering af bøger i Danmark fra et historisk perspektiv og publicering af bøger i det senmoderne samfund. I tredje afsnit om elektronisk selvudgivelse globalt og lokalt tages teorier i brug af sociologerne Ulrich Beck, Gilles Lipovetsky og Manuel Castells, der med hver deres fokus forholder sig til det senmoderne individualiserede samfund. Her analyseres aspekter af elektronisk selvudgivelse såsom internettes rolle, brugeradfærd og the long tail som salgsmodel. 

I fremskrivningen er mit argument, at bogdesign udover at være formgivning er problemløsende. Dette, samt det faktum, at den grafiske designer udspiller en fasttømret rolle som underleverandør i bogbranchen, er medvirkende faktorer til, at jeg søger nye værktøjer og kompetencer til styrkelse af denne gruppe gennem Stappers & Sanders’ teori om co-creation. 

Forsvaret maj 2013 

 

Dorte Cappelen 

Grafisk designer 

grafik@dortecappelen.dk

Ebbe Sporon Lykke

Masterafhandling: "Strategisk design i skateparker".

Afhandlingen omhandler den del af designprocessen, som af Silje Alberthe Kamille Friis betegnes strategisk design. Det er formålet med afhandlingen, at komme med et bud på, hvordan designeren kan optimere sin egen rolle i multikomplekse designprocesser.

Skateparkdesign repræsenterer sådan en multikompleks designproces og er genstand for en nærmere analyse. Jeg undersøger i den forbindelse de bagvedliggende arbejdsprocesser for to udvalgte danske skateparker, som endnu ikke er bygget. Der er tale om MP:P i Helsingør og Skateparken i Fælledparken i København.

Dataindsamlingen er foregået gennem uddeling af et spørgeskema, som er blevet besvaret af nøglepersonerne i de to designteam. Dette er udgangspunktet for analysen, som foregår ved hjælp af Kathryn Bests marketingsanalysediagram og Giles Rollestones procesdiagram. Jeg har inden da tilpasset begge teoretikeres diagrammer til netop skateparkdesign, så de blev brugbare som analyseredskaber i denne sammenhæng. I analysen tager jeg også stilling til Silje Alberthe Kamille Friis' begreber unframed og framed problem som en del af den strategiske designproces. Parkernes strategiske procesforløb sammenlignes med det ideelle udgangspunkt for et strategisk designforløb og med hinanden.

For at forbedre processen i fremtidige designprojekter af sportsanlæg for den uorganiserede idræt udarbejder jeg et handlingsdiagram, tilpasset designprocessen for skateparker. Dette diagram kan fungere som en nødvendig fælles referenceramme for både designteamet og klienten.

Forsvaret maj 2009

Ebbe Sporon Lykke
+45 2682 1767
ebbelykke@gmail.com

Else Kallesøe

Masterafhandling: Mønstre i design - udvikling af klassifikationsmetoder

This is the final assignment in the Master program for Design, developed and supervised by the Center for Designforskning, Kunstakademiets Arkitektskole in Copenhagen.

It is chosen to study how patterns can be classified. How can we in a meaningful way analyse patterns and fully understand the effect on the viewer from such patterns? Based on the authors' experience with development and production of patterns and as well development of education and supervision of designers, a need is found to have at disposal an analysing model as a tool in development of patterns and development of education of the same - brought up to modern needs.

The study is divided into 3 main sections: Study of main works of existing classification models. Based on this historical analysis the most promising classification model is chosen for further testing. For the purpose to fully understand the quality of the chosen classification model, it is used for testing on 2 different types of patterns, a highly complex pattern and more simple pattern. In the latter case the Finnish pattern concept Marimekko is chosen.

Wertheimer's 8 parameter classification model, based on the figure/ground method, was found to be the most promising classification model. Tested on the complex pattern, Wertheimer's model proved its capability in achieving a good understanding of a patterns effect on the viewer. Tested on the Marimekko patterns the model also proved its capability. The figure/ground principle is a very valuable tool in understanding especially the 3-D effect in patterns. If the 3-D effect is of no interest, other simpler classification models may do just as well.

Also Owen Jones principles concerning how to gain aesthetic quality in patterns, are still of value. It is especially his ideas about not having contradicting elements in a pattern and as well keeping focus on the context in which the pattern is placed. The pattern should be supportive to the use of the particular textile or whatever objects.

In the analysis of the Marimekko patterns, is tried to incorporate mentioned principles from Jones in Wertheimers's figure/ground model - with some success, however also leaving questions about how to correctly formalise such model.

Forsvaret maj 2007.

Else Kallesøe
Underviser
Tekstildesigner
eka@kadk.dk

F – J

Fanny Astrup Madsen

Masterafhandling: "Kitchen & Room - Planning & Design"

Denne masteropgave er et empirisk projekt med fokus på køkkenrum. Formålet med opgaven er at undersøge, hvordan folk i 2011 lever med deres køkkener.

Projektet benytter den etnografiske tilgang til brugerundersøgelser med udgangspunkt i Kvales Kvalitative Interwiew model og Design Thinking metoden. Til analysen af den moderne bruger er der benyttet hhv. Henrik Dahls Minervamodel og Gilles Lipovetsky's teorier om individualisering i Den Hyper-moderne Tid.

Brugerundersøgelserne viste, at folk er individualister og designer deres eget liv, tilsyneladende med mindre fokus på social status. Det afspejler sig i køkkenindretning ved, at det er de individuelle køkkener med en personlig stemning, som er i højsædet. Det er også en tid for 'amatørisme', hvor folk dyrker 'gør-det-selv', og det at være en del af designprocessen.

Opgaven har konkluderet, at denne amatørisme og individualisme skærper den professionelle designer. Det er derfor vigtigt for designeren at have viden om, hvordan mennesker lever, og herunder hvordan de tænker for at kunne forstå og have empati for kunden. Designeren skal kunne sætte sig ind i kundens mindset, lytte til hans ønsker, iagttage hans færden og endda finde frem til problemer, som kunden end ikke selv har kunnet formulere.

Det kan konkluderes, at designet bliver en succes, når designeren har fokus på kunderne gennem hele processen, og at kunderne føler, de er en del af designprocessen, men det er også vigtigt, at designeren fremkommer med en løsning, som er ud over det forventede - altså noget som overrasker, og som tilfører køkkenet noget ganske særligt.

Forsvaret maj 2011.

Fanny Astrup Madsen
Designer MD
+45 2840 9924
fanny.designer@gmail.com

Gorm Krogsdal

Masterafhandling: ”Atmosfæreanalyse af The Silo. Arkitektonisk transformation fra kornsilo til lejligheder” 

For at imødekomme tilstrømningen til byerne er der behov for transformation af en del af den eksisterende bygningsmasse, og jeg har derfor valgt at lave en atmosfæreanalyse af en kornsilo, der skal transformeres til lejligheder i løbet af de kommende 2 år. 

Selve analysen indeholder tre dele og herunder undersøgelse af; den eksisterende silo, projektet- og intentionen med transformationen og til sidst en generel del om arkitekturen i den aktuelle byudvikling. Jeg undersøger, hvordan man analytisk og strategisk, kan arbejde med atmosfære, og herunder hvordan man i den tidlige byggeprogramfase kan indtænke det sanselige aspekt til at skabe differentierede atmosfærer.  

Der findes umiddelbart ingen kendt analysemetode, og som ny metodisk tilgang anvendes 

Kobling mellem det strukturerede byggeprogram og de mere uhåndgribelige teoretiske fokusområder, der udvikles indledningsvist og anvendes som grundlag for diskussion af atmosfærebegrebet i analysens øvrige dele. Der anvendes værker af Jan Gehl, Gernot Böhme og Peter Zumthor, som trods forskellige tilgange til arkitektur, alle har fokus på det sanselige aspekt, som er centralt for atmosfærebegrebet.  

I afhandlingens afsluttende del konkluderes over følgende: Erfaringer fra teoriudvikling til brug i analysen, analysemetodens egnethed som generelt analyseværktøj, atmosfæren i den eksisterende silo, intentionen med atmosfæren i projektet for transformationen og atmosfærebegrebets aktualitet og vigtighed i forhold til at skabe differentierede atmosfærer i den aktuelle byudvikling. 

 

Forsvaret juni 2015 

Gorm Krogsdal 

Chefrådgiver, Bygherrerådgivning 

MD Bsc. 

+45 5365 3834 gorm@krogsdal.dk

Hans Christian Asmussen

Masterafhandling: "Undersøgelse af den grafiske designers designproces".

- En undersøgelse af den grafiske designers arbejdsproces med afsæt i indsamling af empiriske data og analysen heraf. Afhandlingens problemformulering er følgende:

Ud fra indsigter i designprocessen som formuleret af Schön, Lawson og Cross vil jeg undersøge om det er muligt at afdække en række træk der er specifikke for den grafiske designers designproces.

Undersøgelsens resultater kan benyttes til at udarbejde en model for den grafiske designers arbejdsform. Et oplæg til denne model præsenteres kort i afhandlingens slutning. Modellens udformning er baseret på udtalelser fra undersøgelsens informanter og opbygningen af den model som et flertal af informantgruppen valgte som repræsentativ for deres arbejdsform.

Forsvaret maj 2009.

Hans Christian Asmussen
+45 4055 5656
hans@nation.dk

Helle Graabæk

Masterafhandling: "atmosfæren tietgenkollegiet & tekstildesigneren"

Denne masterafhandling handler om oplevelse fra et subjektivt perspektiv i mødet med rum og arkitektur. Tekstildesignerne Aggebo og Henriksen har, med udgangspunkt i deres faglighed og i et samarbejde med arkitekterne Lundgaard og Tranberg, skabt stedets unikke atmosfære.

