Bestyrelse

Bestyrelsen er øverste ledelse for Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og har ansvaret for at fremme institutionens virke og varetage institutionens interesser som kunstnerisk uddannelses- og forskningsinstitution.

Bestyrelsen er over for uddannelsesministeren ansvarlig for institutionens samlede virksomhed og for de bestemmelser, der er fastsat for institutionens virke. Bestyrelsen fastlægger efter indstilling fra rektor retningslinjer for institutionens organisation, langsigtede virksomhed og udvikling. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor. 

Bestyrelsens sammensætning skal afspejle institutionens samlede opgaver. Den samlede bestyrelse skal derfor have indsigt i uddannelse, forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed, videnformidling, ledelse, organisation, økonomi samt de ansættelsesområder og erhverv, som institutionen uddanner til.  

Rektor og prorektor deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Medlemmer
Bestyrelsen har 13 medlemmer

  • 7 eksterne medlemmer (6 medlemmer udpeget af ministeriet og et medlem udpeget af Statens Kunstråd).
  • 3 faglige medarbejderrepræsentanter (en faglig medarbejder fra hhv. Arkitektskolen, Designskolen og Konservatorskolen)
  • 1 repræsentant for det samlede teknisk-administrative personale på KADK
  • 2 studenterrepræsentanter.

Formand og næstformand udpeges af ministeriet. 

Kontakt
Spørgsmål om bestyrelsen og dens arbejde kan stilles til sekretær for bestyrelsen.