Afhandlingen er opbygget af to dele, som skaber rammen om den overordnede problematik: En beskrivelse af tekstilfagligheden samt den teoretiske udredning af Gernot Böhme og Patrick Jordan. Derefter en analyse af casen på baggrund af valgte teori, som leder over i en redegørelse af tekstyildesignernes arbejde med projektet.

Forsvaret maj 2009.

Helle Graabæk
Tekstildesigner
+ 45 2633 1703
hg@dskd.dk

Helle Madsen

Masterafhandling: ”Visuel kommunikation til de 10-12-årige. Formidling i naturvidenskabelige udstillinger”

Afhandlingen undersøger den visuelle kommunikationsproces i naturvidenskabelige udstillinger med børn på 10-12 år som en del af målgruppen. Børns ulyst til at læse tekstskilte er i den forbindelse en stor udfordring.

Én del af formålet med afhandlingen er at skabe klarhed over, hvor støjen opstår i kommunikationsprocessen. Dels ved at se teoretisk på processen, dels ved at afprøve metoder til at få indsigt i modtagernes/brugernes livsverden. Den anden del af formålet er, at undersøge om redskaber fra co-creation kan mindske afstanden fra den grafiske designer til slutbrugerne, i dette tilfælde de 10-12 årige.

Afhandlingen er delt i to. I første del er Stuart Halls Encoding-Decoding kommunikationsmodel udgangspunkt for en undersøgelse af deltagerne i en kommunikationsproces mellem voksne fagfolk som afsendere og børn på besøg i en udstilling som modtagere. Børnenes oplevelse med tekstskiltene i udstillingen sættes gennem observationer under lup med Patrick Jordans pleasure baserede brugerteori. I anden del afprøves Sanders og Stappers teorier om co-design og co-creationi i praksis i mikroformat med tre repræsentanter for brugergruppen. Tre 10-12-årige er i et mini-feltarbejde skiltedetektiver på Experimentarium og senere deltagere i et mikrodesignlaboratorium, hvor de designer skilte til fiktive personaer.

 

Forsvaret juni 2013

 

Helle Madsen
Grafisk Designer
frk.m@frk-madsen.com

Helle Rindom

Helle Rindom
Art director og projektleder
Grafisk designer, mDD
hr@exponent.dk

Henrik Birkvig

Masterafhandling: "Fontkvalitet++ Fonten - Designeren - Modtageren"

Afhandlingen har til formål at udvide begrebet skrift- og fontkvalitet fra et teknisk/praktisk præget begreb, til også at omfatte forhold som knytter sig til den professionelle designer (der vælger en skrift til en opgaveløsning) og til indsigter i den måde, som modtagere kan forventes at opfatte skrifters signaler på.

Afhandlingen er struktureret omkring tre større afsnit, der hver består af en præsentation af den anvendte teori efterfulgt af en metodisk analyse af empirien. Til afsnittet om fonten per se er Peter Karows teori fra 1994, Type Quality, sat i spil og til afsnittet om designeren er Patrick W. Jordans "plesure"-begreb fra 2000 brugt som basis for en spørgeskemaundersøgelse af profesionelle designeres præferencer med efterfølgende analyse af svar. Afsnittet om modtageren bygger på

Robert A. Mannings beskrivelse af begrebet visuel semantisk differentiale fra 1979 og dette er understøttet med referencer til undersøgelser, der har anvendt teorien som analysemetode. Alle tre afsnit er suppleret med udsagn fra designere.

I afhandlingen konkluderes det, at det giver mening at arbejde med et udvidet kvalitetsbegreb i forbindelse med digitale fonte og skrifters beskaffenhed, og at dette kan give afsæt for nye undersøgelser og forskningsaktiviteter.

Forsvaret maj 2009.

Henrik Birkvig
+45 2343 1355
hbi@dgh.dk

Henrik Wium Senfe

Masterafhandling: "Meaning by design* *Design reflekterer et mellemværende (8)".

Design definerer grænsefladen mellem os og omverdenen - gennem udformningen af de brugsgenstande der omgiver os. Vi erkender dermed en væsentlig del af vores omverden gennem design, og ved at give oplevelsen af dette design mening.

Opgaven belyser de metodologiske udfordringer i relation til designanalyse, og inddrager den psykologiske metode introspektion med henblik på at undersøge om, og hvordan, denne metode kan fungere som en relevant undersøgelsesmetode indenfor designfeltet. Dernæst belyser opgaven grænsefladen mellem bruger og objekt gennem centrale begreber fra produktsemiotikken, som den er fremstillet af Sara Ilstedt Hjelm. Dernæst undersøges designerkendelsen og brugerens oplevelse af meningen med et objekt i to forskellige perspektiver. Dels gennem Klaus Krippendorffs teori om produktsemantik. Dels gennem Donald Normans teori om emotional design.

Endelig belyser opgaven design i et kommunikationsteoretisk perspektiv ved at inddrage centrale begreber fra Niklas Luhmanns systemteori. Det kombineres med Tor Nørretranders teori om eksformation, der kan beskrive relationen mellem budskab og modtager i et perspektiv, hvor designobjekter fungerer som medium for kommunikation af mening. Dernæst undersøges betydningen af oplevelsen af mening i et psykologisk perspektiv gennem Viktor Frankls teori om viljen til mening, og til sidst gennem en biologisk teori om betydningen af signalstoffet Dopamin i forbindelse med oplevelsen af mening.

Resultaterne peger på, at et produkt der skal give mening skal kommunikere sin funktion klart via funktionsmarkører, og at meningen er en egenskab ved brugeren, den kan ikke være indlejret i produktet. Et godt produkt skal også kommunikere om sig selv, i sig selv, og kan derfor karakteriseres som et autopoietisk system. Det skal virke i sig selv, ellers virker det ikke. Mening er således en kompliceret syntese af produktets forskellige desigelementer, brugerens erkendelse af helheden, brugerens oplevelse af relationen med designet og brugerens kulturelle kontekst.

Forsvaret maj 2009.

Henrik Wium Senfe
+45 2688 5604
senfer@gmail.com

Hilda Clausen

Masterafhandling: “Blik for farver – om rumdesignerens farvearbejde mellem bygning og bruger” 

Denne masterafhandling diskuterer rumdesignerens praksis ved at analysere en af rumdesignerens kerneydelser: farvesætninger i rum.  

Det undersøges hvordan rumdesigneren udarbejder farvesætninger i rum således at de understøtter menneskelige relationer og handlinger i hverdagen. Der stilles dermed skarpt på den mere abstrakte designgenstand for rumdesign, de menneskelige aktiviteter og handlemønstre. 

For at afdække rumdesignerens praksis antages det, at rumdesigneren besidder en viden om egen praksis, men at denne viden i stort omfang er forblevet tavs. Ved at interviewe tre rumdesignere som arbejder kvalificeret med farver i rum, indsamles der empiri som derefter analyseres og vurderes. 

Empirien behandles med teorier opdelt i tre temaer: rumdesignerens profession, æstetik i nyere tid og brugerinddragelse. 

I afhandlingen konkluderes det at rumdesignerens farvepraksis er afhængig af rumdesignerens uddannelse og erfaring, syn på farvernes værdi, hvordan brugerne bliver inddraget og den kontekst der danner ramme om projekterne, samt i høj grad af rumdesignerens opfattelse af egen praksis. Det vurderes derfor at for at rumdesigneren kan udvide sin egen og andres opfattelse af rumdesignerens praksis, er det nødvendigt at udøve refleksiv praksis i et fagfællesskab. 

Forsvaret juni 2013 

 

Hilda Clausen 

Rumdesigner MDd

Houston Wilson

Masterafhandling: "I jagten på brugeroplevelsen".

Denne masterafhandling behandler teorier om brugerinddragelse i designprocesser og user experience design set i en webdesign kontekst.

Konklusionen på analysen er, at user experience design betinger, bevidste beslutninger, truffet på et informeret grundlag, hvilket fordrer inddragelse af brugere i designprocesser. Til gengæld opvejes anstrengelserne af sparede ressourcer, bedre design og gladere brugere.

Afhandlingens hovedpointe er, at det både er muligt, og stærkt tilrådeligt, at Experimentariums fremadrettede user experience design aktiviteter struktureres, og informeres gennem aktiv brugerinddragelse.

Forsvaret juni 2011.

Houston Wilson
Web Manager
hw@hw4.dk

Inger Merete Skotting

Masterafhandling: Hvad betyder tegningen? Tegning, kontekst og afkodning.

Afhandlingens formål er at beskrive og definere de karakteristika ved tegningen, som gør at komplekse betydninger kan formidles hurtigt og ofte særdeles effektivt. Gennem en analyse af tegningens sprog, dens grammatik, herunder også betydningen af den nære kontekst, diskuteres tegningens særlige formidlingspotentiale som kommentator og budbringer af kompleks information.

Inger Merete Skotting
Studiekoordinator
Grafisk designer, MDD

Jane Møller Kretz

Masterafhandling: "Produktrelevans, Design og branding gennem historiefortælling".

Hvordan designprofessionen kan bruge erfaringer fra branding i vindmølleindustrien til at fokusere på produktnær branding i andre brancher.

Vinkel på stoffet

Jeg bruger teorien til at undersøge relevante begreber indenfor design, branding, og kulturelt betinget historiefortælling, og jeg breder i teoriafsnittet begreberne ud, for at belyse emnerne: design som betydningsdannende redskab, kontekster, kulturel branding og designmanagement.

Behandlingspunkter

Når begreberne fra teorien sættes i spil i casen, Vestas, leder det os frem til en analyse, der således skal belyse fire spørgsmål om, hvordan Vestas arbejder med forskellige kontekster, med kulturel branding, med historiefortælling og med produktrelevans?

Det leder mig hen til de to konkluderende spørgsmål, der handler om, hvordan designere kan arbejde med historiefortælling og produktrelevans i design og branding?

Resultater

Vestas lægger i høj grad ressourcer i at brande sig gennem historiefortælling med fokus på emnet bæredygtighed, og lader vindkraft være det relevante svar på energi og klimaproblemet, som er et samfundsaktuelt emne.

Konklusionerne fra den teoretiske gennemgang og analysen samler jeg i en værdibaseret brandingmodel, og jeg kommer med en opfordring til at fokusere designudvikling i produktrelevans gennem en optik, jeg kalder de tre betydelige kontekster.

Forsvaret april 2009.

Jane Møller Kretz
+ 45 2384 1717
janemk@hotmail.com

Julie Henriksen

Masterafhandling: "Prototypen", Ursula Munch-Petersens designproces.

Denne afhandling er en undersøgelse af prototypens betydning for en designproces.

Afhandlingen er opbygget op af to dele som skaber rammen om den overordnede problematik:

en beskrivelse af designfagligheden samt den teoretiske udredning af Nigel Cross og Donald Norman. Derefter en analyse af case på baggrund af valgte teori, som leder over i analyse af Ursula Munch-Petersens designproces på baggrund af empiri, det kvalitative interview.

Det teoretiske afsæt er Cross' tekst "Designerly Ways of Knowing" samt Normans tekst "Emotional Design", 'tre niveauer' for afkodning af design. Grundlaget for afhandlingen er Cross' tanker om design som en 'tredje kultur', et alment fakultet for design. Cross gør op med den nuværende designforståelse som bygger på udefrakommende faktorer, som karriere og produkter. Cross gør op med den nuværende designforståelse som bygger på udefrakommende faktorer, som karriere og produkter. Cross nye designforståelse sætter fokus på de indefra kommende faktorer, designerens evne til at kommunikere med objekter og således på det konstruktive og erkendelsesmæssige.

Normans 'tre niveauer' er brugt til at analysere det emotionelle indhold i casen. Analysen af Ursula Munch-Petersens proces med prototypen forsøger at indfange det ordløse og intuitive, det Cross peger på som selve kernen i designerens faglighed. Arbejdsprocessen med prototypen findes i overvejende grad i Normans niveauer, med relation til de emotionelle følelser vi bruger til at afkode design. Arbejdet har på baggrund af håndværksmæssige færdigheder, med redskaber og metoder herfra, været medskaber af designprocessen.

Dette viser at der er lighedstræk og fælles værdigrundlag mellem Cross' designforståelse og processen med prototypen. På baggrund af afhandlingens undersøgelser kan det siges at processen med prototypen har betydning for designerens faglighed. Og kan således danne baggrund for en ny designforståelse.

Forsvaret maj 2011.

Julie Henriksen
Industriel Designer
jh@aggebo-henriksen.com

K – O

Karen-Margrethe Österlin

Masterafhandling: "Æstetisk kulturformidling i webpublikationer".

Afhandlingen har til formål at identificere hvilke virkemidler designeren kan anvende til at skabe æstetiske oplevelser ved interaktion med webpublikationer. Internettet er et nyt medie med nye muligheder, hvilket fordrer nye designgreb hos interaktive grafiske designere.

Forløbet i afhandlingen starter med at situerer designerens tradition og forhold til æstetik, samt præsenterer tre teoretikere som skal anvendes i analysen. To prisvindende webpublikationer (en fotoudstilling og et modekatalog) blive analyseret ud fra udvalgte kriterier, dels fra de tre teoretikere, dels elementer identificeret i designprocessen.

I konklusionen er det tydeligt at de tre teoretikere, på forskellig vis har skabt viden om de analyserende webpublikationers virkemidler. Analysen identificerer at det er den veldesignede sammenstilling af virkemidler i designet (intuitiv interaktion, lyd, bevægelse, grafik) som udnytter internettets ekstra kapacitet, der, i følge Böhme's teori om "Atmosfære", skaber den æstetiske oplevelse. Den interaktive grafiske designer, skal ud over visuelle kompetencer udvikle designgreb, hvor lyd, musik, animation og interaktion samarbejder og derigennem skaber æstetiske oplevelser online.

Karen-Margrethe Österlin
+45 2045 7590
kmoe@dgh.dk

Katja Bjarnov Lage

Masterafhandling: ”Logoets forandring. Fra trademark til corporate brand med fokus på det dynamiske logo”  

Afhandlingen har til formål at undersøge, hvordan det dynamiske logo er kompatibelt med det relationelle designparadigme og tredje bølge i corporate branding, og hvordan designeren kan omsætte de teoretiske indsigter til designprocessen, så de kan bruges argumentativt i såvel praksis som i en undervisningssituation.  

Undersøgelsens resultater viser, at der er tydelige lighedstræk og fælles værdigrundlag mellem det dynamiske logo, det relationelle designparadigme og tredje bølge i corporate branding. 

Den holistiske tilgang danner, sammen med det relationelle og det kontekstbestemte, baggrund for en ny designforståelse, som fortjener at blive delt. 

De dynamiske logoer lever, men mange implementeres ikke efter hensigten. Endnu andre lever i deres egen dynamiske skinvirkelighed i cyberspace, hvor de eksponeres igen og igen, til de til sidst bliver virkelige for os! 

 

Forsvaret juni 2013 

Katja Bjarnov Lage 

Faglig leder, Fotografisk Kommunikation, DMJX 

Grafisk Designer / Master i design 

+45 5117 2369 kb@dmjx.dk

Krister Bladh

Masterafhandling: ”Utopia Deferred – Creating immersion in the aesthetic experience of lifestyle brands”

This thesis aims to formulate a method for ‘living the brand’ through immersion in aesthetic experiences. With the increased aestheticization of commerce any brand can be experienced this way, especially lifestyle brands. With the Copenhagen-based type foundry and concept store Playtype as an example and a target for such a method, the possibilities are analysed in the context of the Attention Economy.

The analysis takes a poststructuralist perspective, relying on Jacques Derrida’s deconstruction of the dialectics of aesthetic judgment. The potential for reciprocity in communication beyond the code of signification, thematised by Jean Baudrillard, is interpreted as a transgression of the dialectical opposition between reality and fiction. The fault in signification that Baudrillard found in the concept of Utopia forms the basis of a new ideal form of communication that can be translated into branding.

 A strategy that lets anyone be a Playtype would garner the brand both more attention and more transparency. The thesis thus concludes that creating semantic dissonance does not have to be a non-commercial act of idealism. On the contrary, a poststructuralist and non-dialectical perspective on brand communication shows the advantages of working on the edge between reality and fiction. Through this disappearance of the blade and the handle, the knife gets its ‘force de frappe’. 

Forsvaret maj 2015

Krister Bladh
Senior designer at AM™
krister@weaream.dk

Kristoffer Jeppesen

Masterafhandling: Corporate Branding i nystartede virksomheder

Corporate Branding er en holistisk brandingdisciplin, der forholder sig til alt, hvad en virksomhed gør, siger og viser. Med Corporate Branding har alle virksomhedens interessenters opfattelse af virksomheden en betydning for dens brand.

Afhandlingen belyser hvorvidt indsigter fra Corporate Branding kan forbedre nystartede virksomheders muligheder for at etablere sig.

Kristoffer Jeppesen
Master i Design
kristoffer@jepp.dk

Laila Grøn Truelsen

Masterafhandling: ”Når forandring forandrer … Designerens rolle og kompetencer set i cases fra LAB for Social Inklusion på Designskolen Kolding”

Afhandlingen handler om, hvordan designere kan arbejde i det udvidede designbegreb tegnet af servicedesign, brugerinddragelse og co-design, når arbejdsfeltet er inden for offentlig regi som vist af inddragede cases.

Ydermere handler det om, hvilke vidensfelter der kan/skal inddrages, og som kan bidrage til at designerens “faglige rygsæk” svarer til de krævede kompetencer. Der er inddraget begreber fra socialpædagogikken for at undersøge, hvilke lag designeren forandrer på, og for at synliggøre, hvorledes viden, som traditionelt forstået, ligger udenfor designs, kan bidrage til designerens forståelse af egen rolle og kompetencer.

Opgaven beskriver, hvad der faktisk forandres i casene, og hvad det betyder for designerens rolle og kompetencer, ligesom der diskuteres hvad det kan have af betydning for den fremtidige uddannelsen af designere, der gerne vil arbejde på det designfelt, som tegnes i afhandlingen.

 

Forsvaret efterår 2015

 

Laila Grøn Truelsen
Leder, LAB Social Inklusion
+45 9133 3012
www.dskd.dk

Lars Hoff-Lund

Masterafhandling: "Magasinudvikling i et nyt perspektiv".

Trykte magasiner har en lang tradition bag sig. Når man planlægger at gennemføre en udviklingsproces omkring et magasin, kan det derfor være vanskeligt at finde balancen mellem traditionernes bånd og fornyelsens fristelser. Det kan desuden være svært at vide, på hvilket grundlag, man skal bygge magasinudviklingen.

Denne afhandling beskæftiger sig med tre metoder, der alle undersøges for deres potentiale til at indgå i grundlaget for magasinudviklingen. De tre metoder er:

    målgruppesegmentering

    brugercentreret design

    designdrevet innovation.

I afhandlingen gennemgåes først teorien bag hver af metoderne, hvorefter de hver især analyseres. I den afsluttende diskussion og konklusion samles trådene fra de enkeltstående analyser og jeg giver en vurdering af de analyserede metoders relevans og potentiale for en magasinudviklingsproces.

Blandt de anvendte teorier i afhandlingen skal de vigtigste nævnes:

Henrik Dahls teori om Minerva-modellen, der baserer sig på Pierre Bourdieus studier af forbrugs- og livsstilsmønstre, danner den teoretiske baggrund for undersøgelsen af målgruppesegmentering.

Stine Hedegaard Jørgensens bog Brugercentreret Design benyttes sammen med Tom Kelleys bog The Art of Innovation som de teoretiske kilder til afsnittet om brugercentreret design.

Roberto Verganti leverer med sin bog Design-driven Innovation det teoretiske udgangspunkt for drøftelsen af designdrevet innovation.

Undersøgelserne af de tre metoder baserer sig dels på interviews med tre magasindesignere samt en redaktør og dels på en teoretisk diskussion af metoderne.

Både brugercentreret design og designdrevet innovation er stort set jomfruelige metoder i forhold til magasinudvikling. Undersøgelsen afslører imidlertid, at begge metoder kan byde ind med væsentlige aspekter til udviklingsprocessen. Kobles disse aspekter med det ligeledes positive udbytte af den undersøgte målgruppesegmentering, står man med alle muligheder for at kunne gennemføre en innovativ magasinudvikling.

Forsvaret maj 2011.

Lars Hoff-Lund
Designchef
lhl@datagraf.dk

Lars Pryds

Masterafhandling: ”Kunst og design – faglighed og samspil” 

Denne masterafhandling handler om grænselandet mellem design og kunst, med fokus på grafisk design. Gennem en undersøgelse af to cases, Kurt Schwitters (1887-1948) og Andy Warhol (1928-87), der begge har arbejdet med grafiske udtryk og teknikker inden for de to områder, belyses nogle af de skismaerne i dette grænseland. De to cases repræsenterer to opbrudsperioder i det 20. århundrede, den historiske avantgarde i 1920-30erne og neo-avantgarden fra slutningen af 1950erne og frem, og deres arbejde og faglighed sættes ind i en historisk kontekst. 

Med udgangspunkt i arkitekt og professor Dana Cuffs bog Architecture: The Story of Practice undersøges, hvilke påvirkninger, fx uddannelse, samarbejde med kolleger og samfundsmæssige eller personlige begivenheder, der har medvirket til dannelsen af Schwitters’ og Warhols faglige etos og til at forme deres respektive karrierer.  

Afhandlingens undersøgelse viser, at trods en lang række forsøg på tilnærmelse eksisterer de to fagligheder design og kunst stadig som to adskilte størrelser – men i dynamisk samspil. Den faglige etos hos henholdsvis en designer og en billedkunstner er stadig forskellige, og man kan registrere i hvert fald to måder at håndtere dette på: man kan veksle ubesværet mellem faglighederne (Schwitters), eller man kan trække elementer fra én faglighed med ind på en anden fagligheds område (Warhol). Definitionen på både kunst og grafisk design har ændret sig gennem årene i retning af en sammensmeltning, men denne har (endnu) ikke fundet sted. 

 

Forsvaret juni 2013 

Lars Pryds 

Grafisk designer, Billedkunstner 

+45 3053 8714 pryds@mac.com

Lene Dambsbo Brix

Masterafhandling: ”Den arkitektoniske krop” 

Omdrejningspunktet for afhandlingen er diskussionen om, hvad intuitive analysemetoder bidrager med som afsæt for at arbejde med et arkitektonisk betydningsfelt som det atmosfæriske. 

Afhandlingen benytter sig af en intuitiv arbejdsmetode, som leder hen imod og leder efter sanselighed i arkitektur. Gennem en fænomenologisk analyse af to klostre i Frankrig – Le Thoronet fra 1100-tallet og La Tourette fra 1960 – undersøger jeg de to klostres atmosfæriske tilstande. 

Afhandlingen er en fænomenologisk undersøgelse af den valgte empiri. Den franske filosof Maurice Merleau-Ponty inddrages i forhold til det fænomenologiske teorifelt med fokus på kroppens sansninger af verden. Den tyske filosof Gernot Böhme inddrages i et hermeneutisk perspektiv i forhold til det konkrete arbejde med afhandlingens empiriske arkiv. Særligt fokus har forholdet mellem atmosfære og rum.  

Ved at undersøge klostrenes atmosfæriske tilstande findes syv fænomener, som analyseres i afhandlingens to centrale afsnit – det ‘analytiske’ og det ‘konstruktive’ arbejdsfelt. I det ‘konstruktive’ arbejdsfelt transformeres de syv fænomener ind i fem konkrete og arkitektoniske verdener. Ved ‘at bygge’ med billeder fra afhandlingens empiriske arkiv af billeder fotograferet i de to klostre, transporteres de atmosfæriske lag fra de to klostre over i konkrete tegninger og modeller. I dette arbejde undersøges atmosfære som begreb i forhold til konkrete byggede rum.  

I afhandlingens afsluttende afsnit diskuteres formålet med at bringe intuitive metoder ind i et arkitektonisk arbejdsfelt, hvor klassiske analysemetoder dominerer. 

Forsvaret juni 2013 

Lene Dambsbo Brix 

Arkitekt MAA MA, CEO 

+45 5124 9794 lene@damsbobrix.dk

Lene Pedersen

Masterafhandling: ”Kritisk praksis i Modebranchen – designdrevet innovation med et ”critical mindset” som rammesætning for designstuderendes projekter” 

Denne opgave præsenterer en undersøgelse af, hvordan BA Fashion Design studerende kan arbejde med designdrevet innovation, der skal lede til design med radikal forandring af mening. Gennem anvendelse af tilgange kendt fra ”critical design” vil der blive argumenteret for, hvordan ideologiske værdier kan understøtte ambitioner om at udfordre sociale og kulturelle normer og konventioner. Det vil blive analyseret, hvorledes modebranchen på forskellig vis arbejder med en kritisk praksis igennem en række forskellige eksempler. 

I ”Speculative everything” beskriver Dunne & Raby deres erfaringer, siden de for mere end 15 år siden introducerede begrebet ”critical design”. Opgaven anvender Roberto Vergantis teori om ”design-driven innovation” som grundlag for argumentationen, og der vil blive hentet inspiration i hollandske Droog Designs måde at arbejde med ”conceptual design” på. 

”Constructive Design Researchs” beskrivelse af de tre programmer, Lab, Field og Showroom vil blive præsenteret som et bidrag til den research, der kan understøtte en kritisk praksis. 

 

Forsvaret juni 2015 

Lene Pedersen Fashion Design, VIA Design lepe@via.dk

Linda Rubin

Masterafhandling: ”Designtænkning – som ledelse i et læringsperspektiv” 

Designtænkning som ledelse i et læringsperspektiv er undersøgelsesfeltet for denne afhandling. På baggrund af casen, Pædagoguddannelsen Peter Sabroe, Via Univerity Colleges Festugeprojekt, som er et uddannelsesforløb i deres studieordning, undersøges hvad der karakteriserer den designledelse, som finder sted i æstetiske læreprocesser. 

Afhandlingen definerer og argumenter for tre kompetenceområder i designerens profession, som relevante for designledelsen af æstetiske læreprocesser i en co‐creation: 

 

1. Den sociale dimension, perspektiveret fra Dana Cuffs professionssociologisk vinkel, konkluderende at design er en social konstruktion, som skabes i et rum af praksis. 

2. Designtænkning med afsæt i designprocessen, med indsigter af Nigel Cross og Donald Schön. 

3. Æstetisk kompetence, hvor der argumenteres for designerens sanselige fornemmelse for at transformere en forståelse for formsprog og materialet til et visuelt udtryk, som indskriver sig i den moderne kultur. 

Analysen dokumenterer at designeren gennem sin træning i designprocesser og ”mindset”, og ved at praktisere ledelse indenfor de tre kompetenceområder afbalancerer de to delmål; at de studerende gennemgår en æstetisk læreproces i pædagogisk praksis og at der samtidig er et seværdigt æstetisk slutprodukt. 

 

Forsvaret maj 2013 

 Linda Rubin 

Underviser på VIA Beklædningshåndværkeruddannelse og Århus Gymnasium HTX 

+45 2720 5994 lru@via.dk

Lisa Christiansen

Masterafhandling: "Forbrugere og Borgere".

Denne afhandling belyser motivationsfaktorer, præferencedannelser og nydelse hos borgere i Frederiksberg Kommune i relation til sortering af husholdningsaffald. Formålet er at anvende design- og kulturteorier til at belyse mulige strategier, som Frederiksberg Kommune kan anvende for at motivere borgerne.

Affald er en del af vores forbrugscyklus, derfor inddrages Gabriel, Y & Land, T.'s teori om forbrugeradfærd til at perspektivere de indbyggede forskelle mellem forbrugeradfærd og borgeradfærd.

Analysemetoden til at belyse sortering af husholdningsaffald i Frederiksberg Kommune er designteorier. Disse teorier anvendes normalt til at stimulere forbrugere. Dermed er en del af undersøgelsen at belyse, hvilke indsigter designteorierne giver, når de i stedet anvendes til at belyse motivationsfaktorer, præferencedannelser og nydelse hos borgere.

Den kontekstuelle ramme for sortering af husholdningsaffald i Frederiksberg Kommune analyseres ved at anvende Klaus Krippendorffs begreb om 'four contexts' til at analysere kontekstens betydning for den konkrete udforming af design. Interviews med borgere danner baggrund for en analyse af borgernes følelsesmæssige forventninger til sortering af husholdningsaffald. Den anvendte metode er Patrick Jordan's anvendelse af begrebet 'four pleasures'. Til sidst inddrages Virginia Postrel til en diskussion af, hvorvidt det æstetiske imperativ også er en uomgængelig realitet i forbindelse med sortering af husholdningsaffald.

Afslutningsvis indkredses mulige scenarier for, hvordan den nuværende ordning i Frederiksberg Kommune kan styrkes samt muligheden for, at forbrugerne er motiverede til at have en mere bæredygtig indstilling til affald.

Lisa Christiansen
Arkitekt
mail@lisac.dk

Lisbeth Kamstrup-Holm

Masterafhandling: "Patienten som emotionel forbruger".

Når vi som forbrugere vælger produkter, er det i stigende grad valg, vi foretager ud fra følelser og fornemmelser - ud fra emotionelle værdier.

Et produkt område, hvor det traditionelt ikke har været muligt for forbrugeren at stille krav til emotionelle værdier er inden for design af produkter, der hjælper os til at behandle vores sygdomme - medico design. Dette er en tendens, der er ved at ændre sig; Vi vil i stadig højere grad vælge de produkter, der hjælper os i vores behandling på samme måde, som vi vælger andre produkter; Ud fra emotionelle behov.

Forsvaret maj 2009.

Lisbeth Kamstrup-Holm
+45 2759 1908
lisbeth@kamstrup-holm.dk

 

Mads Quistgaard

Masterafhandling: ”En undersøgelse af “kritisk design” – Dunne & Rabys Placeboprojekt analyseret med inddragelse af Nicolas Bourriaus “relationelle æstetik”” 

Jeg vil gennem en analyse af et kritisk designværk, Placebo-projektet, sammenligne Nicolas Bourriauds relationelle æstetikteori med Dunne & Rabys kritiske designteori og praksis, med sigte på at finde karaktertræk, i form af forskelle og lighedspunkter, der kan præcisere og udvide forståelsen af kritisk design som begreb.

Som underspørgsmål: Kan man overføre begrebet relationel æstetik på kritisk design og tale om ‘relationel design’?

 

Forsvaret sommer 2007

 

Mads Quistgaard
Grundlægger af Urgent.Agency, Design direktør, Adjungeret professor på Designskolen Kolding
+45 2670 0607
mq@urgent.agency

 

Malene Pilgaard Harsaae

Masterafhandling: "Er fremtidens designer O-shaped? - en arbejdsplatform til den fremtidige TEKO master".

Hensigten med denne master afhandling er at skabe en platform, der kan danne et kvalificeret grundlag for det fremadrettede arbejde med at skabe en professions master til TEKO - Design og Business.

Med udgangspunkt i min egen praksiserfaring og faglighed kommer jeg med et bud på de kompetencemål, de fremtidige master studerende skal opnå gennem uddannelsen og hvordan uddannelsen skal sammensættes for at nå kompetence målene.

Processen med at identificere kompetencerne er inddelt i fire felter, der hver især leder frem mod uddannelsens idégrundlag. Masteren placeres i feltet hvor; "design bliver til business og business bliver designet". Design Thinking fremhæves ofte som et bindeled mellem design og business, og derfor indleder jeg med at analysere begrebet. Begrebet repræsenteres ved Roger L. Martin og Tim Brown. Indsigterne herfra bruges i afsnittet om designer roller, hvor jeg repræsenterer designeren som I-shaped og T-shaped og derefter introducerer min idé til den fremtidige designerrolle: designeren som O-shaped. Forslaget er delvis inspireret af John Heskett. Derefter beskriver jeg selve designprocessen og præsenterer mit forslag til en visuel illustration. Her benytter jeg min praksiserfaring sammen med indsigter fra Donald A: Schön og Bryan Lawson. Endelig definerer jeg uddannelses feltet gennem en kort introduktion til "The Knowledge Triangle" og modus 1 og modus 2 forskningsbegreberne. Her inddrager jeg Richard Buchanan i relation til hans fokus på design research og brugen af case arbejde.

Den sidste del af afhandlingen præsenterer uddannelsens idégrundlag. Jeg indleder med en redegørelse af kompetence målene i forhold til masteruddannelsen. Kompetence målene beskrives gennem fire kerneområder, der udgøres af design, sociologi, kommunikation og forretningsforståelse. Dernæst gennemgår jeg de didaktiske metoder i forhold til en række udvalgte elementer og introducerer mit forslag til TEKO's nye værdikæde, der får tilføjet området: "product transparency". Endelig præsenterer jeg de vigtigste felter med tilhørende teori indenfor hvert enkelt kerneområde og får således skabt det samlede idégrundlag, jeg anbefaler i relation til det fremadrettede arbejde med at få master uddannelsens endelig indhold og struktur defineret.

Malene Pilgaard Harsaae
Designer
+45 2014 5406
malene@pinklemon.dk

Marianne Simmelkiær

Masterafhandling: "Alle har ret til at forføre - Selskabskjolen i oplevelsesøkonomien".

Opgavens sigte

Det overordnede sigte med denne masterafhandling har været at undersøge, hvorledes en virksomhed der producerer customized selskabskjoler kan tilpasse sig fremtidens konkurrenceparametre. Inspirationen til denne undersøgelse opstod i krydsfeltet mellem mine egne praktiske erfaringer med kjoledesign, og de mange teoretiske tilgange jeg er blevet præsenteret for gennem Master i Design uddannelsen. Derfor har det også været mit ønske, at resultatet skulle afspejle både den teoretiske side, og den praktiske side af dette krydsfelt. Resultatet er derfor et normativt bud på, hvorledes en sådan virksomhed kan agere og brande sig selv.

Konklusion

For at kunne agere i oplevelsesøkonomien, kræves der således indsigt i kundernes ønsker, stærk strategisk ledelse, en betydelig branding og sidst, men ikke mindst kapital.

Forsvaret maj 2009.

Marianne Simmelkiær
+45 4140 8011
m@mieux.dk

Mary-Ann Hansen

Masterafhandling: Tekstilet mellem materialet og mening

Afhandlingen afsøger en analysestrategi, der baserer sig tværfagligt på fænomenologisk metode, æstetisk teori og en materielkulturel vinkel for dermed at kunne beskrive tekstiler i spændingsfeltet mellem materialitet og mening – som værk, æstetisk genstand og kulturobjekt. Med udgangspunkt i Maurice Merleau-Pontys kropsfænomenologi, Niels Lyngsøes skelnen mellem værk og æstetisk genstand, Mikkel Boghs æstetiske blik på dynamikken mellem stof og fremtrædelse samt endelig Judy Attfields bidrag om tekstilets betydning for identitetsdannelsen, analyseres og perspektiveres fem cases, repræsenterende nutidigt dansk tekstilt design/kunsthåndværk og tekstilkunst.

Ved at betone materialitetens fysiske egenskaber, sensoriske og visuelle virkemidler og anskue tekstilet som en materialiseret forbindelse mellem kroppen og verden, åbnes for en forståelse af tekstilets rolle i en meningsskabende proces. Afhandlingen argumenterer for, at en mere helhedsorienteret analyseform vil kunne bibringe en skærpet opmærksomhed over for tekstilets specifikke sanselige og æstetiske aspekter.

Mary-Ann Hansen
Underviser
Tekstildesigner
+45 3527 7547
mah@dkds.dk

Marie d’Origny Lübecker

Masterafhandling: ”Visuelt designs roller i rammen af museet. Designprocesser som innovations-driver” 

Form og funktion synes grundlæggende for visuelt design; afhandlingen redegør for en udvidelse af denne opfattelse til også at omfatte begrebet pleasure, en nutidig forståelse af forbrugeren. Udgangspunktet er visuelt design og rammen er det moderne museum. Museet er et sted for kollektiv hukommelse, et sted for arv og miljø. Det er både en organisation og en virksomhed og må således også kunne skabe oplevelser der beriger og bevæger os – en innovativ tilgang synes derfor oplagt.  

I anden del af afhandlingen ses nærmere på, hvorledes museets visuelle design kan innoveres, dvs. hvorledes designprocesser kan benyttes som innovations-driver af museets visuelle design. 

Empirien trækker på internationale kilder, men de to primære cases er MoMA og strategibureauet Wolff Olins, begge i New York. Interview med henholdsvis MoMAs Assistant Creative Director og W. Olins Creative Director danner således grundlag for analysen.  

Afhandlingen kortlægger design som et sprog der udfolder verden. Derfor er design også langt mere end alene form og funktion. Analysen illustrerer næsten 70 års udvikling inden for visuelt design. Fra kunsthåndværk over Corporate Identity til Design Stategy og argumenterer for hvorfor det giver mening, i rammen af museet, at tale om design som åben form – som en udviklende konsekvens. 

 

Forsvaret maj 2013 

Marie d’Origny Lübecker 

Tegnestuechef 

Louisiana Museum of Modern Art 

+45 2328 6445 

mol@louisiana.dk

Mette Bock Gadegaard

Masterafhandling: Det passer jo ikke ind! - Om det originales placering i den brandede virksomhed.

Gennem analyse af to designvirksomheders brands, interviews med to tilknyttede designere og analyse af disses designs, påviser jeg, hvordan virksomhedernes brand marginaliserer designer-kunstneren og dennes originale design.

Mette Bock Gadegaard
Højskoleforstander
Grafisk designer
+45 8711 4573
mettega@designhojskolen.dk

Mette Mikkelsen

Masterafhandling: "Designs rolle i Brugerdreven Innovation".

Baggrunden for afhandlingen er rapporten "Brugerdreven Innovation - resultater og anbefalinger", som er udarbejdet af FORA på vegne af Erhvervs- og Byggestyrelsen i 2005. I denne rapport opsummeres resultaterne fra en række branchespecifikke studier af den rolle brugerdreven innovation spiller i dansk erhvervsliv. Rapporten fremsætter på den baggrund en række anbefalinger, som har været drivende for den innovationspolitiske indsats de senere år. Disse anbefalinger førte bl.a. til oprettelse af et program for BDI som hvert år, med rapportens ord, "yder tilskud til projekter, der fremmer anvendelsen af brugerdreven innovation i Danmark".

Nærværende afhandling tager sit udgangspunkt i en analyse af forskellige former for brugerdreven innovation og de grænser for brugerinddragelse, som forskere som Leonard-Barton og Verganti ser. Formålet er at anskueliggøre de forskellige roller designeren spiller i forskellige former for brugerdreven innovation.

Horst Rittel definerer et wicked problem som en rodet problemstilling, hvor man ikke umiddelbart kan systematisere sig ud af kompleksitet, men må træffe valg, der er afgørende for såvel løsning som den måde, et problem forstås på. Med udgangspunkt i denne definition og Buchanans teoretiske positioner omkring wicked problems og designtænkning bringes disse begreber i anvendelse for at bidrage til en generisk forståelse for den rolle, design spiller i brugerdrevne innovationsprocesser.

De praktiske aspekter af brugerinddragelsen eksemplificeres gennem en case i etrans- projektet. Gennem casen illustreres den centrale fortolkningsproces, som udgør kernen i alle brugerdrevne innovationsprocesser.

Der redegøres for, hvordan man med grundlag i etrans casen, kan begribe designerens rolle i brugerdrevne innovationsprocesser, og hvordan Rittels og Buchanans begrebsapparat kan bidrage til at forstå, hvad der betinger skellet mellem brugerdreven innovation og designdreven innovation - og designerens forskellige roller heri.

Forsvaret august 2009.

Mette Mikkelsen
+45 4054 4881
mette.mikkelsen@gabriel.dk

Mia Borch Münster

Masterafhandling: "DESIGN & VISUEL PERCEPTION - et studie i æstetisk vurdering".

Designobjekter påvirker vores visuelle system, så vi nærmest automatisk kan vurdere, om vi kan lide det vi ser. I denne afhandling undersøger jeg igennem psykologiske og neurovidenskabelige teorier, om vi kan komme et skridt nærmere en forståelse af denne præferencedannelse. Dette gør jeg mere konkret igennem et eksperiment, der undersøger i hvor høj grad mængden af information påvirker forsøgspersonernes præference for en række visuel stimuli - nærmere betegnet billeder af stole. Forsøget er blevet udført i et laboratorium på Copenhagen Business School (CBS). 60 personer er blevet testet, heraf var halvdelen designeksperter, mens den anden halvdel ikke havde nogen speciel ekspertise indenfor designfeltet. Hypotesen var, at informationerne ville påvirke deltagernes hukommelse, og at dette ville føre til en højere præference. Resultaterne har vist, at den æstetiske vurdering i høj grad blev påvirket af informationerne, men at præferencen faldt i takt med at informationsmængden steg. Eksperimentet viste desuden en række ekspertiseforskelle. Designeksperterne lod sig f.eks. højere grad påvirke af informationsmængden end ikke-eksperterne, og eksperterne var i en post-hoc test både bedre til at huske de stole, som de havde set og til at danne associationer til billederne. Generelt var deltagerne bedre til at huske de stole, der var vist med kort information, men da det også var disse stole, som de havde vurderet højst, kunne det tyde på, at det var præferencen, der øgede hukommelsesevnen. Både mine resultater samt mine litteraturstudier tyder på, at hukommelsen har en stor betydning for den æstetiske vurdering.

Forsvaret maj 2011.

Mia Borch Münster
cand.arch.
Arkitekt/Designer
+45 3035 2928
mimu@riis-retail.com

Morten Ulrich Petersen

Masterafhandling: ”Bring design i spil! Designmanagement som konsulentydelse for små og mellemstore virksomheder” 

Flere teoretikere peger på, at design management kan bidrage med konkret værdiskabelse for små og mellemstore virksomheder. Eksternt i form af konkurrencemæssige fordele ved stærkere brands samt en træfsikker innovation. Internt som sikring af integration og vidensflow mellem afdelinger, et helhedsorienteret syn på udtryk og udvikling samt sikring af relevans i produktudvikling og kommunikation ved brugerinddragelse.  

Den undren, der ligger til grund for afhandlingen er, at når små og mellemstore virksomheder tilsyneladende har problemer, de har svært ved at løse, og når design har effektive værktøjer til at løse problemerne – hvorfor har design og virksomheder så svært ved at mødes? 

De væsentligste findings har været: 

• At der er belæg for at sige, at små og mellemstore virksomheder har problemer – at de generelt har svært ved at håndtere innovationsprocesser og design, specielt når innovationsprocesserne involverer brugerundersøgelser og mere iterative processer. 

• At designere og designmetoder – hvis rigtigt ledet – kan bidrage væsentligt til at afhjælpe virksomhedernes problemer med innovation. I tilgift får virksomhederne større sammenhæng i deres udtryk og sammenhæng med virksomhedens strategi. Heri ligger design managements værdiskabelse. 

• At der tilsyneladende mangler en struktur, der kan få designkompetencer og virksomheder til at mødes. 

• Samt at der er væsentlige barrierer, der hindrer dette møde i at ske.  

Afhandlingen giver en væsentlig afklaring, der kan lægge grunden for udarbejdelse af et forretningskoncept, der kan hjælpe de pågældende virksomheder. 

 

Forsvaret maj 2015 

Morten Ulrich Petersen 

Selvstændig grafisk designer 

www.reflektdesign.dk 

+45 2460 6088 mp@reflektdesign.dk

Mulle Gregorius Eppers

Masterafhandling: "Cicero 2.0 - et rationelt redskab i en intuitiv verden".

Formålet med denne opgave er at udvikle og beskrive nogle kriterierr for interaktivt design, som engagerer og involverer brugeren. Kriterierne skal danne grundlag for konkrete løsningsmodeller. Løsningsmodellerne bliver et redskab i en designproces - eller en viden, der kan bruges argumentativt i en kundesituation. Kriterierne skal kunne omsættes til vurderingskriterier, der også kan bruges i fx undervisningssammenhæng og konsulentarbejde.

Indledningsvis fokuseres på begreber, som danner belæg for pointer og påstande i opgaven. Begreberne er: Onlinekommunikation, interaktive medier, kritiske tilgange, pligtlæsning kontra lystlæsning og æstetik.

Teori og metodeafsnittene vil præsentere:

Patrick W. Jordan, Designing Plesurable Products, og begrebsrammen The Four Pleasures. Jordans ærinde er at kategorisere forskellige former for 'Pleasures' eller velvære i produkter. Han er valgt, fordi hans begrebsramme vil bidrage til at kunne begrebsliggøre den sansning som er indlejret i interaktivt design.

Ciceros kommunikationsmodel. Hans model udvikles til at gælde interaktivt design, Cicero 2.0. Med Cicero 2.0 skabes et værktøj, der kan bruges til både analyse og proces. Overordnet er Ciceros kommunikationsmodel valgt ud fra dens grundtanke om, at det centrale i kommunikationsprocessen er at kende sine modtagere. En pointe, der understøtter processen med interaktivt design, da det netop er kendetegnet ved at være kommunikation på modtagerens præmisser.

Konklusionen på mine indsigter er, at interaktivt design skal kommunikere via oplevelser, interaktion, æstetiske signaler og præferencer, adfærd og sociale relationer - som er de kriterier, jeg nåede frem til i analyserne efter Jordans begrebsramme The Four Pleasures.

Disse indsigter er omsat til konkret brug ud fra Ciceros kommunikationsmodel. Ved at kombinere mine analyseresultater efter Jordans begrebsramme med indholdsstrukturen i Ciceros kommunikationsmodel, har jeg skabt en hybrid, Cicero 2.0 til at omsætte mine designkriterier til praksis og skabt et rationelt redskab til en intuitiv verden.

Forsvaret maj 2011.

Mulle Gregorius Eppers
Grafisk Designer
mulle@woer.gregorius.dk

Nanna Vestergaard

Masterafhandling: "Strategi for Dagslysdesign - designstrategi i et brugercentreret perspektiv".

Titlen "strategi for dagslysdesign - designstrategi i et brugercentreret perspektiv" sætter i denne afhandling tre forskellige områder i spil. Det er dagslysdesign, strategisk design og design set i et brugerperspektiv. Udgangspunktet for afhandlingen er en undring og en nysgerrighed i at udforske, hvordan den strategiske intention for dagslysdesign i et brugerperspektiv kan give nye indsigter til designprocessen.

Det at anvende, forme og regulere dagslysets kvaliteter har et stort potentiale til at skabe rammerne for bedre liv til mennesker både fysisk og psykisk. Men brugeren er ikke altid i fokus hos dem, der tegner og bygger huse. Eksisterende beskrevne stategier for dagslys fokuserer på beskrivelse af fysiske virkemidler som f.eks. sidelys, ovenlys og mangler en strategisk intention og vision for, hvad arkitekten vil opnå i forhold til brugeren.

Afhandlingens undersøgelse tager udgangspunkt i en undersøgelse af den strategiske intention for dagslysdesignet og dennes forhold til brugeren i casen "Bolig for livet". "Bolig for livet" er det første af otte demonstrationshuse, som VKR Holding igangsætter. "Bolig for livet" er en vision for fremtidens bæredygtige bolig anno 2020.

Forsvaret maj 2009.

Nanna Vestergaard
+45 2927 0884

Nina Erichsen

Masterafhandling: "Keramisk Kunsthåndværk".

Opgaven stiller spørgsmålet om hvilke forudsætninger for kunsthåndværk der findes på det kulturelle marked. På hvilken måde optræder keramisk kunsthåndværk i perspektiv af markedet og brugeren. Spørgsmålet besvares gennem to teorier, jeg bruger Carl Mengers Principles and Theory of Goods for at forstå grundlæggende principper for varens værdi. Dernæst Judy Attfields definition af Wild Things and Things with Attitude hvor brugeren er skaber af betydning i objekter. Jeg anvender Carsten Fribergs artikel om Det Æstetiske Aktualitet til at pege på de sammenfald af æstetiske sansninger, der eventuelt findes mellem udøver og bruger.

Teorierne skulle gerne belyse den manglende forbindelse, jeg i mit arbejde som underviser på Danmarks Designskole, Bornholm, ser i forståelsen for betydningen af keramisk kunsthåndværk på det kulturelle marked når det forlader udøver og udøvers intentioner.

Jeg ser på forudsætningerne for keramisk kunsthåndværk på det kulturelle marked gennem kvalitative interviews med to cases, den første case er to studerende på Danmarks Designskole, Bornholm, den anden case er gallerist for keramisk kunsthåndværk i København.

Med opgaven vil jeg pege på egen undervisning og foreslå mulige anvendelser af forståelsen for brugerens intentioner. Jeg vil til sidst overveje hvordan denne forståelse for brugerens intentioner bliver brugt af eksisterende firmaer og institutioner der sælger og udstiller keramisk kunsthåndværk.

Forsvaret maj 2011.

Nina Erichsen
Faglærer
ne@gkskolen.dk

Nils-Ole Zib

Masterafhandling: “The role of the Designer in the Maker culture”  

This thesis will reveal the designer’s changing role in a society characterized by an open-source approach. An approach to sharing information and products and where this exchange takes place on the Internet. 

We have no ‘Planet B’, so sooner or later we have to take our limited resources seriously, and adjust to a sustainable use of these. Sharing-economy offers a solution to a less destructive use of our common resources. 

We must address how ownership of resources, be it intellectual property rights, production facilities, or distribution channels, are in a process of change towards greater emphasis on access to them. 

In addition, the thesis will address how digital exchange of information, programs, and for that matter, products, creates a fertile ground for design actions. 

The thesis will be centered round three poles – open-source, sharing-economy and the Internet – which is seen in a mutual dependence and in whose intersection the maker-culture is to be found. 

Open-source, mostly linked to the development of software reaches further out into the physical world, includes exchange and development of business models, production concepts and design. 

Coupled with digital exchange on the Internet, it will be analysed whether this leads to ‘creative destruction’. 

With this backdrop of changing social processes, the main purpose is to discuss whether and in what way the designer can be a driving force in the development. 

 

Forsvaret juni 2015 

 

Nils-Ole Zib 

+45 4011 1599 

nils-ole@zib.nu

P – T

Pia Hansen

Masterafhandling: "Designkompetencer til tiden"

Med udgangspunkt i John Hesketts, Silje Alberthe Kamille Friis' tilgange til design og NextDs rammeværk - design 1.0, 2.0, 3.0 og 4.0 samt kompetencerapporter fra hhv. Design Council og AIGA, har jeg i første omgang kortlagt og diskuteret: Hvilke kompetencer skal designeren besidde i forhold til den tilgang virksomheden vælger at antage? Virksomhedernes måde at drive deres forretning på danner således et mindset for den måde, designeren udfører sit job på, og disse mindset er vidt forskellige - idet nogle f.eks. er drevet af udtrykke sig selv via kunst og kreativitet, andre af at skabe innovationer, der kan forbedre verden og andre tager udgangspunkt i opfyldelsen af et konkret behov hos kunden. De otte mindset, der er fremkommet ved at analysere Herskett og Friis går på tværs af NextDs rammeværk, og ved at positionere Heskett og Friis' otte kompetenceprofiler samt TEKOs nye professionsbachelor specialer i forhold til NextDs rammeværk, har det vist sig, at specialerne i dag hovedsalig positionerer sig i forhold til design 1.0 kategorien, som er traditionel produktdesign, og kategori 2.0, hvor man laver produktinnovationer: Dette leder frem til besvarelsen af min problemformulering, hvor jeg har undersøgt, hvilke nye kompetencer og uddannelsestiltag Heskett, Friis, NextD og kompetencerapporterne peger på at TEKO kan udvikle i fremtiden? På baggrund af en analyse af TEKOs otte nye specialer har jeg fundet ud af, at TEKO ikke uddanner studerende indenfor design 3.0 og 4.0, som er kendetegnende ved at designeren faciliterer designprocesser, indgår i tværfaglige team og selv definerer muligheder og problemer forud for løsningen af komplekse problematiker indenfor organisationer (design 3.0) og sociale og samfunds relaterede emner (design 4.0). I forhold til Heskett og Friis' tilgange åbner dette op for at udvikle nye specialer og kompetencer indenfor de innovative, strategiske, kunstneriske og videnskabelige tilgange.

Pia Hansen
+45 4087 0755
piha@viauc.dk

Pil Bredahl

Masterafhandling: ”Design i spillet om bæredygtighed” 

Behovet for en mere bæredygtig tilgang til alle dele af samfundets produktions- og forbrugskultur er aktuelt og afgørende i både industri - og udviklingslandene og dette er udgangspunktet for afhandlingen. 

Afhandlingen igennem argumenterer jeg for, via en mappende teori-tilgang, at der er parallelle mål og overordnede løsningsforslag i dele af et teorifelt, som ellers anses for at være divergerende pga. de forskellige teoretikeres faglige, politiske og historiske bindinger. Fokus i afhandlingen er bæredygtighed i det materielle designfelt, og den enkelte produktdesigners interesser og problemstillinger i det faglige arbejde med bæredygtighed og design. 

Afhandlingens konklusion er opdelt i fire fokusområder, jeg mener at have identificeret som afgørende for at få det ønskede overblik i et komplekst og forgrenet teorifelt. Jeg argumenterer for, at den valgte teoritilgang underbygger min antagelse om, at en mere samlende læsning af forskellige teoretikere på feltet hjælper til forståelse af emnet. Jeg ser selve konklusionsdelen som udgangspunkt for min anbefaling til et fremtidigt arbejde med en faglig udlægning af designteori med fokus på bæredygtighed. 

Forsvaret september 2013 

 

Pil Bredahl
Selvstændig produktdesigner
+45 2212 0830
pilbredahldesign@gmail.com

Rikke Hagen

Masterafhandling: ”How to nail a kruse-dull’ … om argumentation for anvendelighed”  

In my dissertation, How to nail a krusedull, I’ve been working with how to make knowledge and insights applicable.  

I’ve held theoretical models up against my own experiences as a practitioner to challenge the theoretical framework of the design profession with the processes encountered in “the real world”. 

The aspiration has been to convert the knowledge I’ve acquired during my Masters studies into a specific process tool to be used when managing processes within design. In the dissertation I discuss how certain factors work together during a design process, especially how one, as a designer, change role and position during the process. The theoretical framework for the dissertation also contains a reflexion on my own position in the discussion regarding the narrow versus the broader understanding of what design is today. 

Taking Jerker Lundquist’s “Om designteoriens uppkomst” as a starting point I go through the history of the design profession from its beginning in the 1960’s and until design theory becomes consolidated as an independent area of research and expertise in the early 1980’s. Based on an account of three generations of design theory I argue that the design profession is today in a fourth generation focused on design management and integrating design strategically in the development of brands focused on end users. 

 

Forsvaret maj 2013 

Rikke Hagen 

CEO, founding partner

Sara Itkin

Masterafhandling: "At tegne en ugle".

Opgaven stiller spørgsmålet om hvilken rolle design kan spille i forlagenes kommunikation i forbindelse med en bogudgivelse og på hvilken måde kan forlagene bruge forsiderne og deres kommunikation omkring en bogudgivelse til at skabe stærkere brand og identitet.

Spørgsmålet besvares gennem brandingsteorier, først Douglas B. Holt om definering af cultural branding og skabelsen af ikoniske produkter gennem de tre traditionelle brandingstrategier; Mind-share branding, Emotional branding og Viral-branding. Derefter bruges modellen Corporate Branding Tool Kit of Mary J. Hatch & Majken Schultz, og sidst inddrages Thomas Dickson & Tore Kristensen's model, om virksomheders perspektiver på brug af design (Dickson & Kristensen, 2004), samt Kathryn Best model om designniveau.

Teorien skulle gerne belyse hvordan forlagene brander, hvordan de kommunikerer og på hvilket niveau og med hvilket perspektiv deres brug af design er.

De to cases jeg inddrager er forlag, jeg gennem en udgivelsesproces vil se på om de gennem bevidst brug af design og branding af forfatteren og bogens omslag, får skabt et mere succesfuldt produkt og samtidig tilfører forlaget en større synlighed på markedet.

Forsvaret september 2009.

Sara Itkin
+45 2621 7472
sara@itkin.dk

Søren Nielsen

Masterafhandling: Det arkitektoniske motiv i skitseringens aktør-netværk.

En undersøgelse af den arkitektoniske skitseringsproces ved hjælp af Latours aktør-netværksteori, herunder det arkitektoniske motivs betydning som en hybrid social-materiel kobling imellem subjektet og de mangfoldige ydre programkrav.

Søren Nielsen
Partner
Arkitekt MAA
snark@image.dk

 

Søren Nyeland

Masterafhandling: "-co-brandingen mellem i.pol.dk og iPhone".

Denne afhandling undersøger, hvordan brugere oplever og konnekter emotionelt til to brands, der optræder sammen i en kontekst. En kontekst kaldet co-branding. De to brands, der undersøges, er "one-devicen" iPhone og nyhedssitet.i.pol.dk. iPhone er udtryk for global gennembrudsteknologi, og nationale.i.pol.dk er et iPhone-tilpasset site.

Co-branding er en relativt ny brandingdisciplin. Den har som mål at bringe to brands' komplementære kompetencer sammen for at udvikle innovative produkter og for at nå ud til flere forbrugere - eller brugere. Undersøgelsen vil bl.a. pege på, at de komplementære kompetencer er til stede mellem iPhone og i.pol.dk.

Selve undersøgelsen benytter tre metoder: kvalitative interview med fem superbrugere, en spørgeskemaundersøgelse med 105 andre brugere og til sidst et komparativt studie. Tilsammen giver undersøgelserne et billede af en vellykket, men ikke uproblematisk co-branding.

De emotionelle sider ved en brugsgenstand og et brand kræver en tilgang, der f.eks. tager højde for begejstring. Derfor er som teoretiske hovedkilder valgt brandeksperten Jean Noël Kapferer og designstrategen Patrick W. Jordan, da de på forskellig vis har "det emotionelle" som omdrejningspunkt i deres teori.

Forsvaret maj 2009.

Søren Nyeland
+45 2363 8836
soren.nyeland@pol.dk

Trine Hjort

Masterafhandling: "Design DNA"

Afhandlingen beskæftiger sig med beklædningsfirmaers design DNA. Formålet med afhandlingen er at undersøge om der findes en metode til at afkode et design DNA, med henblik på at kunne arbejde som beklædningsdesigner og ramme et firmas stil og karakteristika. Synliggørelsen af design DNA er vigtigt for konstant at kunne udvikle værdier io designet, således at firmaet på den ene side bevarer sin egen identitet og på den anden side udvikler sig i takt med tiden..

Afhandlingen er delt op i fire hoveddele. Første del omhandler, hvilke kvalifikationer disgneren skal besidde, samt indenfor hvilke rammer der skal designes. Med udgnagspunkt i indsigter fra Henrik Vejlgaard samt Bryan Lawson og Donald Schön udledes hvilket spændingsfelt, designeren skal arbejde i, og som er inden for den mode, der er i tiden, og de blivende værdier, firmaet står for samt den målgruppe, tøjet er rettet imod.

I anden del af afhandlingen bliver de fire hovedteoretikere præsenteret. Det er Jean-Nöel Kapferer og David Aaker indenfor branding området og Patrick Jordan, der med sin teori "The Four Pleasure" har brugeren i fokus. Derudover teoretikeren Roland Barthes, der har en semiotisk tilgang til produkt analyse.

I tredje del er et analyseafsnit hvori analyser ved hjælp af de fire teoretikeres analyse metoder afprøves på mode brands af forskellig karakter. Hver teori bliver afprøvet på firmaet Mads Nørgaard og derudover på et nyt brand. Teorierne bliver sat i spil overfor hinanden, og deres svagheder og styrker diskuteres i forhold til at finde en metode til at kunne afkode design DNA. Resultatet af analysen er, at ingen af de nuværende metoder direkte kan overføres til analyse metode af design DNA.

Fjerde del indeholder udviklingen af en ny analyse model til at udlede design DNA i beklædning. Metoden udarbejdes på grundlag af resultaterne og diskussionen, i afhandlingens tre første dele. Modellen udvikles trin for trin, til den færdige analyse model fremkommer. Det endelige resultat af afhandlingen er et analyseværktøj til at udlede et design DNA, særlig med henblik på design studerende.

Forsvaret maj 2009.

Trine Hjort
+45 4044 9900
thj@viauc.dk

U >

Ulla Dyrborg

Masterafhandling: "Køn og køkkengrej".

I denne opgave undersøger jeg, hvilke forestillinger om køn som køkkengrej rummer. Jeg zoomer ind på produktet og de betydninger, det kan kaste sig af sig i mødet med brugeren. Jeg går teoretisk til værks og analyserer mig frem til forestillinger og betydninger.

Mine analyser viser, at der er indlejret kønsstereotyper i køkkengrej, og at de kommer til udtryk på flere måder, bl.a. æstetisk, i forventninger til brugerens tekniske niveau og som identitetsmarkør. Blandt stavblendere og el-kander er der en tendens til, at de billige er hvide, bløde i formerne, enkle i betjening og funktion - de fremstår feminine. Mens de dyre er i mørke farver eller metal, med præstations-fremhævende detaljer og associationer til "power tools" - de fremstår maskuline. Den rustfri stålkøkkenvask har et dobbeltkønnet udtryk: Den er maskulin i kraft af sit modernistiske udtryk, materiale og fremstillingsform, men feminin i formsproget med bløde former og afrundinger. Analyserne peger dog også på sprækker i forhold til køn.

Forsvaret maj 2009.

Ulla Dyrborg
+ 45 2224 4943
ulladyrborg@gmail.com

Ulla Ræbild

Masterafhandling: "Sansning som redskab og metode for faget modedesign".

Intentionen i denne afhandling er at undersøge, hvornår og hvordan designere anvender sansemæssig viden og kompetence i deres arbejdsproces, for igennem denne afdækning at kunne foretage en eksplicitering og artikulation af sansning som redskab og metode i designprocessen. Afhandlingens fokus er på faget modedesign og modedesigneres gestaltning af tredimensionel form på en krop, via et todimensionelt materiale.

Opgavens analyse er bygget op om to komponenter. Den ene er empirisk materiale i form af to kvalitative interviews med to modedesignere, den anden er teoriske begreber, der relaterer sig til fænomenet sansning.

Teorien er valgt ud fra et ønske om at anskue emnet fra forskellige faglige ståsteder, og består af arkitekten Donald Schöns Den reflekterende praktiker, ledelses og udviklingsforskeren C. Otto Scharmers Teori U, filosoffen Finn Thorbjørn Hansens At stå i det åbne og neuropsykologen og pædagogen Howard Garners Multiples Intelligences. Herudover er Kvale/Brinkmanns fænomenologisk baserede bog InterView, om kvalitativ interviewpraksis i forskningsøjemed blevet anvendt i forbindelse med forberedelsen, udførelsen og bearbejdningen af det empiriske materiale.

Som narrativ struktur igennem teksten anvendes en tredeling af design-processen, som herigennem opererer med delfaserne før, under og efter, eller hvad man også kan kalde for tilblivelse, udvikling og realisering.

Forsvaret maj 2009

Ulla Ræbild
Ph.d. stipendiat
+45 5134 1252
ur@dskd.dk

Ulla Toft Østergaard

Masterafhandling: "Strategi for Dagslysdesign - designstrategi i et brugercentreret perspektiv".

Titlen "strategi for dagslysdesign - designstrategi i et brugercentreret perspektiv" sætter i denne afhandling tre forskellige områder i spil. Det er dagslysdesign, strategisk design og design set i et brugerperspektiv. Udgangspunktet for afhandlingen er en undring og en nysgerrighed i at udforske, hvordan den strategiske intention for dagslysdesign i et brugerperspektiv kan give nye indsigter til designprocessen.

Det at anvende, forme og regulere dagslysets kvaliteter har et stort potentiale til at skabe rammerne for bedre liv til mennesker både fysisk og psykisk. Men brugeren er ikke altid i fokus hos dem, der tegner og bygger huse. Eksisterende beskrevne stategier for dagslys fokuserer på beskrivelse af fysiske virkemidler som f.eks. sidelys, ovenlys og mangler en strategisk intention og vision for, hvad arkitekten vil opnå i forhold til brugeren.

Afhandlingens undersøgelse tager udgangspunkt i en undersøgelse af den strategiske intention for dagslysdesignet og dennes forhold til brugeren i casen "Bolig for livet". "Bolig for livet" er det første af otte demonstrationshuse, som VKR Holding igangsætter. "Bolig for livet" er en vision for fremtidens bæredygtige bolig anno 2020.

Forsvaret maj 2009.

Ulla Toft Østergaard
+45 2927 0884
ulla_oestergaard@hotmail.com

Ulrik Jungersen

Masterafhandling: "- Et kropsligt sprog Willy Ørskov's skulpturteori som design strategi"

Med afsæt i billedhuggeren Willy Ørskov's teoretiske publikationer gennem 20 år, behandler denne afhandling det skulpturelle objekts potentiale som erkendelsesskabende genstand. Formålet har været at undersøge og overføre Ørskov's teoridannelse til det 3-dimensionelle område for design. Ørskov's teoretiske arbejde inddrager aspekter fra det strukturalistiske område, men har sin kerne i den fænomenologiske lære. Ørskov's tese er: ved at beskrive betingelsen for erkendelse af hverdags ting, vil han finde afsæt til en skulpturkategori, der har virkeligheden som overordnet skulpturelt "materiale". Denne tese er en afgørende begrundelse for afhandlingens emne. Som et kritisk afsæt og til støtte for Ørskov's teori har jeg anvendt Edmund Hussers og Maurice Merleay-Pontys fænomenologiske positioner. Arbejdet med at beskrive en teori, som indeholder kunstproducentens følsomhedsfelt og logiske strukturer i samme enhed, har været den metodiske udfordring. I lighed hermed, har det været befordrende at finde sammenhæng og afprøve teoriens anvendelighed i forståelse af deignpraksis. Mine undersøgelser har ført hen mod en erkendele af, at æstetisk analyse indenfor det 3-dimensionelle designs genstandsfelt, kan drage nytte af teorier, der anerkender design som et situeret objekt. Med æstetiseringen af hverdagen med flere hverdagsobjekter med æstetiske intentioner, er Ørskov's skulpturteori, blevet en relevant teoretisk diskussion for designfeltet. Det endelige svar på om æstetiske designgenstande på linje med kunst, kan anspore til erkendelsesskabende processer hos brugeren, kan bedst besvares af den anvendelse og status design vil opnå de kommende år.

Ulrik Jungersen
Institutleder, Institut for Form og Teori
Guldsmed
+45 7030 1115
uj@designskolenkolding.dk

Vi bruger cookies

KADK bruger cookies til at skabe en bedre brugeroplevelse, til at interagere med sociale platforme og til anonymiseret statistik over trafikken på vores hjemmeside.

Cookies fra sociale medier gør det muligt for os at interagere med velkendte sociale mediers platforme og indhold. Formålet kan være statistik eller marketing.
Nødvendig for at afspille YouTube videoer
Statistik-cookies indsamler anonymiserede oplysninger, der hjælper KADK med at forstå hvordan de besøgende bruger vores hjemmeside, og med at gøre brugeroplevelsen så god som muligt.
Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.
Bruges til grafiske elementers tilstand